Един ден лу­ци­фе­ри­чес­ки­те същества ще бъ­дат спасени

Но ето че нас­тъ­пи Събитието на Голгота. Нека да си пред­с­та­вим един човек, кой­то при­ема Христос в се­бе си, и то на­пъл­но сво­бод­но – ние знаем, че хрис­ти­ян­с­т­во­то е ед­ва в сво­ето начало, но не­ка да си пред­с­тавим иде­ал­ния случай: чо­веш­ки­ят Аз при­ема в се­бе си Христовата сила, при­ема я в пъл­на свобода. И ко­гато то­зи Аз е дос­та­тъч­но напреднал, за да се вър­же с Христос то­га­ва Христовата свет­ли­на нах­лу­ва и в ас­т­рал­но­то тяло. Да, Христовата свет­ли­на за­поч­ва да све­ти в съ­що­то ас­т­рал­но тяло, ко­ето по­-ра­но бе­ше зав­ла­дя­но от лу­ци­фи­ричес­ки­те Същества. И как­во ще ста­не в бъдеще? Поради акта, че с по­мощ­та на Христос иОтвори >

изгрев

Сега, тази древна мъдрост имаше една особена характеристика, която никога не трябва да губим от поглед. Имаше една характеристика, заради която юдаизмът, по-малкият поток по онова време, който подготвяше християнството, трябваше да бъде представен като оазис. Ако правилно разберем това древно езичество, ще установим,че то съдържа величествена, дълбокопроникваща мъдрост, но не и морални импулси за човешките действия. Тези импулси не са били съществени за човечеството, защото, за разлика от това, което днес минава за човешко познание, за човешко разбиране, тази древна езическа мъдрост даваше на човека чувството, че е част от целия космос. Хората, движещи се по Земята, не само се чувстваха съставени от веществатаОтвори >

Свободната воля е нещо, до което човекът може да се издигне само след тежка и продължителна борба. Но в кой момент от своето развитие човешката воля е напълно свободна? Тя никога не е свободна, защото всеки миг може да попадне под влиянието на Луцифер и Ариман. Тя не е свободна, защото всеки човек, минавайки през Портата на смъртта в хода на пречистването, което може да продължи десетки години, има едно характерно изживяване. Най-същественото от живота в Камалока е, че ние ясно виждаме до каква голяма степен злините и несъвършенствата, които сме внесли в света, са в основата на нашето лично несъвършенство; ние ясно виждаме, какОтвори >