fbpx

Четирите правила

Из рилските беседи на учителя „лъчи на живота"

Из рилските беседи на Учителя „Лъчи на живота”

Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това не успяват. Защо? – Защото не спазват съществените правила, без конто животът се обезсмисля.

Искаш ли да имаш успех в живота си, прилагай следните правила:

  • Пази свободата на душата си!
  • Пази силата на духа си!
  • Пази светлината на ума си!
  • Пази доброто на сърцето си!

Тия четири правила представят основа на човешкия живот. Без тях човек не може да прояви нито любовта, нито знанието, нито богатството, нито разумността си. За да бъде щастлив, човек трябва да пази свободата на душата си, силата на духа си, светлината на ума си и доброто на сърцето си. Мнозина отричат душата и духа. Няма защо да ги отричат. Те трябва да знаят, че само свободният има душа. Който не е свободен, няма душа. Който е силен, има дух. Който не е силен, няма дух. Докато отрича светлината, човек няма ум. Щом признае, че има светлина, той има ум. Докато отрича доброто, човек няма сърце. Щом признае доброто, той съзнава и съществуването на сърцето си.

Какъв човек е оня, който няма душа, дух, ум и сърце? Истински човек е онзи, който има душа, дух, ум и сърце.

Защо страдат хората? – Защото не са свободни. Защо са слаби? – Защото са изгубили силата на духа си. Защо се спъват? – Защото са изгубили светлината на ума си. Защо са бедни? – Защото са изгубили добротата на сърцето си.

Който е изгубил радостта си, той е угасил светлината на своя ум. Болният пък е изгубил силата на своя дух. Който е станал роб на някакъв навик, е изгубил свободата на душата си.

Бог е дал четири неща на човека, които трябва грижливо да пази: свобода на душата, сила на духа, светлина на ума и доброта на сърцето. При това голямо богатство, човек е пак недоволен от живота и очаква нещо повече.

Съвременните хора спорят по това, има ли Бог или няма. Само онзи може да отрича съществуването на Бога, чийто ум е лишен от светлина. Може ли такъв човек да приема и предава великото знание, което произтича от Мъдростта? Да се отрича Бог, това значи да се дава гражданство на невежеството, на робството в света. Следователно, преди да разисква човек върху въпроса, има ли Бог или не, той трябва да се запита, има ли ум, или няма. Ако има ум и Бог съществува. Ако няма ум и Бог не съществува.

Какво значи възкресение? – Да възкръснеш, значи да оживееш. Кой може да възкръсне? — всеки, който придобие свобода за своята душа, е възкръснал. всеки, който придобие сила за духа си, е възкръснал, всеки, който придобие светлина за ума си, е възкръснал, всеки, който придобие добро за сърцето си, е възкръснал. Достатъчно е човек да придобие свобода, сила, светлина и доброта, за да възкръсне, да оживее. – Кога може да стане това? – Още днес. Човек умира четири пъти, но и четири пъти възкръсва. Когато изгуби само свободата си, той един път умира; когато изгуби и силата, той умира втори път; когато изгуби и светлината си, той умира трети път; когато изгуби и доброто в себе си, умира четвърти път. Умре ли четири пъти, той престава да бъде човек.

Искаш ли да бъдеш човек, пази четирите неща, които Бог ти е дал. Пази свободата на душата си, пази силата на духа си, пази светлината на ума си, пази доброто на сърцето си. От тия четири неща зависят постиженията на човека. Става ли въпрос за свобода, за сила, за светлина, за добро в човека, имайте само една идея: в свободата на душата, в силата на духа, в светлината на ума и в доброто на сърцето седи смисъла на живота. Това е Божественото, към което човек се стреми. Това възвестява днес новото учение.

Всички хора искат да имат конкретна идея за Бога. Свободата, силата, светлината и доброто, които човек има, не са нищо друго, освен пътища за придобиване на божественото. Какво по-конкретно разбиране от това може да се иска? Това са четири сили в човека, чрез които Великият се проявява. Те са творчески принципи, чрез които светът е създаден.

И тъй, помнете: човек има простор в движенията си, докато е свободен. Той може да извърши нещо, докато е силен. Той може да прониква нещата, докато има светлина в ума си. Той може да задържа нещата в себе си, докато е добър.

 

Източник: списание “Житно зърно” 1938 г.