fbpx

Учителят Говори – (15) Великото Всемирно Братство

Има на Зе­мя­та ед­на ло­жа от уче­ни, ко­и­то се съ­би­рат да ра­зис­к­ват раз­ни на­у­ч­ни въп­ро­си са­мо един път в го­ди­на­та. Те­зи пос­ве­те­ни хо­ра зна­ят за Зе­мя­та, за ней­но­то ми­на­ло и нас­то­я­ще мно­го по­ве­че от всич­ки съв­ре­мен­ни уче­ни, пред­с­та­ви­те­ли на офи­ци­а­л­на­та на­у­ка. Ала що се от­на­ся до бъ­де­ще­то на Зе­мя­та и те не го зна­ят по­ло­жи­тел­но, и те пра­вят пред­по­ло­же­ния за не­го.

Ос­вен та­зи ло­жа от пос­ве­те­ни на Зе­мя­та има на Слън­це­то дру­га ед­на ло­жа от ве­ли­ки Пос­ве­те­ни, ко­и­то зна­ят по­ло­жи­тел­но не са­мо ми­на­ло­то на на­ша­та пла­не­та, но и ней­но­то бъ­де­ще.

Но и ед­на­та, и дру­га­та ло­жи са са­мо ор­га­ни на он­зи ве­лик все­ми­рен ор­га­ни­зъм от съ­вър­ше­ни, ви­со­ко нап­ред­на­ли съ­щес­т­ва, ко­и­то об­ра­зу­ват Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во. Те­зи съ­вър­ше­ни съ­щес­т­ва са нес­рав­не­но по-нап­ред­на­ли и от най-ге­ни­а­л­ни­те чо­ве­ци на Зе­мя­та, за­що­то са из­лез­ли мно­го по-ра­но от хо­ра­та от Пър­во­то На­ча­ло. Всич­ки те са ми­на­ли по из­вес­тен път на раз­ви­тие под ръ­ко­вод­с­т­во­то на Бо­жия Дух и са дос­тиг­на­ли до та­зи сте­пен на раз­вой, на ко­я­то се­га се на­ми­рат.

И ко­га­то ние го­во­рим за Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во, под­раз­би­ра­ме она­зи йе­рар­хия от ра­зум­ни съ­щес­т­ва, ко­и­то са за­вър­ши­ли сво­я­та ево­лю­ция ми­ли­о­ни и ми­ли­а­р­ди го­ди­ни пре­ди хо­ра­та и се­га нап­рав­ля­ват це­лия Кос­мос. Те го нап­рав­ля­ват, за­що­то са­ми са взе­ли учас­тие в не­го­во­то съз­да­ва­не под пря­мо­то ръ­ко­вод­с­т­во на Ве­ли­кия Бо­жи Дух. И ка­то се има пред вид ра­зум­но­то ус­т­ройс­т­во на ця­ла­та Все­ле­на – с всич­ки­те ней­ни га­лак­тич­ни сис­те­ми, с всич­ки­те й без­б­рой­ни слън­ца и пла­не­ти; ка­то се има пред вид до­ри са­мо она­зи вис­ша ме­ха­ни­ка и тех­ни­чес­ко съ­вър­шен­с­т­во, с ко­и­то Зе­мя­та е пос­т­ро­е­на, мо­же да се съ­ди – ка­къв мо­щен ум, ка­къв мо­щен дух са има­ли те­зи ге­ни­а­л­ни твор­ци, ко­и­то са ра­бо­ти­ли за осъ­щес­т­вя­ва­не на Бо­жес­т­ве­ния план на ми­роз­да­ни­е­то.

Спо­ред сте­пен­та на зна­ние и раз­ви­тие и спо­ред служ­ба­та, ко­я­то из­пъл­ня­ват, те­зи съ­щес­т­ва са на­ре­де­ни в ед­на йе­рар­хич­на стъл­ба, в ед­но ор­га­нич­но чи­но­на­ча­лие, чи­и­то сте­пе­ни са поз­на­ти под име­на­та:

се­ра­фи­ми – Бра­тя на Лю­бов­та;

хе­ру­ви­ми – Бра­тя на хар­мо­ни­я­та;

прес­то­ли – Бра­тя на во­ля­та;

гос­под­с­т­ва – Бра­тя на ин­те­ли­ген­т­ност­та и ра­дост­та;

си­ли – Бра­тя на дви­же­ни­е­то и рас­те­не­то;

влас­ти – Бра­тя на вън­ш­ни­те фор­ми и из­кус­т­ва­та;

на­чал­с­т­ва – Бра­тя на вре­ме­то, със­то­я­ни­е­то и так­та;

ар­хан­ге­ли – Бра­тя на огъ­ня и топ­ли­на­та;

ан­ге­ли – но­си­те­ли на жи­во­та и рас­ти­тел­ност­та.

Пос­лед­ни­ят, де­се­ти чин ще за­е­мат нап­ред­на­ли­те чо­веш­ки ду­ши.

Всич­ки вку­пом пред­с­та­вят ве­ли­кия Кос­ми­чен Чо­век.

Дей­ност­та на те­зи съ­щес­т­ва е та­ка хар­мо­нич­но раз­п­ре­де­ле­на, че вся­ко от тях знае ко­га, как и как­во да ра­бо­ти. Те нап­рав­ля­ват фун­к­ци­и­те на ве­ли­кия ми­ров ор­га­ни­зъм, кой­то включ­ва в се­бе си всич­ки слън­че­ви сис­те­ми.

А спо­ред нас, има три ви­да слън­че­ви сис­те­ми. Пър­ви­те, ко­и­то са ор­га­ни на це­ли звез­д­ни все­ле­ни, об­ра­зу­ват ма­те­ри­а­л­ния фи­зи­чес­ки свят, из­тъ­кан от най-плът­на­та ма­те­рия, ма­кар и тя да е на сте­пе­ни. Вто­ри­те са нап­ра­ве­ни от по-фи­на ма­те­рия, от ма­те­ри­я­та на ду­хов­ния мир и спа­дат към ан­гел­с­кия свят. Тре­ти­ят вид слън­че­ви сис­те­ми об­ра­зу­ват в сво­я­та съв­куп­ност Бо­жес­т­ве­ния свят и са нап­ра­ве­ни от най-фи­на­та, най-вис­ша ма­те­рия.

И Не­бе­то, за ко­е­то се го­во­ри в све­ще­ни­те пи­са­ния, не е он­зи син свод над нас, зад кой­то се гу­би ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во, и на кой­то све­тят нощ­но вре­ме звез­ди­те. Не­бе­то е ор­га­ни­зи­ра­но от вис­ши съ­щес­т­ва, от ве­ли­ки ду­ши и за­то­ва то е ве­ли­ко в сво­и­те дейс­т­вия. Ан­ге­ли­те, ко­и­то на­се­ля­ват Не­бе­то, са ве­ли­ки ду­ши, ко­и­то пос­то­ян­но из­п­ра­щат свет­ли­на­та си по це­лия свят. Енер­ги­я­та на тях­на­та мощ­на ми­съл се раз­п­ре­де­ля из це­лия Кос­мос и дви­жи ка­то ед­на ко­лек­тив­на си­ла всич­ко в све­та.

Не мис­ле­те, че ан­ге­ли­те са ня­как­ви не­ве­щес­т­ве­ни съ­щес­т­ва, ня­как­ви приз­рач­ни “ду­хо­ве”. Те са съ­щес­т­ва, чи­и­то те­ла са ви­со­ко ор­га­ни­зи­ра­ни, об­ра­зу­ва­ни от чис­та, лъ­чис­та ма­те­рия. Един ан­гел мо­же та­ка да вла­дее тя­ло­то си, че да ста­ва ви­дим и не­ви­дим. Той мо­же сво­бод­но да пъ­ту­ва в без­п­ре­дел­но­то прос­т­ран­с­т­во със ско­рост мно­го по-го­ля­ма от та­зи на свет­ли­на­та. Той мо­же да преб­ро­ди це­ли слън­че­ви сис­те­ми, це­ли звез­д­ни все­ле­ни.

Ан­ге­ли­те съ­що се на­ми­рат на раз­ни сте­пе­ни на раз­ви­тие, но те се де­лят изоб­що на две ве­ли­ки цар­с­т­ва. Те­зи от по-ви­со­ко­то цар­с­т­во ряд­ко сли­зат на Зе­мя­та, а при­над­ле­жа­щи­те към по-дол­но­то цар­с­т­во сли­зат по-чес­то да по­ма­гат за ду­хов­но­то пов­ди­га­не на хо­ра­та. Те­зи ве­ли­ки бра­тя на чо­ве­чес­т­во­то са про­и­з­лез­ли все от чо­веш­ка­та ра­са, но са ми­на­ли по свой път на раз­ви­тие ми­ли­а­р­ди го­ди­ни пре­ди зем­ния чо­век, при ус­ло­вия мно­го по-бла­гоп­ри­я­т­ни, ко­и­то са из­пол­зу­ва­ли ра­зум­но.

И ако жи­во­тът на чо­ве­чес­т­во­то вър­ви по из­вес­тен план, ако на Зе­мя­та про­цъф­тя­ват кул­ту­ри, с тех­ни­те на­у­ки, ре­ли­гии, из­кус­т­ва, ако хо­ра­та имат един ве­чен стре­меж към раз­ви­тие и съ­вър­шен­с­т­во, то­ва се дъл­жи на те­зи ра­зум­ни съ­щес­т­ва, ко­и­то са тяс­но свър­за­ни с хо­ра­та и пос­то­ян­но ра­бо­тят и се гри­жат за тях. От тех­ни­те сър­ца бли­ка Лю­бов, ра­дост и жи­вот. И бла­го­да­ре­ние на то­зи те­хен им­пулс хо­ра­та жи­ве­ят и се стре­мят. Тях­но­то же­ла­ние е чо­ве­чес­т­во­то да до­бие она­зи свет­ли­на, ко­я­то те имат, она­зи сво­бо­да, на ко­я­то те се рад­ват. Те ис­кат да на­у­чат чо­ве­ци­те да жи­ве­ят съ­о­б­раз­но с оне­зи ве­ли­ки за­ко­ни, по ко­и­то те жи­ве­ят. А те при­ла­гат най-ра­зум­ни­те за­ко­ни в све­та. Те во­дят най-чис­тия и въз­ви­шен жи­вот, жи­вот на аб­со­лют­но без­ко­рис­тие. В сво­я­та ве­ли­ка са­мо­о­т­вер­же­ност те­зи лю­бя­щи слу­жи­те­ли на Бо­га са­ми сли­зат на Зе­мя­та в чо­веш­ка фор­ма, за да по­ма­гат на хо­ра­та. Те пос­то­ян­но из­п­ра­щат свои пос­ла­ни­ци на Зе­мя­та в ед­на или дру­га фор­ма. Всич­ки ге­нии на чо­ве­чес­т­во­то, всич­ки ве­ли­ки хо­ра, све­тии, адеп­ти, всич­ки уче­ни, пи­са­те­ли, дър­жав­ни­ци, ко­и­то по­ма­гат за раз­ви­ти­е­то на чо­ве­чес­т­во­то в ед­но или дру­го нап­рав­ле­ние, са все слу­жи­те­ли на Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во. То из­би­ра из­с­ред чо­ве­чес­т­во­то най-нап­ред­на­ли­те ду­ши и ги под­гот­вя за ду­хов­на ра­бо­та сред тех­ни­те бра­тя. В съв­ре­мен­но­то чо­ве­чес­т­во има хо­ра, ко­и­то при­те­жа­ват по-тън­ки ду­хов­ни си­ли, ко­и­то имат по-фи­но ус­т­ройс­т­во. Те се от­ли­ча­ват с ви­со­ко ор­га­ни­зи­ра­ни, плас­тич­ни те­ла, за­що­то во­дят аб­со­лют­но чист и свят жи­вот. Тях­но­то из­к­лю­чи­тел­но раз­ви­тие тък­мо ги пра­ви год­ни да бъ­дат ду­хов­ни по­ма­га­чи на чо­ве­чес­т­во­то. Най-ви­со­ко нап­ред­на­ли­те из­меж­ду тях са за­вър­ши­ли сво­е­то раз­ви­тие на Зе­мя­та и имат об­шир­ни поз­на­ния. Те зна­ят мно­го не­ща от она­зи по­ло­жи­тел­на, аб­со­лют­на, Бо­жес­т­ве­на на­у­ка, ко­я­то е съ­щес­т­ву­ва­ла още от съз­да­ва­не­то на све­та. Мно­го от тях жи­ве­ят на Зе­мя­та с хи­ля­ди го­ди­ни. Ми­на­ли през про­це­са на въз­к­ре­се­ни­е­то, за тях не съ­щес­т­ву­ва ни смърт, ни пре­раж­да­не. Те­зи чо­ве­ци, на­ре­че­ни “си­но­ве Бо­жии”, в чи­и­то ду­хо­ве и ду­ши Бог жи­вее, ко­и­то са свър­за­ни с це­лия ра­зу­мен свят, с всич­ки нап­ред­на­ли съ­щес­т­ва във всич­ки слън­че­ви сис­те­ми, са оне­зи имен­но ве­ли­ки ду­ши, Учи­те­ли на чо­ве­чес­т­во­то, ко­и­то са дос­тиг­на­ли най-ви­со­ки­те про­я­ви в ми­съл и де­ло – във всич­ки нап­рав­ле­ния. Те са оне­зи мощ­ни ду­хо­ве, ко­и­то яв­но или скри­то за нас под­тик­ват чо­ве­чес­т­во­то нап­ред. Зад вся­ка ду­хов­на дей­ност на Зе­мя­та, зад вся­ка ду­хов­на про­я­ва сто­ят те­зи бра­тя. Зад все­ки ве­лик чо­век, зад все­ки ве­лик по­ет, му­зи­кант или ху­дож­ник сто­ят пак те.

За­що­то, за да се про­я­ви един ге­ни­а­лен чо­век на Зе­мя­та, тряб­ва хи­ля­ди ге­ни­а­л­ни ду­ши да се обе­ди­нят и да се из­ра­зят чрез не­го. За да се про­я­ви един Учи­тел, тряб­ва всич­ки ра­зум­ни ду­ши да се обе­ди­нят в не­го.

Що е Хрис­тос? – Хрис­тос е ко­лек­ти­вен дух. Той е сбор от всич­ки си­но­ве Бо­жии, чи­и­то ду­ши и сър­ца бли­кат от Лю­бов и жи­вот. Всич­ки си­но­ве Бо­жии, съ­е­ди­не­ни в ед­но, всич­ки ра­зум­ни ду­ши, ко­и­то жи­ве­ят в Бо­жес­т­ве­но еди­не­ние – то­ва е Хрис­тос. В то­зи сми­съл той е Гла­ва на Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во.

И звез­да­та, за ко­я­то се го­во­ри в Еван­ге­ли­е­то, че се яви­ла при раж­да­не­то на Хрис­та, е би­ла не­що жи­во: тя е пред­с­тав­ля­ва­ла сбор от жи­ви съ­щес­т­ва, слез­ли от­го­ре, за да опо­вес­тят ид­ва­не­то на Хрис­та. Ала са­мо три­ма­та мъд­ре­ци от Из­ток – ве­ли­ки Пос­ве­те­ни, ви­дя­ха и поз­на­ха та­зи звез­да. А те­зи три­ма мъд­ре­ци бя­ха съ­що слу­жи­те­ли на Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во.

И та­ка, пом­не­те: Един­с­т­ве­на­та Ве­ли­ка об­щ­ност, ко­я­то се­га съ­щес­т­ву­ва в све­та, то­ва е Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во.

Оне­зи чле­но­ве от Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во, ко­и­то ръ­ко­во­дят раз­ви­ти­е­то на чо­ве­чес­т­во­то и го во­дят към свет­ли бъд­ни­ни, не об­ра­зу­ват ня­как­во ви­ди­мо за хо­ра­та об­щес­т­во или ор­га­ни­за­ция. Те със­та­вят един жив ко­лек­ти­ви­тет, ед­на ра­зум­на об­щ­ност, съ­щес­т­ву­ва­ща из­вън пок­ва­ре­ни­те ус­ло­вия, сред ко­и­то хо­ра­та жи­ве­ят. И за­то­ва е смеш­но да се го­во­ри, че се­да­ли­ще­то на то­ва Брат­с­т­во е тук или там, сред то­зи или он­зи на­род.

Всич­ки те­зи Ве­ли­ки бра­тя, ко­и­то ра­бо­тят в ду­хов­ни­те сфе­ри на Зе­мя­та, са от се­дем йе­рар­хии, от се­дем ка­те­го­рии. Ед­ни от тях при­над­ле­жат на Лю­бов­та и се на­ри­чат “Бра­тя на Лю­бов­та”. Дру­ги при­над­ле­жат на Мъд­рост­та и се на­ри­чат “Бра­тя на Мъд­рост­та”. Те под­дър­жат на­у­ки­те и из­кус­т­ва­та и но­сят зна­ние на чо­ве­чес­т­во­то. Тре­ти от тях се на­ри­чат “Бра­тя на Ис­ти­на­та”. Те вна­сят сво­бо­да в чо­веш­ки­те умо­ве и сър­ца. Те вна­сят она­зи сво­бо­да, ко­я­то пра­ви чо­веш­кия дух, чо­веш­ка­та ду­ша, чо­веш­ки­ят ум и сър­це сво­бод­ни – сво­бод­ни в пъл­ния сми­съл на ду­ма­та. Дру­ги се на­ри­чат “Бра­тя на Спра­вед­ли­вост­та” – те но­сят прав­да на чо­ве­чес­т­во­то и се раз­по­реж­дат с оне­зи не­ви­ди­ми бла­га, от ко­и­то съв­ре­мен­ни­те хо­ра имат нуж­да. Пе­ти се на­ри­чат “Бра­тя на Доб­ро­де­тел­та”, шес­ти – “Бра­тя на Кра­со­та­та”, и най-пос­ле ид­ват оне­зи, ко­и­то но­сят име­то “Йе­хо­вис­ти”. То­ва оба­че не са съ­щин­с­ки­те име­на на те­зи Бра­тя. Аз не мо­га да ги про­и­з­не­са, за­що­то те са све­ще­ни.

Те­зи Бра­тя не са та­ка обик­но­ве­ни, как­то хо­ра­та си мис­лят. Все­ки един от тях мо­же да вдиг­не Зе­мя­та на ръ­ка­та Си и да я мет­не ка­то топ­ка в прос­т­ран­с­т­во­то! А те мо­гат да нап­ра­вят то­ва, за­що­то зад тях стои не­що още по-мощ­но, по-ве­ли­ко, на ко­е­то те са слу­жи­те­ли. И ко­га­то ня­кои мис­лят, че мо­гат да се про­ти­во­пос­та­вят на те­зи Бра­тя, то­ва по­каз­ва, че те не раз­би­рат дъл­бо­кия сми­съл, кой­то се съ­дър­жа в по­ня­ти­е­то “Бял Брат”. Ако е въп­рос за си­ла, те­зи Бра­тя раз­по­ла­гат с най-мощ­на­та си­ла. Те та­ка доб­ре поз­на­ват фун­к­ци­и­те на чо­веш­кия мо­зък, че в един ден мо­гат да прис­пят ця­ло­то чо­ве­чес­т­во. Как­во пред­с­тав­ля­ват и най-мощ­ни­те съв­ре­мен­ни оръ­дия пред си­ла­та на те­зи Ве­ли­ки бра­тя? Ала те не ис­кат да си слу­жат с кру­ти мер­ки – те ос­та­вят хо­ра­та са­ми да опи­тат не­ща­та, ма­кар с це­на­та на хи­ля­ди стра­да­ния, за­що­то са­мо стра­да­ни­я­та са в си­ла да ги об­ла­го­ро­дят и из­п­ра­вят.

И хо­ра­та ще раз­бе­рат един ден, че в све­та има ед­на ве­ли­ка пра­во­ва дър­жа­ва, чи­и­то граж­да­ни – си­но­ве­те Бо­жии – са най-ра­зум­ни­те съ­щес­т­ва, ко­и­то жи­ве­ят спо­ред Бо­жия за­кон и вър­шат Не­го­ва­та во­ля. Ня­ма да ос­та­не на­род в све­та, кой­то да не из­пи­та си­ла­та и мо­гъ­щес­т­во­то на та­зи пра­во­ва дър­жа­ва.

Но ако хо­ра­та днес не вър­вят в пра­вия път, при­чи­на­та е, че в про­ти­во­вес на Ве­ли­ко­то Бя­ло брат­с­т­во, ра­бо­ти дру­га ед­на ло­жа от ин­те­ли­ген­т­ни съ­щес­т­ва, ко­и­то не са раз­б­ра­ли дъл­бо­кия сми­съл на жи­во­та и имат ди­а­мет­рал­но про­ти­во­по­лож­ни раз­би­ра­ния за не­го. Те об­ра­зу­ват та­ка на­ре­че­но­то Чер­но брат­с­т­во. Чер­но­то брат­с­т­во е ед­на йе­рар­хия от съ­щес­т­ва, ко­и­то за­е­мат раз­лич­ни сте­пе­ни, в за­ви­си­мост от тях­на­та ин­те­ли­ген­т­ност. За да дам ед­на яс­на пред­с­та­ва за тях­на­та фун­к­ция, ще ка­жа, че до­ка­то Бя­ло­то брат­с­т­во ра­бо­ти в кло­ни­те и цве­то­ве­те на жи­во­та и по ме­то­ди­те на кло­ни­те и цве­то­ве­те, Чер­но­то брат­с­т­во ра­бо­ти в ко­ре­ни­те на жи­во­та. До­ка­то Бя­ло­то брат­с­т­во ра­бо­ти в гла­ва­та и гър­ди­те на кос­мич­ния чо­век, Чер­но­то брат­с­т­во ра­бо­ти в сто­ма­ха, чер­ния дроб и чер­ва­та. Бя­ло­то брат­с­т­во, сле­до­ва­тел­но, е свър­за­но с по­ло­жи­тел­ни­те си­ли, с Доб­ро­то, а Чер­но­то брат­с­т­во – с от­ри­ца­тел­ни­те си­ли, със Зло­то, в най-ши­рок сми­съл на ду­ма­та. И ед­ни­те, и дру­ги­те си­ли оба­че са нуж­ни за­се­га за про­я­ва­та на жи­во­та. Служ­ба­та им е стро­го раз­п­ре­де­ле­на.

Ос­вен те­зи две шко­ли, има ед­на тре­та шко­ла – шко­ла­та на Ве­ли­ки­те Учи­те­ли, ко­и­то са от по-ви­со­ка йе­рар­хия и нап­рав­ля­ват дей­ност­та на пър­ви­те две. Те си слу­жат с ме­то­ди­те и на ед­ни­те, и на дру­ги­те за сво­и­те ве­ли­ки це­ли, но не спа­дат ни­то към ед­на­та, ни­то към дру­га­та шко­ла. Те са оне­зи Ве­ли­ки Учи­те­ли на Все­мир­но­то брат­с­т­во, ко­и­то нап­рав­ля­ват це­лия Кос­мос и ко­и­то след за­вър­ш­ва­не на вся­ка ево­лю­ция, съз­да­ват но­ви ево­лю­ци­он­ни въл­ни, след­ва­щи друг план и друг ри­тъм. Под ръ­ко­вод­с­т­во­то на тех­ния мо­щен дух са слез­ли ня­ко­га от ви­со­ки­те вър­хо­ве на Би­ти­е­то оне­зи въз­ви­ше­ни ду­хо­ве, ко­и­то са съз­да­ли слън­че­ви­те сис­те­ми – в то­ва чис­ло и на­ша­та. Те са съз­да­ли и ус­т­ро­и­ли Пър­вич­на­та “кос­мич­на” зе­мя, ня­ко­гаш­ния “рай”. На та­зи “кос­мич­на зе­мя” и до­се­га жи­ве­ят оне­зи съ­вър­ше­ни пра­чо­ве­ци, ко­и­то са за­вър­ши­ли сво­е­то раз­ви­тие. Те са ве­ли­ки­те Пред­ци на чо­ве­чес­т­во­то.

Те­зи Твор­ци на ми­на­ло­то, те­зи ве­ли­ки Пред­ци и днес пак сли­зат на на­ша­та зе­мя. И те ще я пре­вър­нат в рай. С тях ще дой­дат и оне­зи сто че­ти­ри­де­сет и че­ти­ри хи­ля­ди ду­ши, за ко­и­то се го­во­ри в От­к­ро­ве­ни­е­то, и меж­ду ко­и­то има пред­с­та­ви­те­ли от всич­ки на­ро­ди на ми­на­ло­то и настоящето. Ще дой­дат всич­ки све­тии, адеп­ти и Учи­те­ли от пам­ти­ве­ка. Те ще впрег­нат с мощ­ния Си дух всич­ки про­бу­де­ни ду­ши от че­ти­ри­те кра­и­ща на Зе­мя­та и всич­ки за­е­д­но ще въ­ве­дат ис­тин­с­ки ред и по­ря­дък в све­та. След свър­ш­ва­не на сво­я­та ра­бо­та те ще се от­тег­лят и ще ос­та­вят чо­ве­ци­те да жи­ве­ят и да ра­бо­тят при но­ви­те ус­ло­вия. Та­ка ще се въз­с­та­но­ви съ­о­б­ще­ни­е­то меж­ду ви­ди­мия и не­ви­дим свят.

Та­ка е ра­бо­ти­ло, ра­бо­ти и ще ра­бо­ти Ве­ли­ко­то Все­мир­но брат­с­т­во в све­та. И то ще ра­бо­ти до­то­га­ва, до­ко­га­то един­на­та Лю­бов, един­на­та Мъд­рост и един­на­та Ис­ти­на об­х­ва­нат ця­ло­то Би­тие. То­га­ва вся­ко ди­ха­ние ще хва­ли Бо­га в све­щен мир и хар­мо­ния.

 

Откъс от книгата: “Учителят Говори”.