fbpx

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа

Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа

„Докато петелът пропя, Петър три пъти се отказа от Христа.“ Той се усъмни в Него. Не само Петър се усъмни в Христа, но и много още от учениците Му. Те си казваха: „Ако е Христос, Син Божи, нека покаже силата си.“ Те не разбираха, че Божественото учение, което Христос проповядваше, не се проявява във физическа сила, но в Любовта. Ако между двама души единият си служи с нож, а другият – с Любов, силата ще бъде на страната на онзи, който си служи с Любовта. Как трябва да бъдат построени домовете – на принципа на силата или на Любовта? На принципа на Любовта. Силата е резултат на нещо. Следователно, ако на човека предстои да прави избор между силата и Любовта, той непременно ще избере Любовта. Силата изопачава ума, сърцето и волята, а Любовта повдига човешката душа и я води към Бога. Който приеме Любовта и я приложи, той ще подобри Живота си; усъмни ли се в нея, той обременява кармата си.

Днес повечето хора са на мястото на Петра – техният Христос е вързан и те се колебаят в Него. – „Не е ли възкръснал Христос?“ – За онзи, който Го е видял, Христос е възкръснал; онзи, който не Го е видял, той може да вярва или да не вярва във възкресението. Виждането на Христа е подобно на виждането на Слънцето. Първите думи, които Христос каза на учениците си след възкресението, бяха: „Мир вам!“ Когато видите Христа, Той и на вас ще каже: „Мир вам!“ Тези думи означават: войната е свършена, петелът е пропял, съдбата е минала, Възкресението е станало.

Много християни в миналото и сега са виждали Христа и са разговаряли с Него. Например една стара жена видяла Христа и разговаряла с Него; Той й казал: „Ще те взема при Себе Си, но след като минеш през огън.“ Как си представяте Христа? Някои си Го представят като обикновен човек, със селска бяла аба, с калпак на главата, а други – като цар, с мантия и с корона на главата си. Наистина Христос има корона на главата си, но не от злато и скъпоценни камъни, а от петте велики добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Той ще проговори само на онзи, който може да види Неговата корона. Той ще му проговори чрез устата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и на Добродетелта.

„И обърна се Господ, та погледна Петра.“ С други думи казано, Христос погледна Петра и се молеше за него да издържи изпита си, за да помага на по-слабите си братя. Тогава Христос беше с корона на главата си, образувана от светлината на добродетелите – такава корона се дава на всеки, който издържи изпитите си. Петър разбра смисъла на Христовия поглед, излезе вън и горко плака.

Нека всички хора си поставят за задача в живота да освободят Христа в себе си и никога да не се отричат от Него. Който се е отрекъл, да бъде буден – щом петелът му пропее, да излезе вън и да се разкае. Ще каже някой, че не се е отричал от Господа. Когато критикуваш брата си, когато го изнасилваш и онеправдаваш, ти се отричаш от Господа. Ето защо, когато грешите по отношение на своята душа и на своя ближен, съзнайте погрешката си, излезте вън и плачете. Всеки има някаква слабост, за която като Петра трябва да плаче. Когато вашият петел пропее, Христос ще ви погледне и вие ще си спомните думите, които ви е казал. Христос запита Петра три пъти: „Петре, обичаш ли ме?“ С това Той искаше да му каже: „Готов ли си да развиеш трите основни добродетели на Живота, готов ли си да отхраниш тези сирачета, да станеш тяхна майка?“ И вас запитва Христос обичате ли Го, готови ли сте да обработите това, което е вложено във вас, и да го приложите? Готови ли сте да носите на главата си короната на великите добродетели, да носите Светлина на ближните си?

Желая ви да бъдете смели и решителни, да изпъдите страха и малодушието навън. Имайте Вяра и упование на Бога. Аз ви говоря за този Бог, в когото живеят и се движат всички същества. Той говори днес на всички хора – как? Чрез страданията. – „Кога ще дойде мирът?“ – Когато пропеят петлите на всички народи – на Англия, на Франция, на Германия, на Русия, на цяла Европа. Те ще излязат вън и ще поплачат. Христос се е обърнал към европейските народи, поглежда ги и им казва: „Вие сте културни народи, от вас зависи бъдещето ви, вашите петли пеят вече.“ Когато петелът на Петра пропя, той разбра, че работите не се нареждат нито с нож, нито с дипломация.

Радвайте се, че сте се родили при добри условия и добри времена. Сега е краят на века, единадесетият час на деня – всички сте призвани на лозето да работите само един час. Който е обидил брата си, да излезе вън и да поплаче. Като ви срещна втори път, да видя, че умовете и сърцата ви са пробудени, че всички мъже и жени, братя и сестри живеят помежду си в мир и съгласие.

 

Откъси от “Погледна Петра” – беседа от Учителя, 18 август 1918 г., София.