“Песен на Светлия път” от Учителя Беинса Дуно, с движения.

“Туй, което се ражда от съдействието на човешката мисъл и чувство, то е музика.”

 

Песен на светлия път

Мога да постигна, що желая.
Във живота всичко се постига.
Ще нося Божиите блага
във всички човешки сърца.
Там, дето се ражда радостта,
Там, дето царува Любовта.