fbpx

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро

Днес, в пе­та­та сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха, ние се на­ми­ра­ме на­й-­дъл­бо­ко в ма­те­ри­ята и съз­да­ва­ме на ужас­ни­те де­мо­нич­ни си­ли за следващата. Там, къ­де­то пре­об­ра­зу­ва­ме прад­рев­но­-с­ве­ще­но­то във фи­зи­ческо­-ме­ха­нич­ни неща, ние ра­бо­тим на­до­лу под фи­зи­чес­кия план. Долният свят ще бъ­де това, ко­ето чо­ве­кът съз­да­ва по то­зи начин. Трябва да сме наясно, че и зли­те си­ли на раз­ви­ти­ето тряб­ва да бъ­дат включени. Във времето, ко­га­то те ще тряб­ва да бъ­дат преодолени, чо­ве­кът ще тряб­ва да вло­жи ог­ром­ни сили, за да пре­вър­не зло­то и де­мо­нич­но­то от­но­во в добро. Но си­ла­та му ще се уве­ли­чи от това, тъй ка­то за­да­ча­та на зло­то е да ка­ли си­ла­та на чо­ве­ка с пре­одо­ля­ва­не­то му. Всичкото зло тряб­ва да бъ­де от­но­во пре­то­пе­но в добро, и то е вло­же­но в пог­ле­да към бъдещето, за да се раз­ви­ят в чо­ве­ка сил­ни и енер­гич­ни сили, мно­го по-висши, от­кол­ко­то ако ни­ко­га не бе­ше пре­об­ра­зил зло­то в добро.

Представете си, че тряб­ва да тег­ли­те ед­на каруца. Теглейки я напред, Вие уп­раж­ня­ва­те мус­кул­ни усилия. И ако ка­ру­ца­та е на­то­ва­ре­на много, ще са не­об­хо­ди­ми по­ве­че усилия, по­ве­че сили. Представете си още, че Бог би ос­та­вил ми­ро­ва­та ево­лю­ция на она­зи степен, ко­ято бе­ше пос­тиг­на­та през епо­ха­та на Старото Слънце: чо­ве­ци­те би­ха се раз­ви­ли и по-нататък, оба­че тех­ни­те усилия, тех­ни­те си­ли на­рас­т­ват имен­но ако те сре­щат преч­ки по своя път. За бла­го­то на чо­ве­чес­т­во­то оп­ре­де­ле­ни си­ли и Същества тряб­ва­ше да бъ­дат “отзовани”. Те не са зли са­ми по се­бе си, и ние ни­ко­га не би­ва да ги тре­ти­ра­ме ка­то “зли сили”. Дори бих ме мог­ли да кажем, че пос­та­вяй­ки преч­ки в развитието, те са по­жер­т­вай­ки са­ми­те се­бе си. В най-­общ сми съл ние бих­ме мог­ли да ги на­ре­чем Богове на препятствията. Тези “отзовани”, “декласирани” Същества не бя­ха зли; напротив, те бя­ха го­ле­ми­те на­сър­чи­те­ли на раз­ви­ти­ето­; те пре­диз­вик­ва­ха щур­ма сре­щу пра­во­леней­но­то развитие, ка­то по то­зи на­чин те по­ро­ди­ха и Злото в света.

 

 

Рудолф Щайнер, откъси от лекции.