fbpx

Разговори за Паневритмията – част 2

Паневритмия - свещен танц

Разговори за Паневритмията – част 1 >

Днес след Паневритмията Учителят раздаде на полянката на всички братя и сестри гевречета и каза: Сега имате по половин геврек, а като дойде Любовта, ще имате по цял геврек.

Една сестра каза: “Учителю, колко се чувстваме освежени, жизнерадостни и просветлени след Паневритмията! Цял ден сме в повдигнато състояние на духа. Когато някой път не играя Паневритмия, чувствам липса на нещо.”

Учителят каза: Тези паневритмични упражнения турят в съгласие човешкото тяло и човешката воля с човешкия ум и чувство; и тях в съгласие с Духа. Всичката погрешка е там, че хората са изгубили връзката си с Божествения свят. Има движения, мисли, чувства и постъпки, които не са в хармония и следствие на това човек се отдалечава от Бога.

Най-мъчното е да координираме упражненията с мислите и чувствата. Щом ги координираме, всички болести ще изчезнат. Ако ти можеш да заповядаш на краката си да се обтегнат, то ти на много неща можеш да заповядваш.

Има едни движения, които наричам движения на доброто. Те са красиви. Когато някой иска да извърши нещо лошо, той извършва други движения. Движенията са важни; те определят много неща. Ти не можеш да направиш едно красиво движение, докато нямаш красива мисъл и красиво чувство.

Някой е религиозен и казва, че не му трябват упражнения. Той е религиозен, но не се е научил да мисли и да чувства.

Трябва да има известни упражнения предимно на мисълта; други – предимно сърдечни и трети – предимно волеви. Всякога има опасност да се механизират нещата. Механизиране значи да не мислиш, когато правиш нещо. Например, когато ядеш, трябва да имаш силна подбуда и да се радваш на тази работа. Също е и когато правиш упражненията. При всяко упражнение човек трябва да съзнава, че ще добие нещо и да се радва, да съзнава, че има нужда от тях. Някой път правиш упражнения и същевременно чувстваш недоволство. Можем да дадем някои красиви гимнастически упражнения за развитието на мисленето, друго упражнение за развитие на някоя добродетел. За тези упражнения трябват подготвени хора. Еднообразна мисъл образува еднообразни черти. Вземете търговеца. Като го погледнеш, ще знаеш, че е търговец. Същото е и за месаря и пр. Като погледнеш лицата им, ще познаеш, каква професия имат. Това механизиране не е хубаво.

Мозъкът зависи от движението на краката, ръцете и пр. Затова като движим краката си съзнателно, можем да подобрим нервната си система и да премахнем всяко неразположение. Защо? Защото кракът, ръката и пр. имат свои центрове в мозъка и като ги движим развиват се тези центрове и нервната система се подобрява, а заедно с това се развиват и духовните способности, понеже мозъкът е същевременно център на тези способности. Когато си неразположен, тури ръцете си отзад на кръста, десният крак тури напред, съсредоточи си мисълта и неразположението ще изчезне. После направи същото и с левия крак.

Има една магнетична, гъста, кална материя, която се натрупва в тялото и трябва да се изхвърли навън чрез гимнастическите упражнения. Та всяка сутрин човек трябва да се освобождава от тази набрана магнетична кал. После пак се набира кал и пак трябва да се очистиш чрез тези упражнения.

Тази кална, магнетична материя се набира най-първо в слепите очи и в стомаха. Орането, сеенето, копането, метенето, всичко това са всевъзможни начини за изхвървяне на тези енергии. После, когато търговеца дига платове, това движение има за цел да регулира енергията му.

Онзи, който отива да прави добро, ще го познаеш по ходенето. Какво мисли да прави човек, ще го познаеш по ходенето. В движенията трябва да се застъпят и трите свята: физически, духовен и Божествен.

Като правите тези упражнения както трябва, ако някой има ревматизъм или изкривен гръбнак, ще стане здрав. Болният човек има нещо залостено в органите; то трябва да се изхвърли. Има известни упражнения, които като се правят всеки ден, всички недъзи, бодежи и пр. изчезват. Бръчките изчезват. Имате толкова болести: зъбобол, стомах, главоболие, малокръвие и пр. Като се правят тези упражнения, тези болести ще изчезнат.

Ще ви дам едно упражнение за ревматизъм: десният крак напред, лявата ръка на кръста. Дясната ръка върху дясното коляно. Клякане и изправяне няколко пъти. След това левия крак напред и т.н.

Когато се стъпва, трябва да се стъпва по-рано на пръстите и после на петата. Ритмичната музика има следната цена: съвременните хора страдат от застой в малките мускули, които не се движат и с това се разстройва кръвообръщението. При Паневритмията малките мускули вземат участие. Музиката с движенията е най-добрият масаж – електричеството и магнетизмът тогава текат свободно през слънчевия възел и през цялото тяло.

Всеки от вас да учи по един ученик по Паневритмия.

Ние страдаме от неестествени движения. Болезнените движения се зараждат от застоя на малките мускулчета. Тези упражнения имат за цел да ги раздвижат.

Гимнастичните упражнения в света днес вървят в статичен път и затова мускулите стават твърди; на тях не се предава живот. Хората умират по единствената причина, че мускулите стават статически. А всички части на тялото трябва да бъдат в движение.

Едно разумно движение винаги е свързано с живата разумна Природа. Хубавите движения носят живот.

Аз като правя паневритмичните упражнения, съм концентриран, а някои само обикалят около една каса, която е пълна със скъпоценности, без да знаят да се ползуват. При Паневритмията намерете ключа, отключете касата и всичко, каквото е в нея, ще потече във вас.

Тези упражнения са магнетични. Те снемат от човека всички тревоги. Освобождават го. Олеква му.

Когато си малко неразположен, тури си десния крак напред, ръцете на кръста отстрани, с палците напред и стой така няколко минути, например пет минути. Дай на това същество, което ти причинява неразположение, да стои така няколко минути, но не му казвай това. После тури левия крак напред и ръцете на кръста и ще ти мине. Това е самовъзпитание.

Паневритмията е благословение.

Една група братя и сестри трябва да упражни хубаво паневритмичните упражнения и да направи обиколка из провинцията.

Трябва да се спазват законите на физическото възпитание. Ще бъде полека, лека.

Всички упражнения са един начин на възпитание. От там трябва да се започне. Онези, които по никой друг начин не могат да бъдат засегнати, тези упражнения ще ги засегнат. Умът, сърцето и тялото трябва да бъдат засегнати.

Във всички религиозни общества се изключват упражненията. Обаче тези упражнения не са светски. Първоначалните гимнастики са били духовни. Ако упражненията се правят ритмично, хубаво действат. В нашите упражнения има ритъм и такт. В Природата навсякъде където има разумен свят се употребяват най-хубавите упражнения.

Нашите гимнастики имат значение физическо, душевно и духовно. А другите гимнастики имат само физичен смисъл – развива само мускулите. В ръката областта на китката до върха на пръстите е духовна, лакътната част е душевна, а мишницата е физична част.

Аз гледам, че някои правят упражненията по Паневритмия не от Любов, а бързо. Тези няколко минути за упражненията ще ги посветиш на Бога.

Дигаш ръката си и казваш: “Господи , колко хубави ръце ми даде!” Упражненията правете с Любов; смисъл да има в тях.

В Америка имаше една мома. Тя си туряше ръката върху едно дърво и това дърво се развиваше. От ръцете излизат сили. Ти простираш ръката си, от нея излизат сили и с това можеш да действаш. Това има приложение в Паневритмията.

Като играете тези упражнения, в света с тях пращате една хубава вълна и хората по-добре ще живеят. С тези упражнения вие пращате новите идеи в света.

Водата като се разиграе върши работа. А като стои на едно място, не може да върши работа.

 

Разговори за Паневритмията – част 3. Слънчеви лъчи и Пентаграм >

 

Боян Боев