fbpx

Въпросът е: Как се е породило мъртвото от живото, а не обратното

Въпросът е: Как се е породило мъртвото от живото, а не обратното

Естествоизпитателят или изобщо хората запитват: Как се е появил животът? Това постоянно се обсъжда не само при популярни лекции, но също и в естест­венонаучни материали. Изследван в областта на духовното такъв въпрос изглежда дилетантски. За духовното изследване не се поставя въпросът как изобщо се е породило живото, а точно обратното: Как се е породило мъртвото? Веднъж вече се опитах да ви го разясня с едно сравнение. Погледнете въгли­щата. Сега те не са нищо повече от камъни и въпреки това, ако бихте могли да проследите земното развитие до преди мили­они години, бихте установили, че намиращото се в каменните въглища произхожда от гигантски папратови гори, които са се овъглили. Какво представляват каменните въглища? Те са произлезли от цели гори. Мъртвите днес каменни въглища са били съвсем и изцяло живи.

Ако видите дъното на морето, ще откриете калциеви об­разувания. Когато наблюдавате морски животни, можете да видите, че тези животни непрекъснато отделят калций. Кал­циевата обвивка е това, което остава като твърд материал. Тук отново имате мъртвото като продукт на живото. Ако бихте раз­вили свръхсетивните възприемателни органи, за да погледне­те достатъчно далеч назад в земното развитие, бихте открили, че всичко мъртво произлиза от живото, че също планинският кристал и диамантът, изобщо всичко мъртво произлиза от жи­вото. Във външната природа вкаменяването е подобен процес както пораждането на костната система у нас. Знаете, че има риби, които още нямат костна система. При човека откривате, че в предишни състояния също е нямал костна система. Всяка костна система е един вид пораждане на безжизненото в чове­ка. Това е същият процес на сгъстяването.

Така трябва да си представите и живото земно тяло. Ця­лото земно тяло е жив организъм. Следователно правилният въпрос е: Как се е породило мъртвото, безжизненото?

Въпросът: Как живото е произлязло от мъртвото – е един от най-безсмислените въпроси, понеже първо е съществува­ло живото, а мъртвото се е отделило като вкаменелост, като втвърдяване.

 

Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 96