fbpx

Учителя за богомилите – втора част

Учителя за богомилте - втора част

Учителя за богомилите – към първа част >>

Третата вълна дойде, когато на мястото на Римската империя възникнаха новите държави. Те нахлуха в Римската империя, разрушиха я и на нейно място изградиха своите национални държави. Тези нови народи, един от които беше и българският, пълни с девствена енергия, прилични на неразорана черноземна целина, бяха обект на Третата вълна на Бялото Братство, защото тяхната девствена енергия трябваше да се канализира, да ѝ се даде направление, за да се развият техните дарби, способности и добродетели. Затова Бялото Братство проектира тука своята енергия, като изпрати будни души и светли духове, които се въплътиха между българския народ, за да го подигнат. Тази вълна е започнала да работи още със създаването на Българската държава, след това се изявява чрез светите братя Кирил и Методий, които дадоха азбуката на славянството, за да може да се преведе на разбран език Словото Божие и да послужи като храна на тези още неразвити човешки души. Тази творческа вълна се изрази в България най-силно в лицето на богомилите, учител и апостол на които се явява Боян-Вениамин — най-малкият син на цар Симеон, наречен в преданието Боян Мага. За него един автор казва, че е бил най-силният и най-известният човек в три империи. Поп Богомил е бил негов пръв помощник и разпространител на учението. За тях двамата Учителя казва, че са двама архангели, изпратени от Бялото Братство да повдигнат българския народ и заедно с това да дадат един нов импулс в общочовешката култура.

Откъде е научил Боян това велико изкуство и тази велика наука? — Това не се придобива в един живот. Боян го носи от своите минали съществувания. Той е един Велик дух, дошъл да повдигне българския народ, а оттам и цялото европейско човечество. Боян е имал за задача да събуди човешкия ум, за да почне човек да мисли и да проучва живата Природа и Живота.

Затова Учителя казва за Бояна, че е един архангел, изпратен да повдигне българския народ. А архангелите са духове-ръководители на народите. Всеки един народ има един архангел, който го ръководи в пътя на неговото развитие. Той обикновено е невидим, но в епохални моменти от развитието на народа слиза и се въплътява, за да даде подтик за развитието на душите на хората от народа си.

Така че, в онази епоха в лицето на Бояна ние виждаме въплътен Духът-ръководител на българския народ, който се е въплътил между народа си, за да даде един нов импулс за неговото духовно развитие.

Учителя казва: „Има едно Братство, което пътува по света и носи културата. Там, където то се установи, се развива и цъфти култура и цивилизация. То е било в Египет, Индия, Персия, Халдея, Палестина, Гърция, Рим, Англия, Германия, Франция и сега постепенно преминава между българите и славянството.” На друго място Учителя казва: „Всеки един от трите клона на Бялото Братство се ръководи от един Велик посветен.” И когато на дадено място трябва да се създаде един окултен център на физическия свят, един Велик посветен се въплътява и цялото Братство, за което говори Учителя, стои зад него. То е тил, а той е на предна линия. Всички посветени, които са работили в миналите културни епохи, се събират около него като негов тил и му помагат. Същото става и при Боян Мага, Той е пратеник на Бялото Братство да основе един окултен център в България, като проявление на Третия клон на Братството, който клон почва от Египет, след това минава в Персия, Арабия, Мала Азия и оттам преминава в България. И Щайнер в своята сказка Християн Розенкройц и Буда казва: „През десетия век на западния бряг на Черно море е имало окултна школа, където са идвали да проповядват Християн Розенкройц и Буда.” Тази мисъл потвърждава гореказаното, че когато се яви един посветен във физическия свят, зад него стоят всички посветени и работници за Великото Дело от миналото.

Така че за нас Богомилството не е едно случайно явление, резултат на някакви физически причини, но е дело на Бялото Братство, което иска да създаде един окултен център, чрез който да даде импулс за духовното повдигане на българския народ и оттам на целия европейски свят. И богомилите, начело с Бояна, направиха много в това отношение, но реакцията беше силна и се опита да унищожи това дело. Но един път семената посятй, те дадоха своя плод за развитието на културата в Европа и сега за делото на Бялото Братство в България. Защо то Учителя казва, че сегашните ученици на Бялото Братство в България са някогашните богомили.

Учителя казва, че Богомилството е израз на Третия клон на Бялото Братство. Следователно то е една окултна школа на Бялото Братство и като такава има свое екзотерично и езотерично учение. Във всичко, което е писано за Богомилството засега, е изтъкната и то само отчасти, екзотеричната, външната страна на това учение, което е в зависимост от средата и епохата, в която се проявява учението. Езотеричното учение на всички окултни школи е еднакво, защото идва от един център — Бялото Братство. А на екзотеричните учения се дава различна форма в зависимост от задачата, която ще изпълняват.

Езотеричното учение е само за пробудените души, които са подготвени да разберат и приложат Божествените закони, които се разкриват там. А екзотеричното учение е за всички, които търсят духовния път — за широките народни маси. И апостол Павел, който е бил посветен в Тайните на окултната наука, казва нещо подобно. Той казва приблизително следното: „Като младенци ви храня със словесно мляко, а мъдрост говорим между съвършените.” Затова и богомилите, като всички окултни школи, са имали два вида литература — едната за учениците на школата, а другата — за широките народни маси. И в едната, и в другата се изнасят едни и същи истини и принципи, но по два различни начина, в зависимост от степента на съзнанията, на които трябва да се въздейства. В литературата, предназначена за учениците, нещата се дават в ясна и конкретна форма. На широките народни маси истините се предават под формата на притчи, приказки и сказания. И Христос казва: На вас, на учениците, е дадено да познаете Тайните на Царството Божие, а на тях, т.е. на народа, се говори в притчи и символи. Това е закон за всички окултни школи. Защото и Християнството беше една окултна школа и на учениците Христос говореше по един начин, а на народа вън от школата говореше по друг начин. И това, което е останало сега от Християнството, е само неговата екзотерична страна, а езотеричното учение е скрито.

В 35-ти стих от първата глава от Евангелието на Марка се казва: “На сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе и отиде в уединено място и там се молеше.” С това е показано, че Христос, макар и Бог, въплътен в плът, имал нужда да се моли, за да поддържа връзката си с духовните сили, които се изливали чрез Него върху човечеството. И Той се е молил рано, преди изгрев слънце, когато приливът на жизнената енергия е бил най-силен. И ако Христос е правил това, колко повече ние трябва да го правим? И богомилите, като християни, са подражавали на Христа в това отношение. Те са посрещали изгрева на слънцето с песни и молитви. И Учителя ни предаде тази тайна на ранното посрещане на слънцето с песни и молитви. А виждаме, че Исус го е практикувал и го е предал на Своите ученици. Това е една практика на всички окултни школи на Древността, както и на съвременните такива. Знае се, че Питагор и неговите ученици с молитва и песни са посрещали изгрева на слънцето. Това са правили и първите християни и богомилите, като наследници на християнското езотерично учение на правили същото.

 

Откъси от “Богомилството – път на съвършените” от Влад Пашов.