Земята е Космосът на лю­бов­та и свободата

Едва се­га ние за­поч­ва­ме да раз­би­ра­ме ця­ло­то достойнство, ця­ло­то ве­ли­чие на чо­ве­ка всред не­бес­ни­те Йерархии, и об­ръ­щай­ки пог­лед към смай­ва­що­то им величие, ние си казваме: Да, те са тол­ко­ва велики, доб­ри и мъдри, че ни­ко­га не мо­гат се от­к­ло­нят от пра­вил­ния път, оба­че го­ля­ма­та ми­сия на чо­ве­ка е да вне­се тук в Земния свят, не друго, а сво­бо­да­та и она­зи вис­ша сила, как­ва­то е любовта. Защото без свободата, лю­бовта е невъзможна. Едно същество, ко­ето бе­зус­лов­но след­ва те­зи или он­зи импулс, вър­ши имен­но това; обаче за ед­но съ­щес­т­во ко­ето мо­же да пос­тъ­пи и по друг начин, съ­щес­т­ву­ва са­мо ед­на сила, ко­ято ще го улесни да след­ваОтвори >

Ако се върнем в едно време преди християнството, и навлезем все по-навътре в тези времена, ние ще от крием, че любовта все повече е обвързана с кръвната връзка. Ние ще срещаме любовта единствено в родствените връзки и в юдейския народ, от който произлиза и самият Христос. Виждаме как се обичат онези, в чиито жили тече обща кръв, и по-рано това беше също така, че любовта почиваше върху природната основа на общата кръв. Духовната любов, която е независима от кръвта и плътта, се всели на земята едва с идването на Христос. А в бъдеще нещата ще зависят от това дали ще се изпълнят думите: „Ако дойдеОтвори >

Любов и полова любов - Рудолф Щайнер

Точно в нашата епоха трябва правилно да се разглежда моралната страна на любовта. Защото материализмът извънредно силно превърна любовта в едностранна представа. И понеже материализмът вижда любовта предимно като полова любов, така той приравнява всички други прояви на любов до скрита полова любов. И дори при много психоаналитици имаме приравняване на извънредно много жизнени явления до сексуалния елемент, без те да имат абсолютно нищо общо с него. … Насреща на това, именно учителят и възпитателят трябва да разберат универсалното в любовта. Защото във възрастта между смяната на зъбите и половата зрялост се проявява не само половата любов, а изобщо способността да се обича, любовта къмОтвори >

Благосклонността е Любов, готова да гради

Сега ще оставя думата „благосклонност“ – тя е положителната, активната страна на Любовта, когато дълготърпението е пасивната, съхранителната страна, при която имате да издържите известен товар; благосклонността е Любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е – срещнете един просяк, иска да му направите известна услуга, направете я; един ваш приятел има благородни черти, иска да му направите известна услуга, направете му я, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра. Искаме хората да ни обичат и да бъдат учтиви, а често ние нарушаваме това правило, и освен че нямаме търпение, но често не показваме поне дължимата къмОтвори >

Любовта ще дойде

Като слушат да се говори за страданията като предвестници на Любовта, някои казват: „Това е стара философия, ние сме я опитали“. – Не, вие не познавате още тази философия. Защо? – Защото донякъде само сте опитали страданията, но нито един от вас не е опитал Любовта. Вие не знаете какво нещо е Любовта. Когато минете през страданията, тогава ще чуете първата дума на Любовта. Щом чуете гласа на Любовта, вие ще станете, ще оживеете и ще възкръснете. Следователно всички трябва да минете през страданията, за да влезете в радостта, в живота на Любовта. Казвате: „Няма ли някакъв околен път? Няма ли някакво снизхождение за нас?Отвори >

Зад страданието има Любов, но зад Любовта няма страдание

Като се натъкват на големи страдания, хората изпадат в противоречие и питат защо светът е създаден така. Не може ли да се живее без страдания? Аз никога не си задавам този въпрос, защото зная, че страданията предшестват Любовта. Зад всяко страдание седи Любовта като тил. Обаче обратното не може да се каже. По никой начин не можем да кажем, че зад Любовта седи страданието. Зад страданието има Любов, но зад Любовта няма страдание. Когато изпитвате първо Любов, а после страдание, това не е Любов. Който изпитва първо Любов, а после страдание, той е на крив път. Той е направил някаква грешка в преценката на нещата,Отвори >

Съвременните хора се страхуват, когато чуят да се говори, че старото ще се разруши. Старото трябва да се разруши! Ако старото не се разруши, новото не може да дойде. Житото не може да поникне, докато не извадите тросъка от нивата. Тросъкът трябва да се извади. Иначе той няма да позволи на житото да поникне. Щом тросъкът се извади, новото жито ще поникне и ще даде едно 30, друго – 60 и трето – 100. Приложете същия закон и към себе си. Впрегнете три чифта волове в плуга си, за да разорете вашата целина. Щом изорете добре земята и извадите от нея всичкия тросък, посейте тогаваОтвори >

Най-хубавото качество на Христа

Когато говоря за Христа в ума ми изпъква най-хубавото Негово качество – търпението. Хората говорят за големите страдания на Христа, но аз не се спирам пред тях. За мене страданията на Христа седят на второ място. На първо място, обаче, поставям търпението, с което Той е понесъл поруганията, хулите, обидите, които цял полк римски войници Му нанесоха. Пред всичко това Христос седи тих, спокоен, невъзмутим, като че нищо не става. Една сълза от очите Му не се проля. Който е видял това, зачудил се на великото търпение, на великото самообладание и Любов. Това значи канара, която не се разбива. Когато влизаше в Йерусалим, Христос проляОтвори >

Цялото небе не е нищо друго освен изложба на любовта

Любовта е тази сила, която подмладява. Любовта е това, което носи мир. Тя носи условия за ума. Само при любовта умът функционира правилно. Всички, които сте въглени, като мине токът на Любовта през вас ще светнете и ще горите. Всеки ден трябва да минавате през огъня на любовта. Култура може да има само там, дето е огънят на любовта. … Вашето бъдещо щастие и всичко зависи от вашата любов, която показвате към хората. Не можете да разберете любовта, ако не ѝ слугувате. Не можете да намерите по-добра работа от тази да служите на любовта. Това е най-голямото щастие – да служите от любов! … Като обичатеОтвори >

Учителя за отшелническия живот в нашето време

В миналото много отшелници прекарвали в горите, в пустините; там са изучавали Христовото учение и са оставили ценни знания и опитности. Трябва ли и ние да се подвизаваме като тях ? Не, ние ще използуваме техните знания и опитности, като школа, която трябва да изучаваме. Сегашните светии трябва да живеят между хората, да опитат тяхната омраза и студ. Само така те ще възприемат любовта и ще дадат път на Божественото в себе си. Онези хора, колкото малко и да са те, посветили живота си в служене на Бога с любов, са в състояние да подобрят положението на своя народ в материално, социално и политическо отношение.Отвори >

Любовта носи светли мисли в живота на човека

Следователно ще знаете, че нещастията в живота ви се дължат на резките промени, на които се поддавате, съзнателно или несъзнателно. Тъкмо се намирате в голямо изобилие на живота, докато внезапно дойде страхът, че ще осиромашеете. Едва се зарадвате за нещо и страхът дойде да ви напомни, че скръбта ще ви посети. И вие се движите от изобилие в недоимък, от радост в скръб, от светлина в тъмнина. Тия смени се дължат на страха, който постепенно, бавно, но сигурно трови човека. Днес се страхувате, утре се страхувате, докато започнете да се плашите и от сянката си. Ето защо пазете се от страха, пазете се от омразата,Отвори >

Чудото на празника

Чудото на празника Предстои едно чудо 🙂 – чудо, което ние можем да сътворим. Може да създадем нещо между радостите, веселието, подаръците, усмивките, симпатиите, антипатиите, чувствата и постъпките. Някъде между всички светлини на празника имаме тази чудесна радост – да сме творци на нещо вълшебно – да сътворим чудо. Това чудо е толкова вълшебно, че то грее отвътре, озарява, осветява, топли. Може да го сътворим вътре в себе си – да се роди в нас. Рождество! Това чудо, разбира се, ще се сътвори със светлите сили, но ние трябва да сме активни, за да съдействаме съзнателно да се роди в нас. То няма да можеОтвори >

Разговор с Учителя на Витоша

  Днешният ден се чувствува празничен. Небето синьо. Времето е тихо. Тук има още остатъци от снежните преспи. Около нас – пролетни цветя. Чувствува се радостта на възкръсващата земя, на събуждащите се цветя и треви, жадували през зимата за този момент. Разположението на всички тия цветя, на тия дървета се предава и на тебе. Общението с вътрешния живот на природата е богат източник на нови идеи, на нови прозрения, на нови стремежи и подтици! След ритмичните упражнения се изкачваме по-нагоре. Спираме се на красивата полянка при първия заслон. От тук се разкриват широки хоризонти: виждат се Резньовете, хижата, отсрещните иглолистни гори и надалеч, като вълшебноОтвори >

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа

„Докато петелът пропя, Петър три пъти се отказа от Христа.“ Той се усъмни в Него. Не само Петър се усъмни в Христа, но и много още от учениците Му. Те си казваха: „Ако е Христос, Син Божи, нека покаже силата си.“ Те не разбираха, че Божественото учение, което Христос проповядваше, не се проявява във физическа сила, но в Любовта. Ако между двама души единият си служи с нож, а другият – с Любов, силата ще бъде на страната на онзи, който си служи с Любовта. Как трябва да бъдат построени домовете – на принципа на силата или на Любовта? На принципа на Любовта. Силата еОтвори >

Божествената Любов и Мъдрост - от Емануел Сведенборг

Понеже животът и любовта са едно, то Бог, който е живот, е същевременно и любов. Божествената любов се изявява на ангелите в небето като Слънце, от което излизат топлина и светлина. Топлината, която изхожда от него, е проява на любовта, а светлината му е проява на мъдростта. До толкова, до колкото ангелите са проводници на тази духовна топлина и светлина, те са изявление на любовта и мъдростта. Тe не са любов и мъдрост сами по себе си, а чрез Бога. Тази духовна топлина и светлина се струи не само в ангелите, но и в хората, като им въздействува дотолкова, доколкото тe са добри нейни проводници.Отвори >

Религия означава връзка. Може да кажем връзката с Бог или както казва Учителя Беинса Дуно – връзка на мъдростта и любовта. Звучи съвременно религиите да са измислени с цел да държат хората под контрол. Това е съвременно разбиране пренасяно в миналото. А може би религиите са носели светлина и истинска връзка, когато са били приемани духовно, а не материално. Със задълбочаване на светогледа, който вижда само света, а не духовните връзки и причини зад нещата – тогава се скрива и онази светла страна на религиите, ученията и всички добри практики, обръщащи ни към добрия духовен свят и светлите невидими същества. И ако религията е връзкатаОтвори >

Вложете целия си капитал, т.е. ума, сърцето, волята, душата и духа си, в Божествената банка

Сегашните хора отдават неуспеха си на външните условия. Мнозина мислят, че ако са богати, ще постигнат много неща. Всъщност, богатите хора постигнали ли са всичко? Външният им живот донякъде е уреден, но вътрешният не е. Вътрешните възможности не зависят от външните условия. И бедният, и богатият човек имат своите положителни и отрицателни черти. Богатството и сиромашията са преходни състояния, през които всеки човек минава. Когато влиза в по-висока област на живота, човек трябва да мине през сиромашията, да се откаже от своите стари навици и разбирания. Като осиромашее напълно, той влиза в по-висока област на духовния живот. Щом влезе в новия живот, човек започва даОтвори >

С Учителя на Витоша

Още преди изгрев слънце сме вече при село Симеоново. Около нас свежата зеленина на нивите и ливадите. Селото красиво е сгушено всред цъфнали дървета. Елементите на щастието заобикалят човека от всички страни, и ако той би имал усет за красотата на живота, би винаги пребивавал в царството на радостта. От един час сме вече на „Ел-Шадай”. Нашата песен се възнася нагоре и като че ли всички скали, върхове, цветя и треви се вслушват в това, което им казваме чрез песента. В тия свещени, чисти места вникваш по-дълбоко във вътрешната идея на песента; тя говори по-мощно на душите и събужда в тях нови копнежи, стремежи иОтвори >