fbpx

Даровете на Любовта (от “Разговори на Ел шадай”)

Даровете на Любовта

Един красив пролетен ден! Изобилно слънце. Времето е тихо. Още когато се изкачвахме към Витоша, Учителя ни обърна внимание върху виолетовата краска над Камен дел и каза: „Това е натрупаната пролетна прана, която е изобилна през този сезон”.

Изкачвахме се към Ел Шадай около сто и петдесет души. Слънчевия изгрев посрещнахме по пътя. На красиви полянки тук-таме правехме почивки. А на Ел Шадай през този месец има особена украса: моравият минзухар. Тук играхме Паневритмията и пяхме.

– Трябва да знаете – каза Учителя – кои са подаръците на Любовта. Тя носи живот, светлина, топлина, свобода, сила и красота. Носи здраве и благородство. Носи Мъдрост и Истина. Любовта носи в себе си всички добродетели. Когато обичаш, ти проявяваш тези дарове на Любовта. Проявява ги и онзи, когото обичаш.

Любовта запалва свещения огън. Любовта събужда мисълта и мисълта събужда Любовта. Всичко хубаво в човека се събужда от Любовта. Когато обичаш някого, ти внасяш в него красота. Онзи, когото обичаш, става предавател, проводник на силите от Природата към теб. Човекът на Любовта приема и предава на другите Божествените сили.

Любовта отваря човека, за да влязат в него Мъдростта и Истината. С Любовта животът влиза в човека. Онзи, който не е пребъдвал в Любовта, е в небитието. Любовта е Врата, през която човек Влиза В Живота.

Любовта премахва Всички препятствия, всички мъчнотии. Тя дава всички възможности. А за онзи, който не е в любовта, трябва да има препятствия, те са необходими за него. Главата на растението, коренът, е забучена в земята – растението още не е готово да живее свободно, без да е забучено в гъстата материя на почвата.

Новото – Любовта – е започнало 400 – 500 години преди Христа. Пророците първи са видели това най-ранно зазоряване и са го изразили.

Защо Любовта носи на човека тези дарове? Защото при Любовта той е в хармония с Цялото. Когато живееш в Любовта, енергиите на целия космос се вливат в теб. Те внасят подем и обнова.

Когато човек те обича, ти си като градина, а той пуща вадата към теб – водата идва и всичко в теб разцъфтява. Когато не те обича, той запушва вадата. Това е вадата на живота, която тече към вас. Затова Любовта трябва да се тури като основа на живота, защото щом се отбият вадите на живота, идват всички нещастия на хората.

Който ви обича е извор, отдето вие черпите. Бъдете внимателни към този извор, да не го огорчите с нищо.

Като изучавате живота, ще видите колко е важна Любовта. Ако майката няма любов към сина си и ако бащата няма любов към дъщеря си, техният живот – на родителите – се скъсява. И обратното е вярно: ако синът няма любов към майка си и ако дъщерята няма любов към баща си, животът на сина и дъщерята се скъсява.

Питаш: „Защо трябва да обичам?” – За да се продължи животът ти, за да бъдеш свободен, за да бъдеш щастлив. Който обича, живее по-дълго, който обича по-малко, по-малко живее.

Сега вие сте умрели хора, които се разговарят в гроба. Главите на умрелите хора трябва да узреят. Умрелият трябва да почне да люби, за да види, че може да живее. И ако любовта на другите, които ни обичат, не ни помогне да преминем от смърт в живот, тогава каква е тази любов? Като обичам някого, той трябва да премине от смърт в живот! Тогава Любовта е Божествена. Ако обичаш, ти живееш. Ако те обичат някои, те живеят. Ние остаряваме от нашия егоизъм и се подмладяваме от Божията Любов. И като отива човек в онзи свят, да отива с любов.

Няма по-красив момент от този, който наричат възкресение. Това е моментът, когато човек съзнае Любовта. Като съзнаеш Любовта, ти си възкръснал. Любовта прави безсмъртен онзи, когото обичаш.

Един брат попита:

– Когато се каже, че Любовта възкресява, нали това възкресение се разбира и духовно, и физически?

– Два вида възкресение няма. Има само едно възкресение – то е пробуждане на съзнанието, протичане на Любовта в човека. То е свързване с Бога, познание на Бога. Казано е: „Това е живот вечен – да позная Тебе, Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си проводил”. Да познаеш Бога-това е възкресение. А познаването на Бога става чрез Любовта към Бога.

Другото възкресение – физическото – то е сянката, то е отражение на онзи процес, който става в човешкото съзнание; то е последствие от тази връзка с Бога. Христос как възкреси Лазара? Той го обичаше и изпрати мощна струя любов към него. Тази любов на Христа пробуди съзнанието на Лазар, преобрази го, събуди и у него любовта. И тогава тази любов, събудена у Лазара, го възкреси и физически. В съзнанието му стана промяна и тогава тялото му оживя.

Мисъл, която е минала през Любовта, е възвишена.

Който иска да се запознае с въпроса за създаването на Вселената, който иска да разбере вътрешния смисъл на живота, да придобие знание, мъдрост, сила, здраве, безсмъртие, той трябва да постави Любовта като основа на своя живот.

Разрешението идва. Не може да се отложи. Най-голямото робство е смъртта. А робството е най-големият неприятел. От него трябва да се освободим. Непреодолима вяра трябва да има човек! Смъртта иде, понеже Любовта я няма. Безлюбието носи смъртта. Като дойде Любовта, няма да има болни, нито умрели. Когато те посети онзи, който те обича, ако си болен, ще оздравееш, ако си лош, ще станеш добър.

Любовта храни.

Мъдростта учи.

Истината освобождава.

*

Любовта приемай като храна. Най-добрата храна, с която човек може да се храни, е Любовта. Ако знаеш как се придобива тази храна, всичко ще имаш. Ако не можеш да я придобиваш, всичко губиш. Приближавайте се до същинската храна.

Като любиш, ти се храниш.

Онзи, който е ухапан от змията на безлюбието, и като ти говори само, с думите си ще ти предаде отровата й.

Ние имаме богатство, материал, трябва ни само запалка. Онзи, който ни обича, носи запалката. На този, когото обичаме, ние носим най-хубавата запалка.

При Любовта нещата стават лесно, тя те прави досетлив, подсказва ти как да постъпиш и ти се радваш.

Законът на Любовта гласи: дето е Любовта, всички препятствия се превъзмогват, всичко, което е невъзможно, става възможно.

Законът на Любовта те пази и освобождава. Щом дойде Любовта, човек се освобождава от всички страдания, терзания и пр. Те му стават приятни.

Любовта е апотеоз на всичко в света.

Нека Любовта да бъде във вас непреривен процес.

Една сестра каза:

– Учителю, нали Любовта побеждава всички пречки?

– Любовта не побеждава пречките, но щом я видят, те плюят на петите си и бягат, не я чакат да дойде.

Соломон не е бил посветен и затова е казал, че всичко е суета. Всъщност, като казва: „Суета на суетите, всичко е суета”, той иска да каже: всичко е суета без Любовта. Всички страдания в света се дължат на без-любието. Да обичаш някого, това значи да го освободиш от мъчнотиите и несгодите в живота му. Не можеш ли да направиш това, ти не го обичаш както трябва.

За нас това, което става в един момент и това, което става във вечността, имат еднаква цена. Защото това, което става сега, то сега започва и се реализира във вечността.

Като дойде Любовта, ще имате чувството, че сте обгърнали Земята и я носите. Сега търсите причина, за да обичате някого. Това е недостатък.

Като дойде Любовта, вие преставате да виждате противоречията. Трябва да влезете, да живеете в аурата на Любовта!

Като дойде Любовта, човек всестранно се обновява; и ангелите се обновяват, и животните, и растенията се обновяват. Но човек се обновява като човек, ангелът като ангел; растението – като растение, камъкът – като камък.

Който не Върви по пътя на Любовта, изсъхва и става кисел. Онзи, който върви по пътя на Любовта, расте.

*

Аз съм неразположен и ми идва да ритна котката, обаче си казвам: като ритнеш котката, друг ще ритне теб.

*

Светът доброволно ще се подчини на закона на Любовта. Който не се подчини на този закон, не може да напредва. Любовта – това е новата музика.

Аз не искам да ви туря на механична дисциплина.

Проявете онова, което е вложено във вас. Нищо натрапено не правете.

Без Любовта човек е празен орех, нищо не остава от него – посаждай го, колкото искаш.

Онзи, когото обичаш с Божествена Любов, става красив. Когото не обичаш с Божествена Любов, потъмнява. Като заровиш плода, нали най-напред няма никакъв вид, но после постепенно пониква красивото и ценно растение.

Любовта е като водата, която дава условия на всичко да расте.

Ако Любовта не дойде, заложените дарби ще останат недоразвити, човек с всичките си дарби ще остане недоразвит. Колкото повече ви обичат, толкова повече дарби ще имате. Чрез Любовта хората ще станат даровити. Зад всички поети, писатели, музиканти, художници седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй щото, ако някой музикант е Велик, причината за това е в онази душа, която го обича и вдъхновява.

Когато обичаш, се ползуваш, и когато те обичат, пак се ползуваш, та в Любовта всякога печелиш.

Ако благодарение на твоята любов порастват цветята, тогава твоята любов е Любов.

Чрез своята Любов ти добиваш представа за Бога.

 

_______________________________________________________________________

Откъс от “”Разговори на Ел шадай” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев.