fbpx

Учителя за Сведенборг

Учителя за Сведенборг

1. Сведенборг говори с Бога. Съвършеният човек

Казвам: Господ може да ни проговори още днес! Ако вие можете да се освободите от всички свои недъзи, ще разберете, че сте цял народ, една велика душа, заобиколена от хиляди други души. Вие сега имате повърхностни вярвания. Ако четете Сведенборга, ще видите, че неговият възглед за живота е приблизително верен, т.е. близо до Истината. Когато Христос е дошъл на Земята, Той бил придружен от хиляди ангели. Един добър човек никога не е сам! Той представлява сбор от хиляди добри души. Навсякъде, дето и да ходим, щом Бог ни е проговорил, придружават ни много напреднали души. Те ни предават своите мисли и по този начин ставаме видни хора. Онзи поет, който пише, не е сам. Онзи лекар, който възкресява мъртвите, не е сам. Ако аз мога да възкресявам мъртви, това е Божествена сила. Аз няма да спирам да убеждавам хората върху този въпрос, но казвам: щом Бог действа, чрез Него всичко може да се направи. Та сега първото нещо, което се изисква от всинца ви, е да придобиете това Божествено знание.

Колкото философи и писатели съм чел досега, единствено Сведенборг с положителност твърди, че се е разговарял с Бога. Той разказва за това сериозно и аз не се съмнявам, че е така. Във всичко, което той е видял и преживял, има истина. Що се отнася до другите философи, те правят своите изводи по един логичен път. Те казват: „Ако това е така, например, другото ще бъде иначе.“ Те излизат от причини към последствия. В света причинност няма. Причинността ние сами я създаваме. В Бога не съществува никаква причинност. За да има причинност, човек трябва да бъде заставен от нещо друго да я създаде. Няма причина, която може да застави Бога да създаде света. Това са все наши умозаключения, които не могат да дадат никакви резултати. Индуските философи говорят за кармата. Те казват, че причината за кармата е грехът. А коя е била причината, която е заставила човек да греши? Тогава те стигат до следното заключение: от две добрини винаги се ражда едно зло и от две злини се ражда едно добро.

 

„Той е недостъпен – не съм виждал Господа.“ Може би и след хиляди години няма да Го видиш. Като се качиш на Небето като ангел, едва ще Го видиш – като едно Слънце. Ти ще Го видиш в един малък размер и няма да имаш една ясна представа какъв е Той всъщност. Ако искате някой път да имате една идея за Господа, трябва да четете Сведенборг – той Го е въплътил по сведенборгски. Питам тогава: какво разбрахте? Бог е едно колективно проявление на всичките разумни в света. В най-разумното Бог ще се прояви. Бог е колективно проявление. В сърцето онова, което можете да почувствате, то е пак Бог. В постъпките пак е едно колективно проявление.

 

В Природата има едно учреждение – кабинет, където задържат писмата от другия свят, понеже много хора заминават неподготвени. Те пишат такива писма, които не трябва да четете, затова ги задържат. Само като видят нещо хубаво, пускат го. Тъй говорят ясновидците. Така са говорили великите Учители на човечеството, които са виждали нещата. Сега вярвам, че поне малка доза от това е истина. Ако някои от вас имате случай да четете Сведенборг, ще видите как той пише. Разказва как се среща с Господа, как се разговаря с Господа, как се разговаря с ангелите; че се е качил на второто Небе, на третото Небе, бил в света на духовете. Той дели онзи свят на две царства с три Небеса. Разправя за светлината, за топлината, за духовете – как са облечени, за училищата, за възпитанието надълго и нашироко. Авторът, който пише за Сведенборг, казва, че бил много учен човек, но нещо му липсвало. Той казва, че много научни съчинения написал, след това спрял своята научна дейност и влязъл в една област, която другите не могат да проверят обективно. – Тя е обективна, ние сме дошли вече до тази област! Това, което за рибите беше субективно, за млекопитаещите е обективно. Това, което за млекопитаещите е субективно, за нас е обективно. Един ден, ако дойде твоят дядо, влезе вкъщи и почне да се разговаря с тебе и си замине, ти ще кажеш на съседката си дядо ти какво ти е казал. Нека дойде дядо ти! Но той е дошъл само при тебе, не е дошъл при тях.

 

У някои хора съзнанието се движи полека, а у други хора съзнанието се движи бързо. Че ако вие четете Сведенборга, един съвършен човек, у когото религиозните чувства са силно развити, ще видите, че той разправя за работи, за които вие бихте казали: „Дали всичко това е вярно или не; дали този човек е с ума си или не?“ Не, това са истински неща! Той разправя какви са ангелите, как живеят, какво мислят. След туй описва всички хора на Земята, в Англия, във Франция, в Африка и другаде – описва ги най-подробно; разправя, че ходи при тях, че се разговаря. Какво ще кажете вие на всичко това? Сведенборг казва: „Ако вашите чувства са развити тъй, както моите, вие ще можете да проверите тия неща.“ За да ги провери човек, изисква се един организъм малко по-другояче устроен от сегашния. Един човек, който обича материалния свят, не може да влезе в Небето, защото неговата материя, неговото съзнание не може да се трансформира тъй лесно.

 

Източник: www.bialobratstvo.info