Учителят Говори – (19) Свещения Огън

В све­та има един све­щен огън, кой­то го­ри с пла­мъ­ка на без­с­мър­ти­е­то. В то­зи све­щен огън древ­ни­те мъд­ре­ци и про­ро­ци са виж­да­ли вър­хов­но­то изяв­ле­ние на Бо­га. „На­ши­ят Бог е огън по­я­ж­дащ“, се каз­ва в Пи­са­ни­е­то. И на­и­с­ти­на, то­зи огън по­я­ж­да, но как­во? – Смър­т­но­то, тлен­но­то, гре­хов­но­то. Ко­га­то той дейс­т­ва в све­та, ед­ни от хо­ра­та из­га­рят, дру­ги се сто­пя­ват, а тре­ти ожи­вя­ват и въз­к­ръс­ват. Всич­ки ве­ли­ки, без­с­мър­т­ни ду­ши, ко­га­то из­ли­зат от Бо­га, но­сят то­зи све­щен огън в се­бе си. Къ­де­то и да оти­дат в не­о­бят­на­та Все­ле­на, те ра­бо­тят с не­го. И всич­ки те­зи ду­ши имат са­мо ед­но по­ня­тие за не­го: Све­ще­ни­ят огън е огъ­нят на Лю­бов­та.Отвори >

Овцете

Живеел едно време един цар и всичко си имал. Но за нещастие върху царството му се струпали беди. Настъпила страшна суша, след нея съседният цар нападнал царството и го превзел. Започнала епидемия, която отнела живота на цялото царско семейство и на половината население на царството. Войските на съседния цар нападнали столицата и избили останалите. На царя му се наложило да се спасява и той побягнал към съседното царство, където царят му бил приятел. По пътя го нападнали разбойници, взели го в плен и три години престоял при тях и работел най-долната работа, докато му се удало да избяга. Стигнал да столицата на съседното царство иОтвори >

Здрав живот, Свой избор, Земя назаем, Ваниловата кухня и любезните домакини от Идея Вита ви канят на едно уникално, незабравимо Здравословно-кулинарно пътешествие! След като опознахме основите на здравия и хармоничен живот с Форум Здраве, време е да вземем влака и да се отправим към дестинация „Хранене“! Що е то природосъобразно и балансирано хранене? Как можем да се излекуваме с правилните храни? Как да изваем красиво и здраво тяло? Кои са тайните на младостта и дълголетието? Как да разберем какво се случва в телата ни и как да го контролираме? Кои са непознатите ключета отключващи доброто здраве? Отговор на тези и много други въпроси ще получитеОтвори >

Ето шарланът - откъс от беседа на Учителя Петър Дънов

Приготвил си масло за цяла година, но маслото колкото да го рафинират, то се разваля. Сега вземете рафинираното масло. Ако ми трябваше шарлан за цяла година, ще взема 5–6 крини орехи, туй ми е шарланът. Ще счупя 10 ореха, ще извадя черупките и ще взема ядките вътре. Ще ги туря в яденето, ето шарланът. Сега, купете си орехи. Трябва ти шарлан да готвиш, 50 ореха в яденето – най-здравословна храна. Или вземете си лешници или бадеми, и турете бадеми – и те имат масло. После имате слънчогледово семе. Да кажем имате една машинка да ги мелите. Вземете машинка да ги бели, турете 100–150 грама отОтвори >

водни лилии

Аз раз­де­лям хо­ра­та на че­ти­ри ка­те­го­рии: ста­ро­за­вет­ни, но­во­за­вет­ни, пра­вед­ни и уче­ни­ци. Упот­ре­бя­вам те­зи тер­ми­ни, за­що­то лип­с­ват дру­ги, по-под­хо­дя­щи ду­ми и най-ве­че, за­що­то бу­дят у хо­ра­та поз­на­ти об­ра­зи и идеи. Те­зи ду­ми из­ра­зя­ват че­ти­ри го­ле­ми епо­хи в раз­ви­ти­е­то на чо­ве­ка, че­ти­ри кул­ту­ри, че­ти­ри об­щи, ко­лек­тив­ни те­че­ния в чо­веш­ко­то съз­на­ние. Как­ви са би­ли въз­г­ле­ди­те на ста­ро­за­вет­ни­те хо­ра, ще на­ме­ри­те то­ва в Ста­рия За­вет. Как­ви са въз­г­ле­ди­те на но­во­за­вет­ни­те, ще на­ме­ри­те то­ва в Но­вия За­вет. Как­ви са въз­г­ле­ди­те на пра­вед­ни­те, мо­же­те да уз­на­е­те то­ва ка­то про­у­чи­те съв­ре­мен­на­та кул­ту­ра. Пра­вед­ни­те – то­ва са хо­ра­та на един ус­та­но­вен пра­вов ред. Но ако тър­си­те пъ­тя на уче­ни­ка, не ще го на­ме­ри­теОтвори >

Любовта е извор - филм за учението в България и Франция

„Любовта е Извор“ – филм за учението на Петър Дънов в България и Франция, с участието на Йордан Камджалов – диригентът на хор „Евера“, който ще бъде новият генерален музикален директор на операта, филхармонията и музикалния фестивал в Хайделберг след спечелен (8 юни 2011) конкурс между над 150 кандидати от цял свят. На 18, 24 и 26 юни ще дирижира „Мадам Бътерфлай“ в Националната опера в София. Предстои му дебют с Немския симфоничен оркестър в залата на Берлинската филхармония. Един от тримата номинирани за диригент на годината на Германия. Обявен е от лондонската музикална критика за „диригентът с потенциал да се превърне в явлението на 21 век“.Отвори >

пейка на брега

Един Учи­тел има в све­та! Един е Учи­те­лят, кой­то но­си ис­тин­с­ко­то зна­ние. Той има мно­го про­я­в­ле­ния в жи­во­та, но по съ­щи­на е са­мо един. На­ме­ри ли чо­век един от мо­мен­ти­те на Не­го­ва­та про­я­ва, ед­нов­ре­мен­но с то­ва ще на­ме­ри и се­бе си. За­кон е – ка­то на­ме­риш еди­ния Учи­тел, ка­то на­ме­риш Бо­га, ще на­ме­риш и се­бе си. А да ви­диш Бо­га, да ви­диш и се­бе си, то­ва е най-све­ще­ни­ят мо­мент в жи­во­та. За то­зи имен­но мо­мент чо­век жи­вее. Учи­тел в све­та мо­же да бъ­де са­мо Бог. И ко­га­то Хрис­тос каз­ва на уче­ни­ци­те Си: „Един е ва­ши­ят Отец“, той под­раз­би­ра Ве­ли­кия, Еди­ния Учи­тел. Учи­те­лят – то­ва еОтвори >

коне

В едно село живеел много беден старец, но даже кралете му завиждали, защото имал прекрасен бял кон. Кралете му предлагали невиждани суми за коня, но старецът винаги казвал, че конят за него не е кон, а личност и не може да го продаде….Веднъж старецът видял, че конят го няма и всички жители на селото му казали: – Ти си един нещастен стар глупак, ние винаги сме знаели, че конят ще избяга в един момент. Да беше го продал и сега щеше да имаш купища пари. – Не отивайте толкова далеч-отговорил старецът-просто кажете, че конят го няма на мястото му. Това е фактът. Дали това еОтвори >

Буда: Кърпата и възлите

Веднъж Буда отишъл при своите ученици с кърпа в ръка – красива копринена кърпа. Вероятно е била подарък от някой цар. Обикновено Буда не приемал такива неща, и сега всичко го гледали в недоумение защо държи тази кърпа в ръцете си, сякаш им казвал: „Погледни внимателно, виж!“ Всички вперили очи в кърпата, но никой не видял нищо друго, освен красива копринена кърпа. След това Буда започнал да връзва възли с краищата на кърпата. Настъпило пълно мълчание, всички гледали какво прави той. Завързвайки пет възела, Буда попитал: — Това същата кърпа, която донесох ли е, или друга? Сарипута казал: — Вие надсмивате ли ни се? РазбираОтвори >

Д-р Емилова: Кръвно налягане

„Ало, вие, забързани хора, спрете за малко и се обърнете към природата! Протегнете ръце към естествените храни! И когато го направите, дайте пример на децата си! Научете ги да се хранят като вас! И да изпитват не срам, а гордост! Да се хранят с даровете на природата, а не с луксозно опакована „мъртва“ храна!“  Отвори >

Нека да си послужим, скъпи мои приятели, с един хипотетичен прост пример. Този пример бих могъл да взема както от великите световни събития, така и от ежедневните случки. Ще си послужа с един извънредно прост пример. Да предположим, че двама-трима души се приготвят за излет. Те възнамеряват да предприемат едно пътуване, да речем, през един планински проход. Когато се пътува през един такъв проход, случва се примерно някъде горе да има надвиснала скала. И така, сега хората се приготвят за пътуването и искат да тръгнат в определеното време. Обаче кочияшът си поръчва още една халба бира, която му донасят със закъснение. Той закъснява да тръгнеОтвори >

Днес за някои работата започна от сутринта, а други се присъединиха след обяд. Денят беше и слънчев и облачен, а в късния следобед и дъждовно напоителен. Благодарим ти, Господи за чудесната планета Земя, на която ни учиш. Част от шумната работа беше приключена до 14 часа, а след това възобновена след 16 часа. В градината Вита имаше една изсъхнала круша и използвахме момента, в който все още няма посеви, за да я изрежем.   Останаха дърва за огрев и клони.   След като вече бяхме изчистили издънките около дръвчетата, за да приключим съвсем с тази работа оставаше да изкореним тези саморасли издънки, които бяха иОтвори >

Отново бе време за градината. Отново чудесен, слънчев пролетен ден. Нарцисите ни посрещнаха от далеч, все още не се бяха разтворили, но силите на Живата природа работеха в тях и съвсем скоро щяха да ни радват с цветовете си. Днешният ден посветихме на почистване. Изрязахме изсъхналите лози, демонтирахме, част от конструкцията, на която бяха, тъй като имаше вероятност да се разпадне. Поляхме лука и чесъна. От прочистването на сокове, което Калоян прави остава доста цеулоза, която събираме в кофи и носим, за да обогатяваме почвата. Този път изсипахме съдържанието и в компостните кошове. Пихме чай от коприва и по-късно и зелен чай. Приятно е средОтвори >

Рила - Седемте езера

Че­ти­ри не­ща има, ко­и­то чо­век тряб­ва пос­то­ян­но да дър­жи в ума си: Бог съз­да­де зе­мя­та, за да бъ­дат хо­ра­та доб­ри. Бог съз­да­де во­да­та, за да бъ­дат хо­ра­та чис­ти. Бог съз­да­де въз­ду­ха, за да мис­лят хо­ра­та пра­во. Бог съз­да­де свет­ли­на­та, за да хо­дят хо­ра­та по пра­вия път. По че­ти­ри пъ­тя ид­ва чо­век до ис­тин­с­кия жи­вот: по пъ­тя на Зе­мя­та, по пъ­тя на во­да­та, по пъ­тя на въз­ду­ха и по пъ­тя на свет­ли­на­та. Чо­век не мо­же да дой­де до ис­тин­с­кия жи­вот, ако не е до­бър. Ще ка­же­те: „Как да бъ­де до­бър? Ка­то пра­ви доб­ро?“ – Доб­ро­то не се пра­ви. Чо­век тряб­ва да хо­ди в пъ­тя на доб­ро­то.Отвори >

Слънчев, топъл и чудесен ден. Следобяд отидохме в градина Вита. Слънцето радостно ни огряваше. Днес бе вторият ден, в който щяхме да работим. Преди около седмица основно чистихме, подреждахме, общувахме помежду си, с мястото, природата и обменяхме идеите, които да засеем. Грижата за обогатяването на почвата е нещо, което съпътства мислите, намеренията и работата ни. Клоните, отпадъците, тревата, сухите стебла, черупките – всичко това ще обогатява почвата.   Във фермите на добрите стопани богатството на почвата всяка година се увеличава, увеличава се хумусът, от там плодородието и качеството на плодовете също се повишава.   В началото се заехме с това да изкопаем дупка по протежениеОтвори >

космос

Има на Зе­мя­та ед­на ло­жа от уче­ни, ко­и­то се съ­би­рат да ра­зис­к­ват раз­ни на­у­ч­ни въп­ро­си са­мо един път в го­ди­на­та. Те­зи пос­ве­те­ни хо­ра зна­ят за Зе­мя­та, за ней­но­то ми­на­ло и нас­то­я­ще мно­го по­ве­че от всич­ки съв­ре­мен­ни уче­ни, пред­с­та­ви­те­ли на офи­ци­а­л­на­та на­у­ка. Ала що се от­на­ся до бъ­де­ще­то на Зе­мя­та и те не го зна­ят по­ло­жи­тел­но, и те пра­вят пред­по­ло­же­ния за не­го. Ос­вен та­зи ло­жа от пос­ве­те­ни на Зе­мя­та има на Слън­це­то дру­га ед­на ло­жа от ве­ли­ки Пос­ве­те­ни, ко­и­то зна­ят по­ло­жи­тел­но не са­мо ми­на­ло­то на на­ша­та пла­не­та, но и ней­но­то бъ­де­ще. Но и ед­на­та, и дру­га­та ло­жи са са­мо ор­га­ни на он­зи ве­лик все­ми­рен ор­га­ни­зъм отОтвори >

Д-р Емилова: Лечебно гладуване

Може да сме прочели много книги, и да имаме няколко висши образования и пак да не знаем най-важното за своето тяло. За тази изключителна биологична система, уникална с това, че може сама да се лекува и възстановява. Стига ние да не и пречим… Д-р ЕмиловаОтвори >

Животът е притча - документален филм за Учителя Петър Дънов

Документален филм за Учението и делото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов). Красивите и величествени гледки на Рила и вдъхновяващото Слово на Учителя ни пренасят в магията на Съборните дни – лятната Духовна Школа на Бялото Братство. Филмът съдържа кратка историческа информация за развитието на Учението, както и съвременен видео материал от Седемте рилски езера. Показани са и кадри от всички упражнения на оргиналния танц – динамична медитация – Паневритмия. Слово, музика, Паневритмия: Беинса Дуно Четец: Стефан Димитриев Тв екип: Иван Михневски, Стефка Любомирова, Мария Ташева Песните „Венир Бенир“, „Духът Божи“, „На Учителя“ са в изпълнение на Здравка Баръмова (цигулка) и Ина Дойнова (аранжимент, ел.Отвори >