fbpx

Грее, грее, грее Светлината…

Помнете: където и да ходите – по езера, по планини или вър­хо­­ве, работете съзнателно, учете и прилагайте. Докато работата е при­ятна, тя е Божествена. Щом не е приятна, щом се вкисвате, тя е човешка. Работете с приятност и радвайте се на Божието дело!

 

Вие сте дошли на планината да научите великите Божии за­ко­ни. Много неща са научили хората, но още много има да учат. От хи­ляди години насам човек диша въздух, но днешният въздух ще вне­се в него нещо ново. Вие не знаете още какво нещо е дишането. Ми­налите вдишки са дали своето, а сегашните вдишки ще внесат в чо­века това, което днес му се дава. Не само вдишките, но и всяка днеш­на мисъл, всяко днешно чувство трябва да внесат в човека не­що ново, което още сега да се приложи. Това, което днес разберете и приложите, е Божествено. Всички останали неща са спомагателни.

 

Слънчевите енергии идат най-интензивно пред изгрев слънце и във време на изгрева. На всички се препоръчва да излизат половин час преди изгрев слънце и да възприемат ранните слънчеви лъчи. Зо­рата дава на човека такава енергия, каквато никоя друга сила не мо­же да му даде. Облаците не пречат на това. Те пречат да виждаш слън­цето, но енергиите минават през тях.

 Молитвата е най-важният метод за растеж, обаче малцина зна­­ят да се молят. Молитвата не е нещо външно и не седи само в из­­говаряне на думи. Тя е нещо дълбоко, вътрешно. Истинският начин на молитвата е достъпен за малцина, но той дава големи резултати.

 

 Можем да бъдем съвършени само ако вложим Любовта в ума, сърцето и волята си. Законът на съвършенството е закон на Лю­бовта. Началото на усъвършенстването – това е Любовта! То­га­ва умът, сърцето и волята ни ще работят правилно. Трябва да любим, защото само Любовта съкратява времето, спес­тява енергиите и произвежда най-добри резултати. Иначе ще тряб­ват десет прераждания, за да изправите една малка погрешка.

 

 И тъй, от всички се изисква единство в мислите, в чувствата и в постъпките. Всичко, което чухте тук, можете да забравите, обаче пом­нете едно: Всеки трябва да има единство в мисълта, единство в чув­ствата и единство в постъпките си. Ако дойдете идната година на езерата и запазите това единство в себе си, вие ще придобиете го­леми блага и богатства от Природата.

 

Ние се намираме при една благоприятна обстановка, при чист въз­дух, на голяма височина, отдето слизат идеи, които само тук мо­жем да възприемем. Влезе ли ученикът в клас, там ще възприеме но­ви мисли, чувства и постъпки. Извън класа ученикът възприема осо­бен род материя, различна от тази, която той възприема в клас. За­що? Защото материята има различни свойства, различни вибрации – по-груби и по-фини. Колкото по-високо е издигнат човек, толкова по-фина материя може да възприема. От материята, която човек въз­приема, зависи неговото състояние и разположение. Ако това мо­­же да се каже за физическата материя, колко повече може да се ка­же за духовната.

 

 Следователно познайте Бога, познайте любовта във всички фор­ми, в които се проявява. Търсете Го в силния и в слабия, в учения и в простия, в богатия и в бедния, във всяко растение и животно. Тър­сете Го в музиката, в поезията, в изкуството, в науката. И най-сла­бите същества са силни, щом Бог присъства в тях. Погледнете мъ­ховете, които растат върху канарите. С години те живеят по ка­мъ­ните, извличат някаква храна от тях и по този начин ги об­ла­го­ро­дяват. Като ги наблюдавате, вие трябва да взимате поука от тях. Те не чакат да дойде щастието им отвън някъде. Те работят, при­ла­гат силите, които са вложени в тях, и сами се осигуряват. – Защо? – Живот имат в себе си – най-ценното в света.

 

Щом намерите любовта, ще познаете вътрешния смисъл на жи­вота. По този начин ще обичате всичко в света: и животните, и рас­тенията, и всяко камъче. Всичко обичайте, но нищо не об­себ­вай­те. Където и да видите проявената Велика Любов – в житното зър­но, в слънчевия лъч или в човека – пазете я чиста, свещена. Ако можете да запазите всичко това в чистота, вие сте влезли в пъ­­тя, в който всичко може да ви се открие.

 

Работата върху себе си, върху своето усъвършенстване не­пре­менно трябва да бъде подкрепена с молитва. Молитвата е един­с­твеният път, по който можем да работим за нашето повдигане. Чрез молитвата ние се свързваме с тези същества, които ни помагат. Без тях нищо не можем да направим. При молитвата идва тази свет­лина, която ни помага да схванем нещата. Тогава се уяснява на­шата задача.
При съзерцанието мисълта ни да бъде насочена към Бога, ан­гелите, звездите, слънцето.

 

Съвременните хора търсят удоволствия, разнообразие по кина, по театри. Няма по-красиви картини, по-реални филми от тия на Природата. Излизайте всред Природата и любувайте се на това, което виж­дате в нея. При това нейните картини са чисти, възвишени. Те под­тикват човека към наука, към изучаване на законите, които уп­рав­ляват живата Природа. Един закон има в Природата, закон на един­ство, една мярка – единицата, една причина – Първопричината на нещата. В закона на единството е и законът на множеството. В еди­ницата мярка се включват всички останали мерки. В Първата При­чина се крият всички причини.

 

 Та като се събираме както сега тук на планината, ние имаме за цел да се събуди Божественото в нас или ние да се събудим за Бо­жественото – да Го оценяваме.
Трябва да почувствувате присъствието на своята душа. Да по­чувствувате готовност да се пожертвате за всички поне веднъж или няколко пъти в годината. Тогава се проявява вашата душа. Хрис­тос е казал: “Който положи душата си, ще я намери.”

 

 Природата е жива и разумна. Когато дойдете сред нея, все ще възприемете някоя идея, с която ще се върнете. Това ще осмисли ва­шето идване тук.

 

Обичай и работи!
Всеки да отправи ума си към Бога и да му благодари.
Вие мислите все за себе си. Днес мислете за Царството Бо­жие!
Днес желая да влезете в Царството Божие.
Бъдете весели. Аз казвам така:
Не премахвайте усмивката.
Никога не премахвайте усмивката на вашето лице.
Винаги в най-тъжното си състояние все да се забелязва ед­на усмивка, защото ако не се усмихнете, иде по-лошо.
Любовта се усмихва на всички без изключение.
Когато някой се усмихва, аз се радвам, защото тази ус­мив­ка е подобна на сутринния зефир, на зората. Усмивката уве­личава човешкия капитал.
Винаги се усмихвайте, не бъдете сериозни. Да бъде човек до­волен, когато всички са доволни, това е в реда на нещата. Но да бъде доволен при недоволни хора, това е изкуство.

 

На планината човек има много по-голяма възможност да на­ме­­ри Истината, отколкото в града! Радвайте се, че хората отиват на планините на чист въздух, на простор. Ние сме дошли на планината, за да разберем волята Божия и да я изпълним.

 

 Достатъчно е да погледнете света през очите на Любовта, за да видите красотата навсякъде. В духането на вятъра, в течението на реките, в движението на светлината и в проявите на живота се крие езикът на Бога. В тях аз слушам реч, каквато не съм слушал от най-добрите оратори. В го­вора на бурята слушам езика на Бога! В духането на ветровете, на бурите, ще чувате гласа на съ­щес­твата, които ви обичат.  Търсете Бога! Той е вътре във вас. Срещнете ли някой човек, влезте във връзка с Бога в него.

 

Когато човек отиде на планината с чувство на благодарност за всичко, Разумната Природа му дава богатства. Тогава той има ус­­ловия да черпи от тях.

 

 Когато сте на планината и я обичате, тя е много чувствителна към вас. Радва се и е отзивчива на вашата обич. Вие отивате на пла­нина, за да научите великите Божии закони. Планината е място за проява на Любовта. За онзи, който разбира, планината има всички бла­га в себе си.

Цяла наука е човек да бъде доволен. Не се иска много. На­при­мер, дойдеш при петото езеро Махабур. Целият ден това езеро е твое – на твое разположение. Но като залезе слънцето, то вече не ти при­надлежи. На другия ден ще имаш нов акт за това или друго място. За един ден може да притежаваш цялото пето езеро, фактически ще е твое. Днес всичкото това място е ваше, но до довечера.

 

Като благодарите на планината, тя дава. Ако не благодарите, всич­ко е заключено. Щом благодарите, отварят ви и ви говорят. Тогава планината ви дава ценни богатства от своята съкровищница. Когато човек е бла­годарен, има условия да черпи от нея – той е в състояние на въз­приемчивост.

 

 Една екскурзия има смисъл дотолкова, доколкото виждаме Бо­га в Природата. На планината може да се придобие нещо! На планината се при­добива само чистота! Като се върнеш долу в полето, всичко оно­­ва, което сте взели в планината, ще го обработите, ще го турите на работа.

 

 Веднъж при езерото Сърцето Учителят каза:
– Всичко е светлина.
Всяка форма е светлина – камъкът е светлина, земята е свет­ли­на, тревицата е светлина, цветенцето е светлина. Един ден тези форми ще се изменят и ще станат пак светлина. И хората, където и да отидат, пак ще се върнат в светлината. Те ще станат светлина, защото всичко е светлина.

 

 Умни бъдете, добри бъдете и силни бъдете!

 

Благодарете за днешния ден, за всичко, което ви е дадено. Бла­годарете за сърцето, за ума, за тялото, които са ви дадени като по­собия за работа. Щом благодарите за всичко, което ви е дадено и което ви се дава, и денят ще бъде за вас радостен и весел.

 

 Трябва да знаете, че тук, на езерата, ви предстои една задача. Те­зи, които са ви довели тук, са ви дали задача. Тези места са за раз­мишление и молитва. Онези от вас, които сте напреднали, молете се непрестанно. Ако не се молите на Бога, много повече ще се мо­лите на хората.

 

 Човек може да намери Великото и Красивото в света само по високите места. В този смисъл всеки човек трябва да се изкачва на високи върхове.

 

 И тъй, новият път, по който сега вървите, е път на учение. Как­вото се случва в живота на човека, то е определено от Бога. Вся­ко нещо е на мястото си. Първото нещо, което се изисква от всич­ки, които сте дошли на екскурзия в Рила, е абсолютна чистота – чис­тота физическа, чистота сърдечна и чистота умствена. Това зна­чи: всяка мисъл, всяко желание и всяка постъпка трябва да се ана­лизират, да се види кои от тях са животински, кои човешки и кои бо­жествени. След това човек трябва да ги отдели едни от други, как­то се отделят металите от примесите или от елементите, с които са съединени. И най-после, след като е отделил и класифицирал же­ланията според техните места, да вземе от тях само бо­жес­т­ве­ни­те. Има желания, които не са потребни за човека – тях той ще ос­тави настрана. Има желания, които му са необходими – тях той ще употреби като градиво при строежа на Божественото здание.

 

Въздухът е носител на Божествени мисли. Той предава Бо­жес­­­твените мисли на мозъка. Свещено нещо е въздухът. Човек въз­при­­ема чрез въздуха мислите и ги предава на мозъка. Ето защо ко­гато човек диша, съзнанието му трябва да бъде будно, защото то­гава мислите се възприемат от човека. Ние сме дошли на езерата, за да възприемаме свещените мис­ли чрез въздуха.

 

 Казвам: Всеки момент бъдете будни, активни, готови на всяка но­ва работа, на всеки нов импулс.

 

 Желая ви да бъдете твърди и устойчиви като камъка, под­виж­ни като водата, услужливи като въздуха и благотворителни като свет­лината. Желая ви да придобиете твърдостта и лъче­пре­чуп­ва­не­то на диаманта, подвижността и чистотата на водата от пла­нин­с­ките извори, чистотата и свежестта на въздуха по високите места и благотворителността на светлината, която слиза от небесните про­с­транства.

 

 


Извадки от Словото на Учителя – откъси от книгата “Рила – врата към Агарта”.