Първата хапка - принцип за здравословно хранене

Първата хапка – принцип за здравословно хранене „И най-дългото пътешествие започва с първата крачка“ – смята се, че каквато е тя, такова ще бъде и самото пътешествие. Това е проявено в цялата природа. Доброто семе дава добър плод. Добрата година дава добра реколта. Доброто ражда добро. Храненето започва с първата хапка. Тя е отключва целия процес. Когато човек сдъвче добре първата хапка, той подготвя цялото си тяло за храненето. Първо донася радост за сетивата като човек усеща аромата и вкуса. Дъвченето оросява венците, заздравява зъбите и поддържа в изправност слюнчените жлези. По-натам подпомага стомаха в неговата работа – храната постъпва раздробена и ослюнчена. От тукОтвори >

Сладка напитка с ленено семе

Представяме ви рецепта за вкусна напитка от ленено семе. Може да я приготвяте вместо боза или други сладки напитки. Това е една чудесна възможност да употребяваме повече сурово ленено семе и скритите в него сили и микроелементи.   Продукти за рецептата за сладка напитка: ленено семе; банан; какао; канела; мед; топла вода.   Приготвяне: Смелете добре лененото семе с чопър. Сложете всичко в кана с нож (блендер). Смелете до получаването на еднородна течност. По желание може да опитате и с други добавки: ванилия, мака, други плодове или да подсладите с обелени и обезкостени фурми, вместо с мед.   Наздраве! Споделете с близки и приятели, да виОтвори >

Прочистване на лимфната система

Прочистване на лимфната система е практика, която носи здраве и младост. Това е едно от най-вкусните и приятни очиствания. Следвайки процеса на прочистване очертан от двата принципа на възприемане и отдаване в този случай фокусът е върху: Отделянето на течности. Приемането на течности.   Отделяне на течности: За да подпомогнем отделянето на течности от организма има различни методи, някои от които са: Всеки ден от тридневното прочистване, сутрин се изпива една лъжица Английска сол (магнезиев сулфат), разтворена в топла вода. С това подпомагаме отделянето на течности. Сауната, парната баня и къпането също подпомагат отделянето на течностите. По време на прочистването е препоръчително да се обличате добре,Отвори >

Здрав живот - Салата от моркови, червено цвекло, лимец и сусамов тахан

Продукти: моркови; червено цвекло; накиснат (покълнат) лимец; сусамов тахан; лимон.   Приготвяне: Настържете морковите и цвеклото. Добавете лимонов сок, сусамов тахан и лимец. По желание може да сложите копър и чесън. Сусамовият тахан може да бъде заменен със смлени орехи.   Поднасяне: Поднесете в приятна атмосфера. Да ви е сладко!     Калоян Гичев  Отвори >

Зеленчуци със суров сос от нахут и слънчоглед

Продукти: накиснат (покълнат) нахут; накиснати (покълнати) слънчогледови семена; домати; зелена чушка; сусамов тахан; чесън; джоджен.   Приготвяне: Сложете всичко в кана с нож (блендер), смелете до получаването на еднородна смес.   Поднасяне: Сосът може да бъде поднесен с краставици и тиквички.     Калоян Гичев  Отвори >

Зеленчуци със суров сос от накиснат ориз

Продукти: накиснат (покълнат) пълнозърнест ориз; домат; червена чушка; морков; сусамов тахан.   Приготвяне: Измийте накиснатия ориз под течаща студена вода. Сложете го в чопър и го смелете заедно с един домат до получаването на фин крем. Добававете чушката и моркова. След като смелите добре всичко, изсипете в отделен съд и добавете сусамовия тахан. Разбъркайте, така сосът ще се сгъсти.   Поднасяне: Поднесете със сурови зеленчуци.   Калоян Гичев  Отвори >

Пълнозърнести спагети от ръж със суров сос от кълнове - рецепта

Продукти: пълнозърнести спагети от ръж; накиснати (покълнати) слънчогледови семена; накиснати (покълнати) семена от люцерна; домат; червена чушка; зелена чушка; морков чесън; сусамов тахан; сок от половин лимон; чесън; джоджен.   Приготвяне: Сварете спагетите. Сложете всичко останало в кана с нож (блендер), смелете до получаването на еднородна смес.   Поднасяне: Украсете с желание и споделете.   Калоян Гичев  Отвори >

Здрав живот - Учителят говори - Бог

Има Един, кой­то се про­я­вя­ва ка­то Лю­бов, ка­то Мъд­рост и ка­то Ис­ти­на. Има Един! И ця­ла­та Жи­ва При­ро­да го­во­ри за то­зи Еди­ния, Ве­ли­кия. На­ри­чат го Бог, Гос­под, Отец. Той из­пъл­ва всич­ко, из­пъл­ва ця­ло­то Би­тие, всич­ки све­то­ве, всич­ки слън­че­ви сис­те­ми и все пак ос­та­ва неп­ро­я­вен. И в ця­ла­та веч­ност Той не мо­же на­пъл­но да се про­я­ви. В нея ня­ма всич­ки фор­ми, чрез ко­и­то Той би мо­гъл на­пъл­но да се про­я­ви. Сам по Се­бе Си Аб­со­лют­ни­ят, Не­пос­ти­жи­ми­ят е без фор­ма. Той е „ни­що“. Но то­ва „ни­що“ съ­дър­жа всич­ко в Се­бе Си. Ог­ра­ни­ча­ва се, без да се ог­ра­ни­чи. Сма­ля­ва се, без да се сма­ли. Съз­да­ва, но ни­ко­га неОтвори >

Учителят говори - Правда

„То­га­ва Пра­вед­ни­те ще прос­вет­нат в Цар­с­т­во­то на От­ца си.“ Не на Зе­мя­та, ни­то на Не­бе­то, а „в Цар­с­т­во­то на От­ца си“. То­ва Цар­с­т­во не е цар­с­т­во­то на При­ро­да­та. Цар­с­т­во­то на При­ро­да­та е дом за въз­пи­та­ние на мал­ки­те де­ца. И те­зи пра­вед­ни не са обик­но­ве­ни­те пра­вед­ни­ци на Зе­мя­та, ни­то Прав­да­та, за ко­я­то ви го­во­ря, е обик­но­ве­на­та прав­да. Го­во­ря за она­зи Прав­да, в ко­я­то има свет­ли­на. „То­га­ва пра­вед­ни­те ще прос­вет­нат в Цар­с­т­во­то на От­ца си“. Ако из­да­ваш свет­ли­на­та на то­ва цар­с­т­во, пра­ве­ден си, ако не из­лъч­ваш тая свет­ли­на, ни­как­ва прав­да ня­ма в те­бе. Всред обик­но­ве­ни­те пра­вед­ни­ци на Зе­мя­та, ко­и­то са без свет­ли­на, все­ки мо­же да ми­не заОтвори >

Учителят говори - Мъдрост

Бог е Лю­бов, Мъд­рост и Ис­ти­на – три ве­ли­ки свя­та, за изу­ча­ва­не­то на ко­и­то е нуж­на ця­ла­та веч­ност. Три не­ща има, по ко­и­то мо­жем да поз­на­ем Бо­га. Те са: Бо­жи­я­та Лю­бов, ко­я­то но­си пъл­ния жи­вот. Бо­жи­я­та Мъд­рост, ко­я­то но­си пъл­на­та свет­ли­на и хар­мо­ния в све­та. И Бо­жи­я­та Ис­ти­на, ко­я­то но­си съ­вър­ше­на­та сво­бо­да. И ко­га­то се го­во­ри за три­те ли­ца на Бо­га, ние под­раз­би­ра­ме: Пър­во­то ли­це на Бо­га е Лю­бов­та, про­я­ве­на в Жи­во­та. Вто­ро­то ли­це на Бо­га е Мъд­рост­та, изя­ве­на в Свет­ли­на­та на зна­ни­е­то. Тре­то­то ли­це на Бо­га е Ис­ти­на­та, про­я­ве­на в Сво­бо­да­та. Ето за­що, три са до­пир­ни­те точ­ки на чо­веш­кия дух с Бо­жия Дух: пър­ва­таОтвори >

Учителят говори - Любов

Лю­бов­та е свят, в кой­то жи­вее Бо­жес­т­ве­ни­ят Дух. Най-ве­ли­ки­ят свят, кой­то поз­на­ват мъд­ре­ци­те от всич­ки вре­ме­на и за кой­то Хрис­тос го­во­ри, е све­тът на Лю­бов­та. И ко­га­то каз­ва­ме, че Бог е Лю­бов, под­раз­би­ра­ме съ­щи­на­та, от ко­я­то всич­ко про­и­з­ли­за. От из­во­ра на Лю­бов­та са про­и­з­лез­ли и ще про­и­з­ли­зат всич­ки све­то­ве през всич­ки­те веч­нос­ти. Всич­ко в све­та жи­вее в Лю­бов­та и чрез Лю­бов­та. Всич­ко, ко­е­то виж­да­ме: звез­д­ни все­ле­ни, слън­ца, пла­не­ти, е про­я­ва на Лю­бов­та. Це­ли­ят Кос­мос в не­го­ва­та це­ло­куп­ност, це­ли­ят фи­зи­чес­ки свят е про­я­ве­на, ма­те­ри­а­ли­зи­ра­на Лю­бов. То­ва е ве­ли­ко­то „тя­ло на Бо­га“. Вън от Лю­бов­та ние не поз­на­ва­ме Бо­га. Лю­бов­та е свър­за­на с всич­ки ор­га­нич­ни съ­щес­т­ва. Ня­маОтвори >

Учителят говори - Истина

За Бо­га ние има­ме две по­ня­тия. Ко­га­то из­ли­за­ме от Не­го, ние Го раз­би­ра­ме ка­то не­що, ко­е­то се ог­ра­ни­ча­ва са­мо в Се­бе Си. А ка­то за­поч­нем раз­ви­ти­е­то си, из­хож­дай­ки от край­но­то, гра­нич­но­то и оти­вай­ки към оно­ва, ко­е­то е без на­ча­ло и без край, схва­ща­ме Бо­га ка­то без­г­ра­ни­чен, без­на­ча­лен. Ис­ти­на­та, ко­я­то е из­ляз­ла от Без­г­ра­нич­но­то, е нап­ра­ви­ла не­ща­та гра­нич­ни. Тя е, ко­я­то е изя­ви­ла Без­г­ра­нич­но­то. Бог ка­то Ис­ти­на ни прив­ли­ча, а Хрис­тос по­каз­ва ис­тин­с­кия път на на­ше­то вът­реш­но дви­же­ние към Бо­га. И за­то­ва Ис­ти­на­та е на­со­ка към Без­г­ра­нич­но­то и Без­на­чал­но­то, ко­е­то има връз­ка с ог­ра­ни­че­но­то. Ка­за­но е: „Гла­ва на Тво­е­то Сло­во е Ис­ти­на­та“.(Псалом 119:160, бел. ред.) АОтвори >

Рила планина

От­де­ля­не­то на чо­веш­ка­та ду­ша от Бо­га със­та­вя един от най-ве­ли­ки­те мо­мен­ти в Би­ти­е­то. То­ва от­де­ля­не е из­вес­т­но в ан­гел­с­кия свят под наз­ва­ни­е­то „за­зо­ря­ва­не на чо­веш­ка­та ду­ша“. Ду­ша­та из­ли­за от своя Пър­во­и­з­точ­ник ка­то Бо­жес­т­вен лъч и вли­за в не­о­бят­на­та Все­ле­на, за да из­вър­ши ра­бо­та­та, ко­я­то й пред­с­тои. Ду­ша­та е веч­на. Тя е та­ка веч­на, как­то Бог е ве­чен. Но до­ка­то Бог е аб­со­лют­но не­и­з­ме­нен, ду­ша­та неп­ре­къс­на­то се из­ме­ня, ка­то по та­къв на­чин се раз­ви­ва и до­би­ва но­ви ка­чес­т­ва. Чо­веш­ки­те ду­ши жи­ве­ят и се дви­жат в Бо­га. Те съ­щес­т­ву­ват у Не­го във веч­ност­та, ма­кар и да са се про­я­ви­ли в раз­лич­ни мо­мен­ти. Те съ­щес­т­ву­ват за­е­д­но, ма­кар иОтвори >

Роза

Из­вор на жи­во­та е Лю­бов­та. Лю­бов­та но­си пъл­ния жи­вот. Жи­во­тът ста­ва ре­а­лен, ко­га­то чо­век поз­нае Лю­бов­та. Ако чо­век не раз­бе­ре Лю­бов­та, не мо­же да раз­бе­ре и жи­во­та. Ако не раз­бе­ре жи­во­та, не мо­же да раз­бе­ре и вре­ме­то, в ко­е­то той про­ти­ча ка­то неп­ре­ри­вен про­цес. Ако не раз­бе­ре вре­ме­то, той ще из­гу­би му­зи­кал­ния ри­тъм на жи­во­та и ще из­пад­не в ред дис­хар­мо­нич­ни със­то­я­ния, ко­и­то ще го нап­ра­вят не­щас­тен. Най-ве­ли­ко­то не­що из­вън Лю­бов­та е жи­во­тът. Жи­во­тът е плод на Лю­бов­та. Но Лю­бов­та и жи­во­тът не са ед­но и съ­що не­що. В жи­во­та пос­то­ян­но се из­вър­ш­ват два про­це­са: еди­ни­ят про­цес е про­цес на съг­раж­да­не, а дру­ги­ят – про­цесОтвори >

Изгрев над Рила

Правила за ученика в окултната школа на Учитея Беинса Дуно Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва. Ученик, който се усъмни и рече: “Докажи, че тази окултна сила наистина съществува”, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове, тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света. Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, чеОтвори >

Изгрев на Рила

Естеството на любовта Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те – личен, обществен, семеен или общочовешки. Любовта е сила, която преобразява всичко и спасява човека. Тя идва в реална, жива форма и премахва всички прегради. Който се домогне до нея, влиза в областта на разумността. Физическата любов е с прегръщане, с целувка. Реалната любов е с докосване, а идеалната е само отдалеч, от разстояние. Физическата любов носи големи промени. Който иска да я опита, трябва да знае, че ще се движи от едно състояние в друго, от радост в скръб, иОтвори >

Рила, Езерния връх

Записано от Боян Боев: Нека кажем предварително няколко думи общо за молитвата. При една екскурзия с Учителя до Мусала, през лятото на 1926 г., се събрахме около него, близо до долното Мусаленско езеро. Във време на разговора един брат попита: „Учителю, защо има нужда да се молим, когато в Писанието е казано, че Бог знае нашите нужди?“ Учителя каза: „Да, Той знае нашите нужди и е приготвил блага за нас, а ние, като се молим, отиваме да си ги вземем.“ Това означава, че чрез молитвата ние влизаме в съзвучие с Божественото, ставаме възприемчиви за това, което е приготвено за нас и го приемаме. Ще поясняОтвори >

Изгрев на Рила

Разговор Първий – Упътвание (25 юни 1900 година) Аз зная самата истина, но и да я изкажа или да я туря във видима форма, ще ли те ползва теб, за когото се говори всичко. Тази истина е велика. Но как стои твоята вяра спрямо Бога, готов ли си да ме послушаш и да изпълниш това, което ще ти кажа? Ако е така, то Бог няма да закъснее в своите намерения да ти не открие това, което трябва да знаеш и което е необходимо за твоя дух. Силата е в търпението, но и то си има своите граници. Защото ако има някой да се нарече дълготърпелив,Отвори >