fbpx

Да повдигнем себе си

Ще направя няколко бележки. Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко, а Природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно за работа, праща му малко полюлявания и раздвижвания от въздуха. Туй, което въздушните течения извършват за растенията, за да ги укрепят, същото извършва и човешкият ум за растежа на Духовното тяло на човека. И когато влизате тук, в Школата, ще ви подложат на разни ветрове от всички посоки. Туй да го имате предвид, това е закон, но да не ви е страх. Който влезе в тази Школа и го е страх от някакви дупки – да няма течение, той не разбира закона. На ветрове ще бъдете изложени от всички посоки, от изток и от запад, от север и от юг, от всякъде. И на други ветрове още ще бъдете изложени: тия ветрове понякога ще бъдат топли, понякога – студени, понякога ще бъдат придружени отгоре с благотворен дъжд, по някой път – с лапавица, по някой път – с град. Всички тия положения ще дойдат, туй трябва да го имате предвид. Сега туй, което става в Природата, ще стане и вътре във вас. Не стане ли така, вие не сте на прав път. Ако някой ви проповядва някое учение без мъчнотии, без ветрове, без лапавица, без град и без дъжд, това не е Божествено учение, това не е Учението на Всемирното Бяло Братство. Туй са принципи, това са положения, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако някой от вас се съмнява, имате време, ще ги опитате, но ще констатирате този факт, защото ние се приближаваме към изучаване на една положителна наука, в която законите не мязат на законите в сегашната наука.

В тази наука, в която ви въвеждаме, няма абсолютно никакви изключения, там всичко е точно определено. Като казвам точно определено, не разбирам, че е ограничено. Не, две противоположни мнения има в окултната наука, в Окултната школа: Безграничното включва в себе си гра-ничното и граничното включва в себе си Безграничното. И тогава казвам, че положението е такова: само Безграничното може да се прояви, а туй, което е гранично, не може да се прояви; само силните хора могат да се проявят, а слабите не могат; само онази светлина, която е силна, може да се прояви, а светлина, на която вибрациите са слаби, не може да се прояви. Следователно от вас искам да бъдете силни хора, не слабодушни, разбирате ли? От вас се иска да бъдете най-силни ученици, най-способни, най-даровити, най-талантливи. Който не е способен, да се труди, за да стане способен; който не е даровит, не е талантлив, да се труди, за да стане способен, да прояви своя талант, а неспособният да пробуди своята способност. Няма какво да се обезсърчавате, това е едно положение.

И тъй всички ще вложите в умовете си мисълта, че трябва да бъдете силни, но не да насилвате себе си, а да повдигнете себе си. Следователно всеки човек, който има сила да повдигне себе си, ще може да повдигне и ближния си, а всеки, който насилва себе си, насилва и ближния си. Тъй говорят законите на Бялото Братство. Те гледат как постъпваме спрямо себе си и оттам знаят какво ще бъде положението ни към другите. Ако аз насиля себе си, мога да говоря много приятно, много сладко, но нищо няма да излезе – законът е верен. Следователно ще имате сила не да насилвате себе си, а да повдигнете себе си. Туй е моралът – да се повдигнем над сегашния морал в света, да повдигнем себе си. Че еди-какво си казал някой учен, някой пророк или светия, че светът така е създаден – трябва да се издигнете над общия уровен, над това мнение.

 

Откъс от Природни методи, беседа държана от Учителя на 13 април 1922 г.