fbpx

Необходима е една нова наука, наука осветена от Духа

Необходима е една нова наука, наука осветена от Духа

И тъй, за да може неговото въплъщение да стане много успешно, е от голям интерес за Ариман ние хората да се усъвършенстваме във всички наши илюзорни съвременни науки, ала без да знаем, че това е илюзия. Ариман има възможно най-големия интерес да обучава хората в математиката, ала не и да разберат, че математично-механичните понятия за Вселената са само илюзия. Той е крайно заинтересован да достави на хората химия, физика, биология и пр., такива, каквито те са представени днес във всичките им забележителни резултати, но той е най-заинтересуван хората да вярват, че тези неща са абсолютни истини, а не че са само гледни точки, като фотографии само от едната страна. Ако фотографирате едно дърво от едната страна, това може да е правилна фотография, и все пак тя не ни дава представа за цялото дърво. Ако обаче го фотографирате от четирите страни може да си съставите една идея за него. Да прикрие от човечеството, че в модерната интелектуална, рационалистическа наука, с нейната добавка суеверния емпиризъм, човек борави с една велика илюзия, една измама – и хората да не разберат това, е най-големият възможен интерес за Ариман. Ще бъде един истински триумф за него, ако научното суеверие, което е обхванало днес всички кръгове, и чрез което хората дори желаят да организират своята социална наука, би преобладавало и през третото хилядолетие. Той би имал възможно най-големият успех, ако би могъл тогава да дойде като човешко същество в Западната цивилизация и намери валидно това научно суеверие.

Но аз ви моля да не си вадите фалшиви заключения от това, което току що казах. Би било едно фалшиво заключение да се избегне съвременната наука; това е едно от най-фалшивите заключения, които могат да се направят. Ние трябва да опознаем науката; би трябвало да получим точно знание за всичко, което идва от това направление – ала с пълното съзнание, че ние възприемаме една илюзорна страна, една илюзия, необходима за нашето образование като хора. Ние не се предпазваме от Ариман, като избягваме съвременната наука, а само като се научим да познаваме нейния характер. Съвременната наука ни дава една външна илюзия за Вселената и ние се нуждаем от тази илюзия. Не си мислете, че нямате нужда от нея. Ние обаче трябва само да я допълним от една съвсем друга страна с действителната реалност, придобита чрез духовно изследване, трябва да се издигнем от илюзорният характер до истинската реалност. Вие ще откриете много споменати неща в много от моите лекционни цикли за това, което аз говоря днес и ще видите как навсякъде съм търсил да навляза напълно в науката на нашето съвремие, ала да я повдигна до сферата, където може да се види нейната действителна стойност. Вие не може да желаете да се освободите от дъгата за това, че знаете, че тя е илюзия от светлина и цвят! Вие не ще я разберете, ако не осъзнаете нейния илюзорен характер. Същото е с всичко онова, което съвременната наука Ви дава за Вашето въображение за Вселената. Тя дава само илюзии и това трябва да се осъзнае. И само когато човек се самообразова и извън тези илюзии, той достига до реалността. Следователно, това представлява едно от средствата, използвани от Ариман, за да направи своето въплъщение колкото е възможно по-резултатно – това да да държи човекът в обсега на научното суеверие.

Защото не забравяйте това, което обясних в началото на днешната лекция, как във времето, от което са Евангелията, хората са били все още проникнати от Луциферовия импулс в тяхната мисъл, чувство и общи възгледи и че те са могли да разберат Евангелието чрез известен Луциферов Гнозис. Обаче схващането на Евангелието по този стар смисъл не е възможно днес. Не може да се придобие никакво истинско разбиране на Христос, ако човек само се обляга на Евангелието, особено във формата, в която то е дошло до нас. Днес няма никъде по-малко истинско разбиране за Христос, отколкото в различните вероучения и изповедания.
Евангелието трябва да бъде задълбочено от Духовната Наука, ако искаме да придобием фактическо схващане за Христос. Тогава е интересно да проучим отделните Евангелия и да достигнем до техните действителни съдържания. Да приемем Евангелието такова, каквото е и така както множество хора го приемат днес, и специално както бива преподавано днес, това не е път към Христос; това е път отдалечаващ се от Христос. Ето защо вероизповеданията се движат все по-далече и по-далече от Христос. До какво понятие за Христос идва човекът, който приема Евангелието и само Евангелието, без дълбочината дадена от Духовната Наука? В края на краищата той идва до един Христос – Ала това е най-многото, което той може да достигне само чрез Евангелието. Това не е реалността за Христос, тъй като днес само Духовната Наука води до това. Онова, до което води Евангелието, е една халюцинация за Христос, една действителна вътрешна картина или видение, но все пак само една картина. Евангелието днес дава начин, път да се дойде до едно видение за Христос, но не и до реалността за Христос. Това е точно причината, поради която съвременната теология е станала толкова материалистична. Коментаторите на теологията и разяснителите на Евангелието са си задали въпроса: какво в края на краищата да правим с Евангелието? Те решават най-после, че от тяхна гледна точка резултатът е подобен на онова, което човек получава като изследва случая на Павел пред Дамаск. И тогава тези теолози, които би трябвало да утвърдят Християнството, ала които всъщност го подценяват, казват: Павел просто е бил болен, страдал от нерви и преди да влезе в Дамаск имал видение.

Въпросът е, че чрез самото Евангелие човек може да дойде само до халюцинации, до видения, ала не до реалности. Евангелието не ни дава действителния Христос, а само една халюцинация за Христос. Истинският Христос днес трябва да бъде търсен чрез всичко, което човек може да придобие от едно духовно знание за света.

Самите хора, които се кълнат само в Евангелието и отхвърлят всякакво действително духовно знание, образуват началото на една ариманова тълпа, когато той ще се яви в човешка форма в съвременната цивилизация. От тези кръгове, от тези членове на вероизповедания и секти, които отхвърлят конкретното знание, донесено от духовно усилие, цели войнства ще се развият като последователи на Ариман. И това вече е започнало да се проявява. То е тук, то работи в съвременното човечество и ако човек говори днес на хората със знание от Духовната Наука, то той говори в тяхна защита, независимо дали говори на социална или друга тема. Той много добре знае къде лежат враждебните сили, знае че те живеят свръхсетивно и че хората са техните нещастни жертви. Ето с какво се позовава такъв говорител към човечеството: ”освободете се от всички тези неща, които съставляват толкова голямо изкушение, за да не допринесете за триумфа на Ариман!”

Много хора са усетили подобно нещо. Но все още липсва смелост да се дойде навсякъде до едно разбиране за историческите импулси на Христос, на Луцифер и Ариман и то да се дойде в скоро време по ясен начин, което е необходимо и което се подчертава от Антропософията. Дори и онези, които имат някаква идея за това какво е необходимо, не отиват достатъчно далеч. Например да видим примерите, където възниква някакво знание, че материалистичната наука със своя Ариманов характер трябва да бъде проникната от Христовия Импулс, и как от друга страна, Евангелието трябва да бъде осветено чрез обясненията на Духовната Наука. Размислете колко много хора се борят за това действително да хвърлят светлина в едно от тези две направления посредством знанието на Духовната Наука! И все пак човечеството ще придобие правилно отношение към земното въплъщение на Ариман само ако разбере тези неща и ако има смелостта, волята и енергията да освети както светската наука, така и Евангелието чрез Духа. В противен случай резултатите са винаги повърхностни. Помислете например как кардинал Нюман – който след всичко беше един просветен човек, който следваше съвременното религиозно развитие – по време на неговото ръкополагане за кардинал в Рим в своята реч открито каза, че за да продължи Християнското Католическо учение, необходимо е ново откровение. Нямаме обаче нужда от ново откровение: времето на откровенията в стария смисъл е отминало. Необходима е една нова наука, наука осветена от Духа. Ала хората трябва да имат смелостта за такава нова наука.

Средният път между илюзия и халюцинация може да се намери само, като се схване реалността чрез Духа. Ето това е проблемът.

Трябва да се виждат тези неща днес. Чисто светската наука ще доведе хората напълно до подчинение на илюзията; всъщност в края на краищата те ще вършат само глупости. Достатъчно голяма глупост се извърши, защото наистина катастрофата, наречена Световна война, бе огромна глупост! И все пак в нея бяха включени мнозина, които напълно бяха наситени с официалната светска наука на нашето време. И ако вие забележите какво забележително психологическо явление изниква, когато някоя секта поставя едното от четирите Евангелия на преден план, тогава по-лесно ще разберете това, което говорят днес за Евангелията. Забележете колко силно склонни са към всевъзможни халюцинации сектите, които подчертават важността само на Евангелието на Йоан, или само Евангелието на Лука! За щастие има четири Евангелия, които външно си противоречат едно на друго и това засега е предотвратило голямата вреда, която една такава едностранчивост би нанесла. Имайки четири Евангелия, хората не стигат твърде далече в направлението на едно от тях, защото имат и другите извън него. Едно Евангелие се чете на глас в един неделен ден и друго в друг неделен ден. И така илюзорната сила на едното се уравновесява от тази на другото. Голяма мъдрост е това, че тези четири Евангелия са дошли до съвременния цивилизован свят. По този начин човек бива запазен да не бъде подхванат само от един поток, който би го обсебил напълно, както е случаят с толкова много членове на секти – ако би бил под влияние само на едно Евангелие. Когато човек е под въздействието само на едно Евангелие, става съвсем ясно как това води до трайна халюцинация.

Всъщност днес е съществено човек да се откаже от много свои субективни склонности, от много, към които е привързан и които смята за набожни или умни. Човечеството преди всичко трябва да търси универсалност и смелостта да гледа на нещата от всички страни.

Желая да Ви кажа това днес, така че вие да можете да осъзнаете, че това което се старая да внеса в човечеството, има наистина по-дълбоки основи, отколкото само някакъв вид субективен предразсъдък. Всъщност може да се каже, че това е разчетено от знаците на времето и че то трябва да бъде оповестено.

 

Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 193.