fbpx

Окултния ученик – напътствия от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Изгрев над Рила

Правила за ученика в окултната школа на Учитея Беинса Дуно

Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва.

Ученик, който се усъмни и рече: “Докажи, че тази окултна сила наистина съществува”, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове, тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света.

Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, че за всички има място. Никой не може да влияе на неговия ум, да го изопачи.

Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому.

Ученикът трябва да говори на разбран език, разбрано да говори на самия себе си.

Знанията ви имат валидност само тогава, когато минат през божествения огън седем пъти и се пречистят.

В Школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите.
На окултния ученик не се позволява да прави предпочитане между добро и зло.

Това учение, върху което ви говоря, не сравнявайте с други учения и не говорете абсолютно нищо за него навън. Докато не опитате това, което учите, докато нямате резултат, не говорете.

Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички.

Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения!

В Школата не се позволява никой никого да поправя.

На учениците не се позволява да вървят двама един след друг. Ще изчакат първият да извърви пътя си, за да не гълта прах вторият.

Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. Ученикът, щом изгуби вяра в себе си, той свършва със себе си.

Ученикът не трябва нито да завижда, нито да облажава, нито да съжалява.

Който се страхува, ученик не може да бъде. Който не може да учи – също.

Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално.

В тази шола се изисква учениците да образуват една благоприятна атмосфера около себе си, та всички да я почувствуват.

На прага на окултния клас слушателите трябва да знаят следното:

  • Който един път се опита да поправи Абсолютното, Великото, Божественото, се отстранява от класа.
  • Който един път не направи урока си, се отстранява от класа.
  • Който два пъти не дойде на урок (без важна, неотложна причина) ще се отстрани от класа.
  • Три пъти ако стане нагрубяване взаимно между учениците и двете страни се отстраняват от класа.
  • Между учениците сърдити хора абсолютно не се допускат.
  • Забележка: Дълбоко в себе си, в душата си, пред съвестта си, ученикът трябва да признае причините, които са го задържали, за да не посети класа. Важността на причината си остава абсолютно на съвестта на ученика. Един ученик никога не трябва да лъже себе си. Ако той излъже себе си, той сам по себе си е вън от класа.
  • Който идва тук, от любов да идва, а не по принуда.

Ученикът трябва да бъде верен на себе си. Да бъде строг съдия на постъпките си.

Величието на характера на ученика седи в това – той винаги изпълнява обещанието, което е дал пред себе си.

Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без съмнение към думите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат.

Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на Учителя.

Ученик е само този, който е редовен с уроците си и всякога присъства на лекциите. Той е абсолютно точен и никога не закъснява.

Ученик е само този, който е в хармония с Абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира.

Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа нагрубява някого.

Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта.

Ученикът нищо не изнася от това, което се говори в класа, навън, докато не го обработи, докато това знание не стане негово.

Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с това, което му се казва.

Задачите, които се дават на ученика, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание. Най-малкото съмнение е спънка.

Най-добрият път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, които и днес го спъват.

Ученикът трябва да има абсолютно послушание и внимание към Учителя си. Послушанието трябва да идва от съзнанието.

Ученикът трябва да слуша и да изпълнява. Да притежава такива чувства и способности, с които да познава Учителя си.

Който се съмнява в Учителя си не е ученик. Усъмни ли се ученикът в Учителя си с него е свършено. Ако Учителят престъпи и най-малкият Божествен закон и с него всичко е свършено.

Ако не работи със закона на Любовта, ученикът нищо не може да постигне.

Главната задача на ученика е да реализира Любовта към Бога, т.е. Любовта към всички.

Постоянно будно съзнание и точност се иска от ученика. С тези две качества той ще може да изправи своите погрешки.

“Стани, тръгни, направи навреме!” – това е законът на природата.

На ученика не се позволява да говори празни думи.

Ученикът не се жени, нито роб става. Той е свободен. Който не иска да учи и да служи на Бога, да се жени колкото пъти иска.

Който иска да флиртува – вън от класа!

Който ревнува – вън от класа!

Ученикът е чист, честен, искрен.

Учениците взаимно да си помагат , един друг да не се използуват.

Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно.

В Школата се учат само потребните неща, съществените, за самия живот. В окултния клас не се учат излишни неща.

Ученикът е постоянен, не се влияе от мъчнотиите, той е смел и решителен. Умът му трябва да е гъвкав, подвижен, възприемчив.

В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има.

Светското знание е предисловие на окултната наука. Там, където висшата математика на земята спира, там започва окултната наука.

Един окултен ученик първо е естествен, не е превзет, а е скромен.

Две правила за ученика: да не губи времето си напразно и направените грешки да ги изправи веднага.

Ако ученикът няма препятствия, мъчнотии, значи стои на едно място.

На ученика не се позволява да спи, съзнанието винаги да е будно.

Ученикът сам си помага, той не търси помощ от никого.

От ученика се изисква търпение, мълчание, разсъждение.

Ученикът не трябва да има никакъв недъг.

На ученика не му трябва никаква събота и никакво кръщение.

На ученика не се позволява да се обръща назад. Абсолютно никакво обръщане назад! – Право към целта!

Ученикът не може да бъде беден. Всякога ученикът да мисли, че е богат.

Ученикът сам разчиства своите сметки.

Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията Любов, а приложението – Божията Истина.

Някои спорят и казват: Учителят обича много повече някого, а другиго по-малко. Това е илюзия на вашия ум.

На ученика абсолютно се забранява да одумва.

Старото ще напуснете, тъй както напускате вашата стара и окъсана дреха.

Туй, което вас ще ви въздигне, то е самото учение. Знанието идва постепенно и Любовта ще се прояви постепенно. При сегашното ви състояние, ако Божията Любов се прояви, вашият организъм ще бъде стопен. Постепенно телата ви, умовете ви ще се приспособят към Любовта.

Не се позволява на ученика да влиза в клас с ненаучен урок. Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по негов адрес, той върви напред и винаги има предвид Бога в себе си. Никой не може да ви оцапа. Живеете ли в светлина, никой не може да ви заблуди.

Заспали ученици не искам. Спретнати, чисти, умни, добре облечени!

Опитвайте нещата 99 пъти, но не се съмнявайте.

Търпение и послушание – без тези две качества не можете да вземете нито една крачка.

Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате.

Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога.

Искате да бъдете ученици и да приложите новото учение. Ако ви попитат къде е това Бяло Братство, на което вие сте ученици, какво ще отговорите?

Ученикът трябва да има абсолютна вяра в Учителя си.

Ученикът, обещае ли нещо, трябва да го изпълни.

Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога.

Хората за вас да кажат: учениците на Бялото Братство са честни, каквото започват го свършват отлично!

“Тези работи са за бъдещето”. Тази мисъл е от черната ложа.Вие ще прилагате нещата сега.

Заради Любовта към Бога всичко мога да направя.

Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън.

Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят.

Мълчание отгоре, работа – отдолу.

Външната среда в България е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на Школата. Тези хора около вас не могат да помислят нещо хубаво за Школата. Те не могат да помислят, че в Школата се учи нещо велико. Те мислят, че в Школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, щото всички лоши мисли да се отблъснат.

Дисциплина ви е потребна, за да спестявате време.

Експедитивни в мисленето. Казано и свършено, да няма умуване и протакане. Без: ама нямам време. Няма да отлагате работата дори за след половин час, а по божествен начин ще изпълните веднага.

Учете се от по-старите, но вижте първо дали техният плод е узрял. Ако плодът е хилав, очукан, стипчив – по-добре е от този плод да стоите далеч.

Вие младите ще се стараете да бъдете израз на Божествената Любов – никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви и сърцата да бъдат благородни.

Когато при вас има една сестра – ученичка, вие трябва да я пазите като очите си; ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си, мислите и желанията си. Също сестрите към братята-ученици, да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено: изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода.

В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се ползвате от моята светлина. Очите ви да не играят. Никакви нечисти мисли! Ще се контролирате.

Да се женим или не? – Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца на едно място, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят – два духа на едно място, а като влезете в Бога, съставлявате едно единство.

Ако е по отношение на тялото, днес хората женят телата. Съединят едно тяло с друго и това наричат женитба, както две стаи ги съединяват с една врата, през която господарят влиза от едната стая в другата. Между тези две стаи трябва да има врата. Стаите без господар нищо не са сами по себе си. Да не мислите, че като не сте женени, сте чисти или пък като сте женени – нечисти. Пияницата е нечист. Този, който само яде и пие, е нечист. Страхливият е нечист. За женитбата въпросът е решен: двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на Земята.

Вашите отношения трябва да бъдат чисти, да сте образец на новото учение, да сте свободни, сериозни, скромни по сърце, светли по ум, свободни и естествени.

Ако идвате при мене и сте нечисти, ще се стеснявате и ще криете греховете си. Туй усилие на волята образува дисхармония, дисхармонични вибрации, които се фотографират в моя апарат. Лъжата се фотографира веднага. Всички ваши мисли, чувства, желания и действия, каквито и да са, се отпечатват. Няма скрито покрито.

Докато вършите една работа, ще бъдете сериозни, щом я свършите, ще се веселите. Мълчанието показва работа, голяма деятелност. Веселието показва, че задачите са решени.

Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете, чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик.

Да се движите отмерено, спретнато, стегнато, не отпуснато, да няма никакво клатушкане, главата да е изправена, погледът ясен и чист. В движението на ръцете и краката да има ритъм. Всяко нещо, което правите, да бъде обмислено и красиво, музикално. Кривото рамо, наведената глава, гърбицата да се изправят.

Едно правило: когато двама приятели вървят един до друг, никога да не се втиквате между тях, като клин. Ще стоите настрана. Имате приятелка, не позволявайте никога да се втиква който и да е помежду ви като клин.

По няколко пъти на ден ще се измивате с мисъл: всичко нечисто да се измие, да се махне навън. Ще си кажете: тъй както ръцете (краката, тялото) се измиват, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. (пръсти събрани, духване встрани и надалеч).

Когато сте вън от града, на чист въздух, гологлави ще ходите, шапките в ръце, но в големите горещини и студове ще носите шапки.

Всякога, когато ученикът дойде до известна фаза на развитие, той се подлага на известни изпитания.

Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости.

Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не.

Учителят трябва да знае, а ученикът да е подготвен.

Никой Учител не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на Учителя си. Тогава Учителят ще отвори Божествената съкровищница и ще му даде от богатствата си, които са в нея.

Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка.
Ученикът е свободен, когато учи.

Окултният ученик знае закона за примиряване на противоположните елементи в природата, знае как да примирява противоположните сили в себе си.

Ученикът винаги трябва да е разположен.

Като дойде отчаянието – учете.

Като дойде неверието – учете. При всички отрицателни състояния – учете. Страданията са един материал, върху който ученикът работи.

Сега се искат ученици, които помнят и знаят.

Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди.

Един ученик може да работи със своя Учител, само когато има постоянни общения с Него.

Три неща са потребни на ученика: разумност, сила, доброта.

Болният не може да бъде ученик.

Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка окултна школа способства човек да познае себе си – какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и воля.

Във всички религиозни общества и в окултните школи, учениците дойдат ли до Любовта, мъчно се справят с този закон.

Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал.

Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за Учителя си, и Учителят също да бъде готов да се жертва за ученика си.

Учителят е възможност за повдигане на учениците си, учениците са възможност и условие за повдигането на Учителя. Само при такива ученици Учителят може да внесе своето знание и да се повдигне. Внася се тогава една вътрешна хармония между тях. Няма по-хубаво състояние от това да бъдеш ученик.

Ако един Учител се влюби в ученик или в учениците си, той се е спънал.

Ако един ученик се влюби в Учителя си и той се е спънал.

В новото учение всеки трябва да служи на другите.

“Махар Бену” е песента на Ученика, който най-добре учи и прилага всичко.

Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си?

Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш.

Ако мислете, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите.

Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина.

На някой от вас като не му върви, казва: аз ще напусна Школата.

В която Школа и да влезете, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това позанание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания.

Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди. Не трябва да влизаш нито да ти влизат в мислите и чувствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода.

Ученици сте на една Божествена школа, а мислите само за обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие.

Да имате къща, да градите къща, това е за хората в света предметно учение. За учениците трябва друг градеж. Учениците имат друга работа. Един ученик щом е в училището, а поиска да гради, той нищо няма да научи.

Единственото същество, до което ученикът може да се доближи, е Бог.

Вие от тази Школа за сега по-велика никъде не можете да намерите. Тази Школа е десет пъти по-хубава от Питагоровата школа. Опитите и изпитите там ги провеждаха изкуствено, а сега тук всеки ден, още със ставането сутрин, ви изпитват. И час не минава без да сте минали без изпит. Онзи, когото изпитват, да се радва, че го изпитват.

Тия духове, които са подигравали едно време учениците от древните школи, днес вас ви подиграват. Ще ви кажат, че умът ви не е на място, че сте извеяни, смахнати, че не мислите правилно, че се заблуждавате и вие всичко трябва да изтърпите спокойно, все едно, че не се отнася до вас.

Скръбният не може да бъде ученик.

Скръбният е егоист, той мисли само за себе си.

Самовладеенето е много важно нещо в една Опитна школа. Искаш да кажеш някой път нещо. Имаш право да го кажеш, но нека мине малко време. Обмисли го хубаво от всички страни, че да не съжаляваш като го кажеш и казаното да е на място.

Учениците в една Окултна школа са най-добрите правила един за друг. Всеки един ученик е правило за другите. Вие сте необходими един за друг.

И лошите, и добрите условия имат за цел да поставят ученика в положение да преодолява мъчнотиите. Само по този начин той може да расте и се развива правилно.

Като ученици ще следвате новия път без страх и без тъмнина. Който се страхува, ще изгуби светлината си.

Когато се намери пред прага на Окултната школа, било като редовен ученик или като слушател, той трябва да знае следното: Най-добро време за медитация е сутрин и при всяко хубаво разположение на духа.

Всички задачи и упражнения, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват съзнателно, а не механически. Задачите и упражненията имат за цел да повдигнат съзнанието на ученика, и ако не се изпълняват с любов и разбиране, нищо не може да се постигне.

Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема.

Така, както ви гледам, всички до един сте ученици, но в забавачницата. Много малко хора виждам духовни.
В забавачницата има всички елементи на бъдещата наука.

Ученикът на окултната школа трябва да работи, без да очаква похвали. Ако от една страна го хвалят, а от друга го укоряват, това нищо няма да му помогне.

Окултните ученици трябва да имат положителни качества, за да бъдат истински ученици. Да могат всеки момент да анализират чувствата си, да знаят с какъв материал разполагат и така да предвиждат какви резултати ще имат. Ученикът трябва да разполага с такива чувства и способности, за да познае Учителя си.

Връзката между Учителя и ученика не е моментална, в даден момент образувана, нито пък е временна. Тя е вечна и съществува от хиляди години. Ако влезете неподготвени в сферата на Учителя си, ще знаете, че неизбежно ви чака смърт. Рибата умира във въздуха – тя не е пригодена към други условия на живот.

Противоречията в пътя на ученика са необходими за неговото физическо, умствено и духовно развитие.

Любовта, знанието, чистотата, милосърдието, смирението на ученика ще се подлагат на изпит ежедневно.

Задачата на Окултната школа е да освободи учениците си от отживели времето си схващания, които миналите векове са наслоили в съзнанието им.

Една от задачите на ученика е да намери смисъла на живота си. За да постигне това, трябва да започне да работи върху своето тяло.

Като метод за въздействие срещу гнева, окултната наука препоръчва на ученика да се откаже от многото си желания.

Каквато и погрешка да направите, бъдете готови да се изповядвате. От вас се иска единство на съзнанието, светъл ум, благородно сърце, силна воля, здрав гръбнак, да носи. Хилави, болни ученици тук не се приемат.

Като работите съзнателно и с Любов, като прилагате доброто и сте справедливи, вие може да създадете от себе си каквото пожелаете.

Ще живеете и работите, не както светът иска, а както Бог иска.

Нито в една ваша мисъл, нито в едно ваше чувство или действие да няма най-малък фалш.

Окултният ученик трябва да бъде смел, безстрашен, със самообладание, защото като военните ще бъде подложен на престрелки от всички страни.

Правилно е ученикът сам да се изправя.

Като ученици трябва да изучавате окултните науки, без да пренебрегвате официалната наука. Тя е предговор към окултната, която е създадена от онези възвишени разумни същества, които ръководят съдбините на човечеството. И официалната наука е окултна, само че изучава външната страна на живота и природата.

Ученикът трябва да бъде винаги буден и изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро – това значи да прояви Божественото съзнание в себе си. Тогава той придобива благ израз на очите си, лицето му става светло.

Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използува.

Каквото чуете в клас, не го изнасяйте навън, докато не го обработите, докато не стане ваше.

Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученикът се е усъмнил в Учителя си и да не е пострадал. Законът е строг към ученика, но още по-строг към Учителя. Ако Учителят престъпи и на-малкия божествен закон, и с него е свършено.

Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава. Мястото на всеки ученик е строго определено.

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.

Послушанието е първото качество на окултния ученик, то е условие за уякване, то усилва вярата му във великите закони на природата, чрез които Бог работи.

Ученикът престава да бъде ученик щом изгуби връзката си с Учителя.

Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Веднъж влезли в Школата, задачата ви е да се справите правилно с кармата си.

Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се коригира всеки миг, да бъде абсолютно точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Окултният ученик трябва не само да придобива знания, но и да знае как да ги използува и винаги да е готов да прилага.

Задачата на Школата не е да ви направи изведнъж умни и добри. Знанието може да увеличи тревогите ви. Имате мозък от килограм и половина, ограничен ум, а искате да обхванете цялата вселена. Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество.

Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание.

Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, чисти, нежни.

Мисля, че ще намерите по три-четири часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение.

Няма да мислите, че сте бедни, а ще изисквате условия, при които можете да се развивате. Срамно е ученикът да се обезсърчава.

Проявите ли добри навици, вашият път е отворен. Благородство се иска от всички ви: в лицето, в поведението, в обноските – навсякъде и във всичко да се чете благородство. Всички можете да бъдете за пример.

На ученика не се позволява да бъде намусен.

Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране.

Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция.

Ученикът не се влияе от външните условия, съзнанието е будно, мисълта трезва; без съмнение и колебание върви към своята цел.

Когато ученикът съгреши, добре е няколко вечери подред да спи на борови дъски, без възглавница, да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, същевременно смекчава характера.

За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги.

Ако имате много знания, а не прилагате нищо, вие ще приличате на земеделец с много земя, но необработена, безводна, без плодове.

Та и вие какво ще се ползвате от четенето на хубави и свещени книги, а нищо да не прилагате.

Като ученици трябва да знаете закона, че в мълчание работите стават по-добре, отколкото при говорене. За една работа се говори само, когато се свърши.

Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство.

Добре е да изучавате астрономия, математика, окултните науки.

Добре е да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за спане, съзнателно се самовъзпитавайте. Вие сте свободни да работите или не, но ако се откажете от днешната работа, ще изгубите условията на деня.

На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си .

От теб се иска услуга – направи я. Откажеш ли под предлог, че нямаш време, или нещо друго, ти се свързваш с един отрицателен закон на природата. Против теб се опълчва верига от отрицателни сили, които ще развалят след време твоите планове. Те представляват подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се иска да минете покрай тях, без да ги смущавате с мисълта си.

От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене.

За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта.

Външно и вътрешно абсолютно чисти.

Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез тях не можете да придобиете вътрешен мир и спокойствие, все едно, че нищо не знаете.

Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете.

Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви подтиска.

Никога не пожелавайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не пожелавайте големи работи, големи радости, защото те носят и големи скърби.

Не приемете ли една скръб, ще ви се прати по-голяма.

Който влиза в младежкия окултен клас, трябва да бъде неженен – външно и вътрешно. Външно неженен значи свободен от задължения, които семейният живот налага. Вътрешно свободен значи свободен от задълженията на света. Помагайте на хората от света, без да се свързвате с тях. Обичайте ги, без да се свързвате с погрешките им.

Който влиза в младежкия окултен клас съзнателно, той не мисли да се жени, нито за мъж (или жена), нито за света.

Ако умът, сърцето и волята ти не са свободни, все едно, че си женен. Жененият е вързан, не може да върши специална работа.

Целта на специалния клас е да ви върне към първоначалната чистота и девственост. Разбирайте понятието “девственост” в широк смисъл. Това разбиране се постига чрез дълбока мисъл и възвишени чувства.

Ученикът се отличава от другите по своята чистота и мекота, скромност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си?

Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.

За сегашното ви развитие по-добри условия от тия, които имате, не очаквайте. Като работите с любов и радост, ще ви се дадат по-добри условия.

Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи, първо трябва да се обработи, да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно.

За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов.

Ако вие идвате в Школата с вашите грижи, нямаме нужда от вас. Школата не е спасителен дом. Който е болен, отвън да стои.

На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди.

Тия познания, които получавате в Школата ще ви ползват не само в сегашния ви живот, но и в бъдещия, и за хиляди години напред.

Ако вие не знаете как да спите, никога не можете да се учите духовно, защото когато спите се учите духовно. Не можете ли да спите спокойно, не можете и ученик да бъдете.

На окултния ученик не се позволява да спи денем.

Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също.

Ако вие тук влизате като мъже и жени, никакви ученици не сте.

Учениците са образец във всяко отношение.

Българите като ученици са много слаби и неиздръжливи. Затова в миналото на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега туй учение, ако не се приложи тук, ще замине на запад или изток и ще изгуби значението си за България, а Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Едно окултно учение, което идва от пространството е условие за един народ да се развива правилно.

Най-великото благоденствие за един окултен ученик е да има мъчнотии и то големи.

Пазете се всякога от следното: да не се подигравате, да не подбивате, да не лъжете, да не губите своето и на другите времето, да не се раздвоявате и да не раздвоявате другите около вас.

Като ученици никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Всички, които лъжат и клюкарстват, са вън от школата. Които крадат и одумват, са вън от школата. Онзи, който лъже пред мен е изгубил всичко.

Който не е музикален, ученик не може да бъде.

Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат. Бога ние чрез Любовта ще познаем.

Всеки, който учи, се подмладява.

Първият закон за ученика: да има широк простор, широта и неговите приятели да не влизат в аурата му. Трябва да си пазите аурите.

Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекомерно, ще се спъне вашето развитие. Това спъване може да не е съзнателно, затова окултният ученик трябва да е свободен! Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно.

Ученикът първо ще обикне Бога, който е любов, после ще обикне своята душа, после своя дух и най-после своя ближен.

Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден за непослушание, съдбата му е решена; той деградира постепенно, изгубва онези условия, при които може да учи. Във всяко прераждане условията стават все по-тежки, докато дойде в положение на посредствен индивид.

На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки. – ние всички сме едно. Не съжалявам, че сте влезли в школата с погрешки, но че можете да използвате вашите погрешки, а не ги използвате. И когато някой направи една погрешка, голяма или малка, аз казвам: “ето един случай за този ученик за повдигане”, а той казва: от мен човек няма да стане.

На окултния ученик не се позволява да пуши и да пие. Пушенето и пиенето психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология.

Ученичеството по благодат не се дава, то се дава по достойнство. Вие сега се приготовлявате за ученици.

Ученикът се отличава по своето благородство, по своята точност, по своята светла, права, трезва мисъл. Той върви смело, без страх и съмнение в пътя.

Ученик, който пости, на екскурзия да не ходи. На екскурзия ще носи хлебец, ще пие вода и ще благодари на Бога.

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога.

Дума дадена, обещана – да се изпълни. Малко ще говорите, ще обмисляте и ще изпълнявате.

За един окултен ученик думите “не може”, “не е възможно” не съществуват. Ще преодолявате всички мъчнотии и спънки. За всяка празна дума ще отговаряте.

Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата.

Ноктите, дрехите, тялото – всичко в ученика трепти от чистота.

Косата измита, вчесана гладко, обувките чисти, широки, с ниски токове.

Окултният ученик се отличава с висок идеал; каквото и да желае или да притежава е най-хубавото. Като си избира приятел, ще избере най-благородния, най-умния, най-разумния и интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце. Идеалът за вас да бъде: най-хубавото в света!

Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.

Ученикът не бива да очаква големи резултати.

Спрямо когото и да е отношенията ви да бъдат честни и коректни.

Който иска да учи трябва да е в постоянна връзка с Бога. Школата – това е постоянно общение с Бога, с всички благородни души, с всички будни и съзнателни умове, с всички сърца.

Желанието ви за знание трябва да е толкова силно, че да няма сила в света, която да ви спъне.

Докачението е едно отвратително качество. Ученикът не бива да се докача (обижда) и да не е своенравен.

Бог няма да ви даде едно благо, докато не сте готови за него.

Болестите и недъзите не ви препоръчват много.

Без морална стабилност ученикът, колкото и знания да има, ще ги изгуби.

Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си.

Всеки от вас сам за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него.

Няма да слизате долу по волята на света.

В Школата няма да си туряте краката един върху друг, а един до друг, умът – концентриран, душата – спокойна.

Всяка погрешка, която направите, ще я извадите пред себе си и ще кажете: “Ще я изправя”.

Всички трябва да имате мек, приятен глас.

Изслушвайте се. Бъдете търпеливи.

Годините не определят ученичеството.

Първото нещо, което искам от вас, е да си миете ръцете често, най-малко 20 пъти на ден. Когато правите услуга, било на мен, било на друг, предварително ще си измивате ръцете. Също искам от вас да бъдете абсолютно чисти и физически, и духовно.

Черни дрехи в школата няма да носите. Дрехите да са широки, свободно да падат, светли и бели, ленени, с широки ръкави, чисти дрехи и чисти тела.

Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му.

Ученикът се учи от всичко. Страданията, бурите, неволите, присмехите, обидите са уроци.

Тесногръдие, малодушие, дребнавости – всичко настрана!

Лошият навик е трън в плътта на човека. Ученикът трябва да се занимава специално с изкореняване на лошите навици. Новото учение има за задача изправянето на цялото човечество. Ученикът има лична задача – своето изправяне. Колективното изправяне е задача на ангелите, на Бога.

Послушанието е велика добродетел на ученика.

Ученикът не може да расте, докато няма някаква тема за разработване.

Защо като четете новините, бързате да ги споделите с другите хора, а като четете Библията, не я споделяте? Защото ще ви нарекат глупави, назадничави, нали? Освободете мозъка си от ежедневните новини и сензации – истината от тях няма да научите, оставете ги тия съобщения за хора, чиито мозък не е зает с по-високи интереси.

При каквито и условия да се намирате, изпълнете Божията воля. Благодарете и за най-малката радост, и за най-голямата скръб.

В Индия окултните школи са много строги, защото колкото по-нагоре се качва ученикът, толкова и силите, които действат там са по-съвършени.

Тогава ученикът може да направи и много големи добрини, и много големи злини, както на себе си, така и на другите. Има  различни степени на ученичество.

Едно нещо ще знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност.

Ученикът трябва да дойде до положение да не греши, а не да се крие от хората и от Бога.

Нямате ли вътрешен мир, вие не можете духовно да растете.

От всички ученици се изисква целомъдрие и великодушие. Няма друг път за придобиване на окултните сили. При условията, в които днес живеете, тези две качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която газите.

Ученикът трябва само да слуша, да наблюдава, да учи.

Досега нито един от учениците не е издържал изпитите си както трябва.

Като ученици в Окултната школа надпреварвайте се в отдаване почит един на друг, в правене на добро и на услуги един на друг.

Учениците на Окултните школи се познават и обичат, макар и на грамадни разстояния един от друг.

Самообладанието е важно качество за ученика. Ако от най-малката случка, противодействие или изненада може да наруши равновесието си, ученикът не може да се надява на успех в работата си.

Ученик, който страда за пари, за богатства, показва, че е още дете, което преждевременно са заставили да учи. Дойде ли някой брат (сестра) у дома ви, приемете го сърдечно, искрено, предложете му да си измие краката, да си почине и после го разговаряйте. Бъдете свободни, искрени, без стеснение помежду си.

Молете се, работете усилено върху себе си, докато сърцето ви утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения да престанат, да настане светъл ден за вашето небе, без облаци и сенки. Постигнете ли това, радостта ви ще бъде неописуема. За сега всички сте в пустинята, където дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотии, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли ги веднаж, не се бойте, защото зад вашия гръб не е нито държавата, нито индивидуалния, нито семейния, нито обществения. Зад вашия гръб е БОГ. Досега вие сте живели за себе си, за дома си, за обществото, за човечеството, отсега нататък живейте с Бога. Така ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате със своите ближни и с всички.

Знанието трябва да се разработи и асимилира така, че да стане ваша плът и кръв.

Ученикът работи абсолютно безкористно и с любов.

Ученикът раздава и просвещава даром.

Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.

Работете да създадете около себе си здравословна атмосфера. Ако някой от вас заболее или отпадне духом, или материално се съсипе, вечер, когато той спи, изпращайте към неговото съзнание и подсъзнание добри мисли. Чрез закона на внушението може да помагате на болни, на бедни, на отчаяни.

Да бъдете здрави и ликвидирали със стария стария начин на живот.

Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение. Достатъчно е само една сметка неуредена, за да не можете една крачка нагоре да поемете.

Себеотричането подразбира скъсване на всички стари, неправилни връзки с хората и създаване на нови, които почиват на законите на Любовта, Мъдростта и Истината.

Докато ученикът изучава природата или размишлява върху въпроси от божествен характер, трябва да облича ленена дреха.

За ученика музиката и пеенето са бронята, която го предпазва от неблагоприятните условия.

Ученикът трябва всеки ден да отделя 20-30 минути за пеене. Развитието на дарбите и способностите зависят от разположението към музиката. Да бъдеш смирен, добър, учен и това е музика.

Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото.

Трябва да научите как и къде да давате: някъде всичко, някъде нищо.

Един ден ще разберете, че това, което сте придобили в школата е истинска придобивка.

Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът му просветява, сърцето разширява и облагородява. Много пъти той ще се отклонява и отдалечава от правия път – това е неизбежно и естествено. Такива са земните пътища; те кривуличат, извиват се, пак се изправят. Ученикът не бива да се плаши от това, а да разбира кога се отклонява, колко се е отклонил и да се върне в правия път. Така учи, придобива опитности и се развива.

Силата ви е в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги.

Бялото Братство съществува от незапомнени времена; то е взело участие при създаване на света, на целия космос. Учениците на това братство са придобили знанието и любовта чрез усилена работа, а не по наследство.

Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна задача, но постижима.

Вие изживявате света в себе си, затова не можете да бъдете свободни.

Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички.

Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва.

Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво.

Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи, обижда и не може да носи страдания? Като му кажат една обидна дума, той почва да разправя на всички около себе си, че са го обидили. Това не е ученик.

Ученикът не се страхува и смущава от нищо. Той има вяра в себе си, в Бога и знае, че всичко може да преодолее.

Ако не изпълните това, което е казано в беседите, вие ще изгубите добрите условия, които ви са дадени; веднъж изгубени, тези условия не се връщат.

Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас и кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да ви помагат, са наречени “невидими помагачи”. Благодарете на Бога за тези помагачи.

В мълчание се развиват много качества. Работете върху себе си тихо и мълчаливо, без да тръбите, какво правите и какво сте постигнали.

Като ученици на живота ще бъдете поставени в условия да ядете един или два пъти в седмицата. Затова още сега се подготвяйте за това време.

Когато окултният ученик заболее, не трябва да прибягва до лекар, защото болестта му е дадена като задача за разрешаване, да опита своя ум, сърце и воля.

За да не се спъва, ученикът се нуждае от вътрешна непреривна светлина на съзнанието.

Силата на ученика седи в приложение на великия закон – Любов към Бога и Любов към ближния.

Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора.

Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите – те са почивка за него.

Окултният ученик познава и разбира законите на природата и живее съобразно с тях. Познава тревите, цветята, билките, техните лечебни свойство и сам се лекува. Знае, че всяка болест си има причина, открива причината и отстранява болестта.

Ако някога се е присмял на някого за недъг или болест, тази болест ще го посети и него.

Хубаво е като се движите между хората да не ви смятат за смахнати, но да видят в лицето ви хора с висок морал, със знания, с хубава обхода, носители на нова светлина.

Ученикът трябва да знае произхода на всяко изкушение и да се предпазва от него.

Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото битие. Предаде ли се на човешката любов, той се излага на големи изпитания.

Който иска да напредва, той трябва да бъде свободен. Какво ще кажат за него хората, това не бива да го смущава. Щом учи, той непременно ще прави и погрешки. За да не те критикуват, говори малко, но смислено.

Ученикът трябва вътрешно да е богат; богат по ум, по сърце, господар на себе си.

В Школата не се приемат особени мнения. Щом е казано да бъдете боси по време на гимнастика, всички ще бъдете боси. Има ли деление между вас, работата няма да върви. Каже ли се, че трябва да тръгвате на екскурзия, всички ще сте на крак, в един часа, в два часа през нощта – всички в уречения час точно.

Благоприличието е едно от ценните качества на ученика.

Ученикът не трябва да очаква Божията милост. Щом е ученик, сам трябва да работи, да разчита на своите сили.

Когато ученикът изпълнява Божията воля, Бог пък изпълнява неговата воля.

Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.

Богатството проваля всеки слаб, неустойчив човек.

Без самообладание ученикът не може да се развива правилно.

Мъчно се възприемат семената на Божественото учение от българска почва.

Ако вие не изпълните закона “Да възлюбиш Господа”, страданията ще бъдат по-големи от тези на миналите поколения.

Не може да бъде ученик онзи, който няма нужното уважение и почитание към своя ближен. От вас се иска много да мислите, малко да ядете и малко да спите, повече да работите. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води до пресищане. Пресищането води до ред болезнени състояния.

За да определите отношенията си към Бога, гледайте на тялото си като на уд от божествения организъм; така ще го запазите от ония разрушения, на които днес е подложено. Как ще го почиташ човека, ако не почиташ тялото му, в което живее. Какво ще кажете за този, който взима теслата и удря с нея върху добре построената, измазана, изчистена къща на своя ближен? Като разрушава къщата му, той нарушава хармонията на вътрешния живот на своя ближен, на своя брат. Срещнете ли някой човек, погледнете на него като на нещо ценно, върху което е работил и продължава да работи. Докато Бог работи, стойте настрана. Сегашните хора нямат правилно отношение към Божественото, поради което сами себе си рушат. Щом разрушават себе си, разрушават и своите ближни.

Новото учение има своите правила и принципи, които трябва да се прилагат. Който не ги прилага в живота си, той не е никакъв ученик на новото учение.

Като ученици пазете се от закона на привличането. В този закон няма свобода. Само Божията любов дава свобода.

Ученикът е всякога млад и готов да помага на по-слабите.

Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма на ученика и пречиства кръвта му.

Иска ли ученикът да възприеме нещо, той трябва да се отвори като цвят, да даде възможност на светлината да проникне в него. Така ще дойде и Божието благословение.

Разумният свят не дава възможност на окултния ученик да печели чрез лотарии. Не съжалявайте, че не печелите. Невидимият свят на всеки е дал толкова, колкото му трябва.

Ученикът не се жени. Ожени ли се (омъжи ли се) е вън от Школата.

Ученикът не лъже.

Ученикът учи. Не се състезава.

Ученикът сам решава задачите си.

И способните и неспособните ученици могат да изопачат Словото и учението.

Нека има нещо в тебе, което хората да не знаят. Ако те попитат какво мислиш за Бога, не бързай да отговаряш.

Препоръчвам ви да изучавате Библията. Ползвайте се от опитността на онези, за които се говори там.

Страданията на ученика са като първо и второ посвещение.

Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето.

Колко хубаво би било да можете да вкарате душата си във всичките си действия!

Ученикът малко яде, но е здрав.

Ученикът трябва винаги да мисли, че Господ живее в него и всякога, и при най-лошото разположение, да не се оплаква, а да благодари за всичко.

Желая всички да бъдете млади, млади, млади, истинни, да служите на това велико Божествено учение с радост и любов. Да обичате всички, както Бог обича.

Сърцето си не залагайте, умът си не продавайте.

Туй знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа.

Това учение трябва да се приложи – там е силата и спасението.

Преди 6000 години сте били в Египет и сте учили египетската мъдрост. Пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но не сте изпълнили задачите и задълженията си, провинили сте се в непослушание и сега сте тук, да изправите своите погрешки. Египетската мъдрост сте я смесили с разбиранията, поривите и влеченията на тоз народ, нещо е станало като миш-маш. Един път сте изпратени от Египет в Палестина, после във Вавилон, да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Вторият път сте пращани в Гърция, при появяване на нейната култура. От Гърция и Рим възприели сте християнството, след като сте били изпратени между славяните, пребивавали сте между българите в един дълъг период, само че вие сте една част от мнозинството. Най-живите братя са между моравското братство, а между сърбите, черногорците, поляците – братствата са много забатачили. Вие сте изобилна, богата почва, само че тази почва трябва да се разработва. Главата на Бялото Братство е Христос, а на черното – Сатана, Велзевул.

Вие сте солта на тоз народ; друг е въпросът дали можете да осолявате, но вашето бъдеще и това на народа ви зависи до висша степен от тази сол, която вие имате.

Ще си кажете: “Отсега нататък каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога!” Но да не знае целия свят – вие само да си знаете, вътре в душата ви да настане преврат.

И вас Господ ви е изпратил да извършите Неговата воля, но вие, като дойдохте се изпоженихте, направихте си къща, родихте си деца и забравихте защо сте дошли.

За да бъде човек в духовен смисъл ученик, то е определено отпреди хиляди години и съществува от хиляди години.

Силата на едно учение зависи от любовта, която прониква в туй учение.

Ако това учение не ви даде свобода и разширение на ума, отхвърлете го.

Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, у вас ще настане такава голяма скръб, цял ад. Адът е въздействието на Божествената вълна. За в бъдеще тези страдания ще се увеличат и то толкова повече, колкото в по-голямо противодействие сте с Божествения дух и хармония.

Ако едно учение може като серум да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и прямота, и изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, то е право учение.

Човекът или душата, които са женени или имат някакъв обект, не могат да разберат пълнотата на онзи живот, за който аз говоря.

Ученици, които не ходят по пътя на Учителя си, не са ученици.

Всички вие имате по един обект в живота си: или къщата, или жената, или службата, или децата, или това, или онова. За да се прояви Любовта, вие не трябва да имате никакъв обект. Обектите спъват. Не уповавайте на това, което се изменя.

Великите Учители не се учат на земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на слънцето, да се учат и после идват на земята. А по кой път те отиват на слънцето, това един ден вие ще проверите.

Словото, което влиза у вас, аз наричам “въплотяване във висша степен”. Онзи човек, у когото Словото е въплотено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма.

Истински живот е този, в който Словото става плът.

Ученикът всякога трябва да е на последно място във физическия живот.

“Праведният чрез вярата ще бъде жив” – когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието , направете опит, тези думи са Божествени.

До края на този век ще се въплотят 8000 адепти. Тази култура, далеч по-висша от сегашната, ще се наложи на човечеството, още както спят.

Бесът – това е гласът на света. Освободете се от този бяс в себе си.

Щом се натъкне на някакво страдание, ученикът благодари на Бога за привилегията, с която го е удостоил. Никое страдание няма да убегне на ученика. Той ще мине през хиляди изкушения и съмнения. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее, но той ще държи връзка с Бога, неговата сила е в издържането на всички изпитания.

Под Словото Божие разбирам целокупния живот – всички живи същества по земята, небето, слънцето, планетите.

Умът ви може да се развива само под влияние на Божия Дух.

Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят.

Ученикът се ползува, когато сам решава задачите си, а не ги оставя сами да се решават или някой друг да му ги решава.

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното у човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, а духът – присадка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива.

Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери сили да продължи живота си, да го укрепи, да разреши задачите си правилно.

Това учение е в състояние да възстанови краката на хромия, да отвори очите на слепия. То е учение на живия Бог, който е между хората, камъните, растенията, животните, навсякъде.

Окултните науки не са за болни, хилави, неврастеници, ексцентрични хора.

Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят, да се изолират, уединят някъде, далеч от съблазните, за да пазят чистотата си. Ученикът трябва да мине през света, през всечки изкушения и ако издържи на всичко, е ученик.

Някои ме питат защо като говоря не ви довеждам до края на въпросите, но ги оставям открити. Моята цел не е да ви давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да четете, да изучавате природата и това, какво са казали гениите, учените, пророците, Учителите.

Който греши, лъже, краде, клевети е извън Школата.

Ако може да приложите една стотна от това учение, ще сте щастливи.

Единственото важно за мен и за вас е да изпълним Божията Воля.

За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти.

Никаква лъжа, никакво извъртане на фактите, на чувствата, на движенията. Може да те обесят, но ще кажеш истината, ще бъдеш скромен и естествен.

Ученикът нито се жени, нито за мъж отива, нито за жена отива, нито роб става, нито робчета ражда. Ученикът е свободен.

В специалния клас само свободни ученици ще влизат. В общия клас може да влизат и женени, и неженени.
Моми и момци, които имат намерение да се женят, хич да не влизат в Школата.

Докато не се научите да контролирате тялото си, ученици не може да бъдете. Тялото ще ви спъва много.

Не се приближавайте един до друг. В близостта няма никаква красота. Приближаване може да става, но в редки случаи.

Светлина, мир и радост – това са качества на ученика.

Ученикът учи – всички други се занимават.

Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш.

Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума.

Окултният уменик, ако заболее, може да се лекува със силата на молитвата и на своя ум.

На окултния ученик не е позволено да се подлага на операции. Поначало, който служи на Бога , не може да бъде болен.

Всеки от вас, който боледува, е нарушил някои от законите на разумната природа.

Не е позволено на ученика да пие бира, боза, лимонада, вино, спиртни напитки.

Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

Знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви повдигне.

Не мислете, че като се уедините много работа ще свършите. Уединението не е външен процес.

Всички задачи, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват. Правите ли избор в задачите, една от тях да се изпълни, а друга – не, вие не сте окултни ученици.

Докато Словото Божие не стане плът и кръв, ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържели.

Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие.

Ако ученикът разреши едно противоречие правилно, той се повдига, не го ли разреши правилно, той се понижава.

Искате ли да се развивате правилно, вие трябва да сте отворени за Бога, това в окултизма се нарича инфлъкс – влияние на Духа върху човека, т.е. връзката между Божественото и човешкото.

Не се разсейвайте, не мързелувайте, не губете времето си, а работете “докле е ден”.

Вие сте в Школата, за да развивате известни дарби и способности. Ако не работите както трябва, влизането ви в Школата е безпредметно.

Помагайте на тези, които страдат и се нуждаят от помощ. Бъдете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви ще бъдат глас в пустиня.

Като сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате в аурите си.

Свободата е в самите вас, а не вън от вас.

Една от задачите на ученика е да говори меко, музикално.

Според мене всички тук сте женени и то така, както не трябва да бъде. Ученикът не се изкушава от временни неща.

Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема.

Радвайте се един на друг, докато сте заедно.

 

УЧИТЕЛЯ

ОКУЛТНИЯТ УЧЕНИК

© Издателство Бяло Братство,

София 2003 г.,

ISBN 954-744-034-9

ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИКА В ОКУЛТНАТА ШКОЛА НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

Правила за ученика

Ученикът, който иска да учи, трябва да има желязна воля, нищо да не го отчайва.

Ученик, който се усъмни и рече: “Докажи, че тази окултна сила наистина съществува”, той не е ученик. В окултната школа няма никакви разисквания и спорове, тя не е школа за проверяване на факти и истини. Ние не се занимаваме с мъртвите истини, а с живите истини на света.

Ученикът не мисли, че другите спъват неговия ум, но че той сам се спъва. Той не мисли, че някой може да спъне неговото сърце, понеже светът на чувствата е толкова широк, че за всички има място. Никой не може да влияе на неговия ум, да го изопачи.

Ученик, който е влязъл в една окултна школа, няма право да причинява мъчение никому.

Ученикът трябва да говори на разбран език, разбрано да говори на самия себе си.

Знанията ви имат валидност само тогава, когато минат през божествения огън седем пъти и се пречистят.

В Школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите.

На окултния ученик не се позволява да прави предпочитане между добро и зло.

Това учение, върху което ви говоря, не сравнявайте с други учения и не говорете абсолютно нищо за него навън. Докато не опитате това, което учите, докато нямате резултат, не говорете.

Ученикът трябва да бъде искрен спрямо духа си, спрямо душата си и спрямо себе си, спрямо всички.

Ученикът трябва да мълчи, за да може да мисли. Мисълта му да бъде строго определена, да не е разсеяна. Никакви противоположни мисли и съмнения!

В Школата не се позволява никой никого да поправя.

На учениците не се позволява да вървят двама един след друг. Ще изчакат първият да извърви пътя си, за да не гълта прах вторият.

Всеки ученик, който се колебае, не може да се учи. Ученикът, щом изгуби вяра в себе си, той свършва със себе си.

Ученикът не трябва нито да завижда, нито да облажава, нито да съжалява.

Който се страхува, ученик не може да бъде. Който не може да учи – също.

Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално.

В тази шола се изисква учениците да образуват една благоприятна атмосфера около себе си, та всички да я почувствуват.

На прага на окултния клас слушателите трябва да знаят следното:

Който един път се опита да поправи Абсолютното, Великото, Божественото, се отстранява от класа.

Който един път не направи урока си, се отстранява от класа.

Който два пъти не дойде на урок (без важна, неотложна причина) ще се отстрани от класа.

Три пъти ако стане нагрубяване взаимно между учениците и двете страни се отстраняват от класа. Между учениците сърдити хора абсолютно не се допускат.

Забележка: Дълбоко в себе си, в душата си, пред съвестта си, ученикът трябва да признае причините, които са го задържали, за да не посети класа. Важността на причината си остава абсолютно на съвестта на ученика. Един ученик никога не трябва да лъже себе си. Ако той излъже себе си, той сам по себе си е вън от класа.

Който идва тук, от любов да идва, а не по принуда.

Ученикът трябва да бъде верен на себе си. Да бъде строг съдия на постъпките си.

Величието на характера на ученика седи в това – той винаги изпълнява обещанието, което е дал пред себе си.

Ученикът пристъпя в клас с пълна вяра, без съмнение към думите на Учителя – съмнения и мъдрувания не се допускат.

Ученикът се покорява, слуша и изпълнява думите на Учителя.

Ученик е само този, който е редовен с уроците си и всякога присъства на лекциите. Той е абсолютно точен и никога не закъснява.

Ученик е само този, който е в хармония с Абсолютното. Учениците трябва да знаят едно – Божественото никога не се коригира.

Ученик е само този, който никога, нито в клас, нито вън от класа нагрубява някого.

Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта.

Ученикът нищо не изнася от това, което се говори в класа, навън, докато не го обработи, докато това знание не стане негово.

Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с това, което му се казва.

Задачите, които се дават на ученика, трябва да се изпълняват без съмнение и колебание. Най-малкото съмнение е спънка.

Най-добрият път за ученика е онзи, в който душата му се освобождава от онези връзки, които са го спъвали в миналото, които и днес го спъват.

Ученикът трябва да има абсолютно послушание и внимание към Учителя си. Послушанието трябва да идва от съзнанието.

Ученикът трябва да слуша и да изпълнява. Да притежава такива чувства и способности, с които да познава Учителя си.

Който се съмнява в Учителя си не е ученик. Усъмни ли се ученикът в Учителя си с него е свършено.Ако Учителят престъпи и най-малкият Божествен закон и с него всичко е свършено.

Ако не работи със закона на Любовта, ученикът нищо не може да постигне.

Главната задача на ученика е да реализира Любовта към Бога, т.е. Любовта към всички.

Постоянно будно съзнание и точност се иска от ученика. С тези две качества той ще може да изправи своите погрешки.

Стани, тръгни, направи навреме!” – това е законът на природата.

На ученика не се позволява да говори празни думи.

Ученикът не се жени, нито роб става. Той е свободен. Който не иска да учи и да служи на Бога, да се жени колкото пъти иска.

Който иска да флиртува – вън от класа!

Който ревнува – вън от класа!

Ученикът е чист, честен, искрен.

Учениците взаимно да си помагат , един друг да не се използуват.

Ученикът работи съзнателно, за да придобие съвършенството, към което се стреми непрестанно.

В Школата се учат само потребните неща, съществените, за самия живот. В окултния клас не се учат излишни неща.

Ученикът е постоянен, не се влияе от мъчнотиите, той е смел и решителен. Умът му трябва да е гъвкав, подвижен, възприемчив.

В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има.

Светското знание е предисловие на окултната наука. Там, където висшата математика на земята спира, там започва окултната наука.

Един окултен ученик първо е естествен, не е превзет, а е скромен.

Две правила за ученика: да не губи времето си напразно и направените грешки да ги изправи веднага.

Ако ученикът няма препятствия, мъчнотии, значи стои на едно място.

На ученика не се позволява да спи, съзнанието винаги да е будно.

Ученикът сам си помага, той не търси помощ от никого.

От ученика се изисква търпение, мълчание, разсъждение.

Ученикът не трябва да има никакъв недъг.

На ученика не му трябва никаква събота и никакво кръщение.

На ученика не се позволява да се обръща назад. Абсолютно никакво обръщане назад! – Право към целта!

Ученикът не може да бъде беден.

Всякога ученикът да мисли, че е богат.

Ученикът сам разчиства своите сметки.

Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията Любов, а приложението – Божията Истина.

Някои спорят и казват: Учителят обича много повече някого, а другиго по-малко. Това е илюзия на вашия ум.

На ученика абсолютно се забранява да одумва.

Старото ще напуснете, тъй както напускате вашата стара и окъсана дреха.

Туй, което вас ще ви въздигне, то е самото учение. Знанието идва постепенно и Любовта ще се прояви постепенно. При сегашното ви състояние, ако Божията Любов се прояви, вашият организъм ще бъде стопен.

Постепенно телата ви, умовете ви ще се приспособят към Любовта.

Не се позволява на ученика да влиза в клас с ненаучен урок. Каквото и да кажат на ученика, каквито и хули да сипят по негов адрес, той върви напред и винаги има предвид Бога в себе си. Никой не може да ви оцапа. Живеете ли в светлина, никой не може да ви заблуди.

Заспали ученици не искам. Спретнати, чисти, умни, добре облечени!

Опитвайте нещата 99 пъти, но не се съмнявайте.

Търпение и послушание – без тези две качества не можете да вземете нито една крачка.

Първото правило: Божественото у вас за нищо и за никого не трябва да го жертвате.

Ученикът във всеки един момент трябва да знае: Волята Божия ли изпълнява или своята воля.

Смирение, пълен мир на душата ще имате тогава, когато сте свързани с Бога.

Искате да бъдете ученици и да приложите новото учение. Ако ви попитат къде е това Бяло Братство, на което вие сте ученици, какво ще отговорите?

Ученикът трябва да има абсолютна вяра в Учителя си.

Ученикът, обещае ли нещо, трябва да го изпълни.

Ученикът е добър, честен, досетлив, доблестен, благороден, в постоянна връзка с Бога.

Хората за вас да кажат: учениците на Бялото Братство са честни, каквото започват го свършват отлично!

Тези работи са за бъдещето”. Тази мисъл е от черната ложа.Вие ще прилагате нещата сега.

Заради Любовта към Бога всичко мога да направя.

Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън.

Ученикът трябва да знае поне едно изкуство или поне един занаят.

Мълчание отгоре, работа – отдолу.

Външната среда в България е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на Школата. Тези хора около вас не могат да помислят нещо хубаво за Школата. Те не могат да помислят, че в Школата се учи нещо велико. Те мислят, че в Школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, щото всички лоши мисли да се отблъснат.

Дисциплина ви е потребна, за да спестявате време.

Експедитивни в мисленето. Казано и свършено, да няма умуване и протакане. Без: ама нямам време. Няма да отлагате работата дори за след половин час, а по божествен начин ще изпълните веднага.

Учете се от по-старите, но вижте първо дали техният плод е узрял. Ако плодът е хилав, очукан, стипчив -–по-добре е от този плод да стоите далеч.

Вие младите ще се стараете да бъдете израз на Божествената Любов – никакво лицемерие, никакво флиртуване. Чувствата ви и сърцата да бъдат благородни.

Когато при вас има една сестра – ученичка, вие трябва да я пазите като очите си; ще бъдете великодушни, нежни в отношенията си, мислите и желанията си. Също сестрите към братята-ученици, да бъдат много нежни и деликатни, да ги почитат и уважават, да бъдат внимателни към техните души. Сестрата да погледне брата в очите и да каже мислено: изпращам ти моята любов, моята светлина и свобода.

В мое присъствие искам да сте искрени и свободни и да се ползвате от моята светлина. Очите ви да не играят. Никакви нечисти мисли! Ще се контролирате.

Да се женим или не? – Тук на земята хората живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца на едно място, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в Божествения свят – два духа на едно място, а като влезете в Бога, съставлявате едно единство.

Ако е по отношение на тялото, днес хората женят телата. Съединят едно тяло с друго и това наричат женитба, както две стаи ги съединяват с една врата, през която господарят влиза от едната стая в другата. Между тези две стаи трябва да има врата. Стаите без господар нищо не са сами по себе си. Да не мислите, че като не сте женени, сте чисти или пък като сте женени – нечисти. Пияницата е нечист. Този, който само яде и пие, е нечист. Страхливият е нечист. За женитбата въпросът е решен: двама души да се съединят и да изпълнят волята Божия на Земята.

Вашите отношения трябва да бъдат чисти, да сте образец на новото учение, да сте свободни, сериозни, скромни по сърце, светли по ум, свободни и естествени.

Ако идвате при мене и сте нечисти, ще се стеснявате и ще криете греховете си. Туй усилие на волята образува дисхармония, дисхармонични вибрации, които се фотографират в моя апарат. Лъжата се фотографира веднага. Всички ваши мисли, чувства, желания и действия, каквито и да са, се отпечатват. Няма скрито покрито.

Докато вършите една работа, ще бъдете сериозни, щом я свършите, ще се веселите. Мълчанието показва работа, голяма деятелност. Веселието показва, че задачите са решени.

Чистотата у вас трябва да бъде атмосфера, в която да живеете, чистотата е условие, абсолютна необходимост за всеки ученик.

Да се движите отмерено, спретнато, стегнато, не отпуснато, да няма никакво клатушкане, главата да е изправена, погледът ясен и чист. В движението на ръцете и краката да има ритъм. Всяко нещо, което правите, да бъде обмислено и красиво, музикално. Кривото рамо, наведената глава, гърбицата да се изправят.

Едно правило: когато двама приятели вървят един до друг, никога да не се втиквате между тях, като клин. Ще стоите настрана. Имате приятелка, не позволявайте никога да се втиква който и да е помежду ви като клин.

По няколко пъти на ден ще се измивате с мисъл: всичко нечисто да се измие, да се махне навън. Ще си кажете: тъй както ръцете (краката, тялото) се измиват, искам моето сърце да се очисти, моят ум да просветне, волята ми да стане диамантена. (пръсти събрани, духване встрани и надалеч).

Когато сте вън от града, на чист въздух, гологлави ще ходите, шапките в ръце, но в големите горещини и студове ще носите шапки.

Всякога, когато ученикът дойде до известна фаза на развитие, той се подлага на известни изпитания.

Ученикът се въздържа от изобилно хранене и често пости.

Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не.

Учителят трябва да знае, а ученикът да е подготвен.

Никой Учител не се натрапва на ученика си, но ученикът сам трябва да похлопа на вратата на Учителя си. Тогава Учителят ще отвори Божествената съкровищница и ще му даде от богатствата си, които са в нея.

Ученикът всякога трябва да придобива знания и да работи за трима: първо за Бога, каквото остане, да внесе в банката на ближния си и каквото още остане, да внесе в своята банка.

Ученикът е свободен, когато учи.

Окултният ученик знае закона за примиряване на противоположните елементи в природата, знае как да примирява противоположните сили в себе си.

Ученикът винаги трябва да е разположен.

Като дойде отчаянието – учете.

Като дойде неверието – учете. При всички отрицателни състояния – учете. Страданията са един материал, върху който ученикът работи.

Сега се искат ученици, които помнят и знаят.

Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди.

Един ученик може да работи със своя Учител, само когато има постоянни общения с Него.

Три неща са потребни на ученика: разумност, сила, доброта.

Болният не може да бъде ученик.

Окултната школа е система от методи за самовъзпитание. Всяка окултна школа способства човек да познае себе си – какви сили се крият в неговия ум, в неговото сърце и воля.

Във всички религиозни общества и в окултните школи, учениците дойдат ли до Любовта, мъчно се справят с този закон.

Дрехите на ученика са много прости. Не са дрехи като за бал.

Ученикът трябва да бъде готов да се жертва за Учителя си, и Учителят също да бъде готов да се жертва за ученика си.

Учителят е възможност за повдигане на учениците си, учениците са възможност и условие за повдигането на Учителя. Само при такива ученици Учителят може да внесе своето знание и да се повдигне. Внася се тогава една вътрешна хармония между тях. Няма по-хубаво състояние от това да бъдеш ученик.

Ако един Учител се влюби в ученик или в учениците си, той се е спънал.

Ако един ученик се влюби в Учителя си и той се е спънал.

В новото учение всеки трябва да служи на другите.

Махар Бену” е песента на Ученика, който най-добре учи и прилага всичко.

Ако ти всеки ден се тревожиш за какво ли не, какъв ученик си?

Бог не те е пратил на Земята да се тревожиш. Пратил те е да учиш.

Ако мислете, че може така да минете, да не се учите, много се лъжете. Като мечка ще ви разиграват и пак ще учите.

Пътят на ученика е път на зазоряване, път на вечна светлина.

На някой от вас като не му върви, казва: аз ще напусна Школата.

В която Школа и да влезете, законите на природата са едни и същи. Не мислете, че има лесен път. И в света да влезете, пак ще учите. По-дълго време тогава ще учите. Във всичките школи крайните резултати са едни и същи. Не мислете, че това позанание може да го добиете така лесно. По някой път говоря за някой елемент, който ви е даден, да го превърнете в злато. Докато дойдете до положението да превърнете желязото или среброто в злато, изискват се време и познания.

Всеки ученик трябва да бъде на един метър разстояние от другите, да няма друг близо до него. Той да бъде свободен, да няма кому да се сърди. Не трябва да влизаш нито да ти влизат в мислите и чувствата. Не позволявай да ти се месят, нито ти се мешай в работите на другите. Себе си остави свободен и на другите давай свобода.

Ученици сте на една Божествена школа, а мислите само за обикновени работи, за това, което не може да донесе щастие.

Да имате къща, да градите къща, това е за хората в света предметно учение. За учениците трябва друг градеж. Учениците имат друга работа. Един ученик щом е в училището, а поиска да гради, той нищо няма да научи.

Единственото същество, до което ученикът може да се доближи, е Бог.

Вие от тази Школа за сега по-велика никъде не можете да намерите. Тази Школа е десет пъти по-хубава от Питагоровата школа. Опитите и изпитите там ги провеждаха изкуствено, а сега тук всеки ден, още със ставането сутрин, ви изпитват. И час не минава без да сте минали без изпит. Онзи, когото изпитват, да се радва, че го изпитват.

Тия духове, които са подигравали едно време учениците от древните школи, днес вас ви подиграват. Ще ви кажат, че умът ви не е на място, че сте извеяни, смахнати, че не мислите правилно, че се заблуждавате и вие всичко трябва да изтърпите спокойно, все едно, че не се отнася до вас.

Скръбният не може да бъде ученик.

Скръбният е егоист, той мисли само за себе си.

Самовладеенето е много важно нещо в една Опитна школа. Искаш да кажеш някой път нещо. Имаш право да го кажеш, но нека мине малко време. Обмисли го хубаво от всички страни, че да не съжаляваш като го кажеш и казаното да е на място.

Учениците в една Окултна школа са най-добрите правила един за друг. Всеки един ученик е правило за другите. Вие сте необходими един за друг.

И лошите, и добрите условия имат за цел да поставят ученика в положение да преодолява мъчнотиите. Само по този начин той може да расте и се развива правилно.

Като ученици ще следвате новия път без страх и без тъмнина. Който се страхува, ще изгуби светлината си.

Когато се намери пред прага на Окултната школа, било като редовен ученик или като слушател, той трябва да знае следното:Най-добро време за медитация е сутрин и при всяко хубаво разположение на духа.

Всички задачи и упражнения, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват съзнателно, а не механически. Задачите и упражненията имат за цел да повдигнат съзнанието на ученика, и ако не се изпълняват с любов и разбиране, нищо не може да се постигне.

Който иска да учи, непременно трябва да има светла и чиста мисъл, за да възприема.

Така, както ви гледам, всички до един сте ученици, но в забавачницата. Много малко хора виждам духовни.

В забавачницата има всички елементи на бъдещата наука.

Ученикът на окултната школа трябва да работи, без да очаква похвали. Ако от една страна го хвалят, а от друга го укоряват, това нищо няма да му помогне.

Окултните ученици трябва да имат положителни качества, за да бъдат истински ученици. Да могат всеки момент да анализират чувствата си, да знаят с какъв материал разполагат и така да предвиждат какви резултати ще имат. Ученикът трябва да разполага с такива чувства и способности, за да познае Учителя си.

Връзката между Учителя и ученика не е моментална, в даден момент образувана, нито пък е временна. Тя е вечна и съществува от хиляди години. Ако влезете неподготвени в сферата на Учителя си, ще знаете, че неизбежно ви чака смърт. Рибата умира във въздуха – тя не е пригодена към други условия на живот.

Противоречията в пътя на ученика са необходими за неговото физическо, умствено и духовно развитие.

Любовта, знанието, чистотата, милосърдието, смирението на ученика ще се подлагат на изпит ежедневно.

Задачата на Окултната школа е да освободи учениците си от отживели времето си схващания, които миналите векове са наслоили в съзнанието им.

Една от задачите на ученика е да намери смисъла на живота си. За да постигне това, трябва да започне да работи върху своето тяло.

Като метод за въздействие срещу гнева, окултната наука препоръчва на ученика да се откаже от многото си желания.

Каквато и погрешка да направите, бъдете готови да се изповядвате. От вас се иска единство на съзнанието, светъл ум, благородно сърце, силна воля, здрав гръбнак, да носи. Хилави, болни ученици тук не се приемат.

Като работите съзнателно и с Любов, като прилагате доброто и сте справедливи, вие може да създадете от себе си каквото пожелаете.

Ще живеете и работите, не както светът иска, а както Бог иска.

Нито в една ваша мисъл, нито в едно ваше чувство или действие да няма най-малък фалш.

Окултният ученик трябва да бъде смел, безстрашен, със самообладание, защото като военните ще бъде подложен на престрелки от всички страни.

Правилно е ученикът сам да се изправя.

Като ученици трябва да изучавате окултните науки, без да пренебрегвате официалната наука. Тя е предговор към окултната, която е създадена от онези възвишени разумни същества, които ръководят съдбините на човечеството. И официалната наука е окултна, само че изучава външната срана на живота и природата.

Ученикът трябва да бъде винаги буден и изправен в своите прояви, да не изпуща и най-малките моменти за правене на добро – това значи да прояви Божественото съзнание в себе си. Тогава той придобива благ израз на очите си, лицето му става светло.

Ученикът благодари за всяко изпитание и съзнателно го използува.

Каквото чуете в клас, не го изнасяйте навън, докато не го обработите, докато не стане ваше.

Досега в аналите на окултната история няма нито едно изключение, когато ученикът се е усъмнил в Учителя си и да не е пострадал. Законът е строг към ученика, но още по-строг към Учителя. Ако Учителят престъпи и на-малкия божествен закон, и с него е свършено.

Невъзможно е ученик да бъде поставен на място, което не заслужава. Мястото на всеки ученик е строго определено.

На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.

Послушанието е първото качество на окултния ученик, то е условие за уякване, то усилва вярата му във великите закони на природата, чрез които Бог работи.

Ученикът престава да бъде ученик щом изгуби връзката си с Учителя.

Бъдете внимателни да използвате знанието, което ви се дава. Това знание е необходимо да решавате правилно задачите си и мъчнотиите на своя живот. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Веднъж влезли в Школата, задачата ви е да се справите правилно с кармата си.

Постиженията на ученика зависят от будността на съзнанието: да следи своите прояви, да не се отпуща, да не се поддава на мързел, да се коригира всеки миг, да бъде абсолютно точен при изпълнение на обещанията си. Точността е хармония, такт, музика. Окултният ученик трябва не само да придобива знания, но и да знае как да ги използува и винаги да е готов да прилага.

Задачата на Школата не е да ви направи изведнъж умни и добри. Знанието може да увеличи тревогите ви. Имате мозък от килограм и половина, ограничен ум, а искате да обхванете цялата вселена. Мозъкът на един ангел по интензивност на своите вибрации и по качество представлява съвкупност от мозъците на цялото човечество.

Пазете се от огрубяване на чувствата и развивайте в себе си нежност и състрадание.

Аз наричам младежки окултен клас на вечната младост, на божествената нежност и бих желал да останете завинаги деца, не по ум, но душите ви да бъдат детски, чисти, нежни.

Мисля, че ще намерите по три-четири часа на ден такова празно време, което да посветите на новото учение.

Няма да мислите, че сте бедни, а ще изисквате условия, при които можете да се развивате. Срамно е ученикът да се обезсърчава.

Проявите ли добри навици, вашият път е отворен. Благородство се иска от всички ви: в лицето, в поведението, в обноските – навсякъде и във всичко да се чете благородство. Всички можете да бъдете за пример.

На ученика не се позволява да бъде намусен.

Всички окултни школи препоръчват пеенето и свиренето като средства за тониране.

Вие трябва да имате висок идеал, с прекрасни отношения помежду си, да се стремите към естествена етикеция.

Ученикът не се влияе от външните условия, съзнанието е будно, мисълта трезва; без съмнение и колебание върви към своята цел.

Когато ученикът съгреши, добре е няколко вечери подред да спи на борови дъски, без възглавница, да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, същевременно смекчава характера.

За да учи добре, човек се нуждае от самота, от проста и скромна обстановка, която да не отвлича вниманието му. Стаята да е просто мебелирана, но красива: стол, маса, печка, шише с вода и книги.

Ако имате много знания, а не прилагате нищо, вие ще приличате на земеделец с много земя, но необработена, безводна, без плодове.

Та и вие какво ще се ползвате от четенето на хубави и свещени книги, а нищо да не прилагате.

Като ученици трябва да знаете закона, че в мълчание работите стават по-добре, отколкото при говорене. За една работа се говори само, когато се свърши.

Дружете с хора, с които си хармонирате, ползвайте се от услугите на тези, с които сте в хармония и единство.

Добре е да изучавате астрономия, математика, окултните науки.

Добре е да правите упражнения, да прилагате правилата за хранене, за дишане, за спане, съзнателно се самовъзпитавайте. Вие сте свободни да работите или не, но ако се откажете от днешната работа, ще изгубите условията на деня.

На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си .

От теб се иска услуга – направи я. Откажеш ли под предлог, че нямаш време, или нещо друго, ти се свързваш с един отрицателен закон на природата. Против теб се опълчва верига от отрицателни сили, които ще развалят след време твоите планове. Те представляват подпочвена вода, която бавно, но сигурно разрушава. Ще знаете, че идеите, с които хората се занимават, са свещени. Не питайте с какво се занимава този или онзи, какви мисли ги вълнуват. Това е тяхна работа. От вас се иска да минете покрай тях, без да ги смущавате с мисълта си.

От ученика се иска първо Любов и почит, а после вече идва стремежът към учене.

За да натори почвата на своя ум и на своето сърце, ученикът се нуждае от светлината на Мъдростта и Истината, както и от топлината на Любовта.

Външно и вътрешно абсолютно чисти.

Прилагайте знанията в живота си, а не ги трупайте. Ако чрез тях не можете да придобиете вътрешен мир и спокойствие, все едно, че нищо не знаете.

Ако отношенията ви към Бога са изправни, още днес можете да постигнете всичко, каквото желаете.

Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви подтиска.

Никога не пожелавайте да бъдете абсолютно щастливи. Никога не пожелавайте големи работи, големи радости, защото те носят и големи скърби.

Не приемете ли една скръб, ще ви се прати по-голяма.

Който влиза в младежкия окултен клас, трябва да бъде неженен – външно и вътрешно. Външно неженен значи свободен от задължения, които семейният живот налага. Вътрешно свободен значи свободен от задълженията на света. Помагайте на хората от света, без да се свързвате с тях. Обичайте ги, без да се свързвате с погрешките им.

Който влиза в младежкия окултен клас съзнателно, той не мисли да се жени, нито за мъж (или жена), нито за света.

Ако умът, сърцето и волята ти не са свободни, все едно, че си женен. Жененият е вързан, не може да върши специална работа.

Целта на специалния клас е да ви върне към първоначалната чистота и девственост. Разбирайте понятието “девственост” в широк смисъл. Това разбиране се постига чрез дълбока мисъл и възвишени чувства.

Ученикът се отличава от другите по своята чистота и мекота, скромност и сила. Ако той не разнася светлина по целия свят, какво е придобил с учението си?

Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.

За сегашното ви развитие по-добри условия от тия, които имате, не очаквайте. Като работите с любов и радост, ще ви се дадат по-добри условия.

Материалът, който ви давам в беседите и лекциите, трябва да се обработва и прилага. За да се приложи, първо трябва да се обработи, да се домогнете до вътрешната страна на знанието. Ако не го обработите и приложите, животът ви ще мине напразно.

За ученика физическата, умствената и духовната работа са еднакво свещени и той ги извършва с любов.

Ако вие идвате в Школата с вашите грижи, нямаме нужда от вас. Школата не е спасителен дом. Който е болен, отвън да стои.

На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди.

Тия познания, които получавате в Школата ще ви ползват не само в сегашния ви живот, но и в бъдещия, и за хиляди години напред.

Ако вие не знаете как да спите, никога не можете да се учите духовно, защото когато спите се учите духовно. Не можете ли да спите спокойно, не можете и ученик да бъдете.

На окултния ученик не се позволява да спи денем.

Ако бихте знаели тщеславието, лицемерието, любопитството, какви последствия произвеждат в организма, не бихте ги помирисали. Своенравието – също.

Ако вие тук влизате като мъже и жени, никакви ученици не сте.

Учениците са образец във всяко отношение.

Българите като ученици са много слаби и неиздръжливи. Затова в миналото на Балкана нито една школа не се е задържала, а са минали на запад. И сега туй учение, ако не се приложи тук, ще замине на запад или изток и ще изгуби значението си за България, а Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина. Едно окултно учение, което идва от пространството е условие за един народ да се развива правилно.

Най-великото благоденствие за един окултен ученик е да има мъчнотии и то големи.

Пазете се всякога от следното: да не се подигравате, да не подбивате, да не лъжете, да не губите своето и на другите времето, да не се раздвоявате и да не раздвоявате другите около вас.

Като ученици никому няма да четете морал. Ще си търпите възгледите, ще се изслушвате. Всички, които лъжат и клюкарстват, са вън от школата. Които крадат и одумват, са вън от школата. Онзи, който лъже пред мен е изгубил всичко.

Който не е музикален, ученик не може да бъде.

Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат. Бога ние чрез Любовта ще познаем.

Всеки, който учи, се подмладява.

Първият закон за ученика: да има широк простор, широта и неговите приятели да не влизат в аурата му. Трябва да си пазите аурите.

Ако вие се свържете с едно лице или го обикнете прекомерно, ще се спъне вашето развитие. Това спъване може да не е съзнателно, затова окултният ученик трябва да е свободен! Нито него да спъват, нито той да спъва. Нужна е дистанция, за да манипулира съзнанието свободно.

Ученикът първо ще обикне Бога, който е любов, после ще обикне своята душа, после своя дух и най-после своя ближен.

Школата на Бялото Братство е безпощадна. Един ученик веднъж изпъден за непослушание, съдбата му е решена; той деградира постепенно, изгубва онези условия, при които може да учи. Във всяко прераждане условията стават все по-тежки, докато дойде в положение на посредствен индивид.

На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки. – ние всички сме едно. Не съжалявам, че сте влезли в школата с погрешки, но че можете да използвате вашите погрешки, а не ги използвате. И когато някой направи една погрешка, голяма или малка, аз казвам: “ето един случай за този ученик за повдигане”, а той казва: от мен човек няма да стане.

На окултния ученик не се позволява да пуши и да пие. Пушенето и пиенето психологически всякога са свързани с известни недъзи на човешката психология.

Ученичеството по благодат не се дава, то се дава по достойнство. Вие сега се приготовлявате за ученици.

Ученикът се отличава по своето благородство, по своята точност, по своята светла, права, трезва мисъл. Той върви смело, без страх и съмнение в пътя.

Ученик, който пости, на екскурзия да не ходи. На екскурзия ще носи хлебец, ще пие вода и ще благодари на Бога.

Ученикът трябва да има сърце чисто като кристал; ум светъл като слънцето; възвишена, благородна и широка душа като вселената и дух крепък като Бога.

Дума дадена, обещана – да се изпълни. Малко ще говорите, ще обмисляте и ще изпълнявате.

За един окултен ученик думите “не може”, “не е възможно” не съществуват. Ще преодолявате всички мъчнотии и спънки. За всяка празна дума ще отговаряте.

Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата.

Ноктите, дрехите, тялото – всичко в ученика трепти от чистота.

Косата измита, вчесана гладко, обувките чисти, широки, с ниски токове.

Окултният ученик се отличава с висок идеал; каквото и да желае или да притежава е най-хубавото. Като си избира приятел, ще избере най-благородния, най-умния, най-разумния и интелигентния, най-добрия, с най-чистото сърце. Идеалът за вас да бъде: най-хубавото в света!

Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.

Ученикът не бива да очаква големи резултати.

Спрямо когото и да е отношенията ви да бъдат честни и коректни.

Който иска да учи трябва да е в постоянна връзка с Бога. Школата – това е постоянно общение с Бога, с всички благородни души, с всички будни и съзнателни умове, с всички сърца.

Желанието ви за знание трябва да е толкова силно, че да няма сила в света, която да ви спъне.

Докачението е едно отвратително качество. Ученикът не бива да се докача (обижда) и да не е своенравен.

Бог няма да ви даде едно благо, докато не сте готови за него.

Болестите и недъзите не ви препоръчват много.

Без морална стабилност ученикът, колкото и знания да има, ще ги изгуби.

Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си.

Всеки от вас сам за себе си да разреши въпроса как да се обхожда с другите, а не как се обхождат другите с него.

Няма да слизате долу по волята на света.

В Школата няма да си туряте краката един върху друг, а един до друг, умът – концентриран, душата – спокойна.

Всяка погрешка, която направите, ще я извадите пред себе си и ще кажете: “Ще я изправя”.

Всички трябва да имате мек, приятен глас.

Изслушвайте се. Бъдете търпеливи.

Годините не определят ученичеството.

Първото нещо, което искам от вас, е да си миете ръцете често, най-малко 20 пъти на ден. Когато правите услуга, било на мен, било на друг, предварително ще си измивате ръцете. Също искам от вас да бъдете абсолютно чисти и физически, и духовно.

Черни дрехи в школата няма да носите. Дрехите да са широки, свободно да падат, светли и бели, ленени, с широки ръкави, чисти дрехи и чисти тела.

Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му.

Ученикът се учи от всичко. Страданията, бурите, неволите, присмехите, обидите са уроци.

Тесногръдие, малодушие, дребнавости – всичко настрана!

Лошият навик е трън в плътта на човека. Ученикът трябва да се занимава специално с изкореняване на лошите навици. Новото учение има за задача изправянето на цялото човечество. Ученикът има лична задача – своето изправяне. Колективното изправяне е задача на ангелите, на Бога.

Послушанието е велика добродетел на ученика.

Ученикът не може да расте, докато няма някаква тема за разработване.

Защо като четете новините, бързате да ги споделите с другите хора, а като четете Библията, не я споделяте? Защото ще ви нарекат глупави, назадничави, нали? Освободете мозъка си от ежедневните новини и сензации – истината от тях няма да научите, оставете ги тия съобщения за хора, чиито мозък не е зает с по-високи интереси.

При каквито и условия да се намирате, изпълнете Божията воля. Благодарете и за най-малката радост, и за най-голямата скръб.

В Индия окултните школи са много строги, защото колкото по-нагоре се качва ученикът, толкова и силите, които действат там са по-съвършени.

Тогава ученикът може да направи и много големи добрини, и много големи злини, както на себе си, така и на другите. Има различни степени на ученичество.

Едно нещо ще знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите и той ще се повдига, ако не работите, други ще свършат вашата работа, но за това вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност.

Ученикът трябва да дойде до положение да не греши, а не да се крие от хората и от Бога.

Нямате ли вътрешен мир, вие не можете духовно да растете.

От всички ученици се изисква целомъдрие и великодушие. Няма друг път за придобиване на окултните сили. При условията, в които днес живеете, тези две качества са необходими за вас, ако искате да минете благополучно през гъстата материя, която газите.

Ученикът трябва само да слуша, да наблюдава, да учи.

Досега нито един от учениците не е издържал изпитите си както трябва.

Като ученици в Окултната школа надпреварвайте се в отдаване почит един на друг, в правене на добро и на услуги един на друг.

Учениците на Окултните школи се познават и обичат, макар и на грамадни разстояния един от друг.

Самообладанието е важно качество за ученика. Ако от най-малката случка, противодействие или изненада може да наруши равновесието си, ученикът не може да се надява на успех в работата си.

Ученик, който страда за пари, за богатства, показва, че е още дете, което преждевременно са заставили да учи. Дойде ли някой брат (сестра) у дома ви, приемете го сърдечно, искрено, предложете му да си измие краката, да си почине и после го разговаряйте. Бъдете свободни, искрени, без стеснение помежду си.

Молете се, работете усилено върху себе си, докато сърцето ви утихне. Всички бури и ветрове, всички вълнения да престанат, да настане светъл ден за вашето небе, без облаци и сенки. Постигнете ли това, радостта ви ще бъде неописуема. За сега всички сте в пустинята, където дълго време трябва да се молите, докато преодолеете мъчнотии, които се изпречват на пътя ви. Преодолеете ли ги веднаж, не се бойте, защото зад вашия гръб не е нито държавата, нито индивидуалния, нито семейния, нито обществения. Зад вашия гръб е БОГ. Досега вие сте живели за себе си, за дома си, за обществото, за човечеството, отсега нататък живейте с Бога. Така ще придобиете светлина да разберете това учение, да се разбирате със своите ближни и с всички.

Знанието трябва да се разработи и асимилира така, че да стане ваша плът и кръв.

Ученикът работи абсолютно безкористно и с любов.

Ученикът раздава и просвещава даром.

Желая на всички ви да бъдете запалени свещи, отдалеч да светите и всички да ви се радват. Запазете в себе си идеала към съвършенство и към него постоянно се стремете.

Работете да създадете около себе си здравословна атмосфера. Ако някой от вас заболее или отпадне духом, или материално се съсипе, вечер, когато той спи, изпращайте към неговото съзнание и подсъзнание добри мисли. Чрез закона на внушението може да помагате на болни, на бедни, на отчаяни.

Да бъдете здрави и ликвидирали със стария стария начин на живот.

Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение. Достатъчно е само една сметка неуредена, за да не можете една крачка нагоре да поемете.

Себеотричането подразбира скъсване на всички стари, неправилни връзки с хората и създаване на нови, които почиват на законите на Любовта, Мъдростта и Истината.

Докато ученикът изучава природата или размишлява върху въпроси от божествен характер, трябва да облича ленена дреха.

За ученика музиката и пеенето са бронята, която го предпазва от неблагоприятните условия.

Ученикът трябва всеки ден да отделя 20-30 минути за пеене. Развитието на дарбите и способностите зависят от разположението към музиката. Да бъдеш смирен, добър, учен и това е музика.

Само свободният човек може да слуша, да възприема и да прилага Словото.

Трябва да научите как и къде да давате: някъде всичко, някъде нищо.

Един ден ще разберете, че това, което сте придобили в школата е истинска придобивка.

Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът му просветява, сърцето разширява и облагородява. Много пъти той ще се отклонява и отдалечава от правия път – това е неизбежно и естествено. Такива са земните пътища; те кривуличат, извиват се, пак се изправят. Ученикът не бива да се плаши от това, а да разбира кога се отклонява, колко се е отклонил и да се върне в правия път. Така учи, придобива опитности и се развива.

Силата ви е в приложението. Каквито правила са дадени в лекциите, приложете ги.

Бялото Братство съществува от незапомнени времена; то е взело участие при създаване на света, на целия космос. Учениците на това братство са придобили знанието и любовта чрез усилена работа, а не по наследство.

Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да разреши. Трудна задача, но постижима.

Вие изживявате света в себе си, затова не можете да бъдете свободни.

Не може да бъде ученик онзи, който се чувства чужд за всички.

Ученикът не се нуждае само от знания, но и от устойчив, добър характер, с нищо да не се подкупва.

Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува, свири, пее, чувства и мисли хубаво, постъпва благородно и красиво.

Какъв окултен ученик може да бъде онзи, който за нищо и никакво се гневи, обижда и не може да носи страдания? Като му кажат една обидна дума, той почва да разправя на всички около себе си, че са го обидили.

Това не е ученик.

Ученикът не се страхува и смущава от нищо. Той има вяра в себе си, в Бога и знае, че всичко може да преодолее.

Ако не изпълните това, което е казано в беседите, вие ще изгубите добрите условия, които ви са дадени; веднъж изгубени, тези условия не се връщат.

Като ученици на Окултната школа ще знаете, че има кой да се интересува от вас и кой да ви обича и да ви дава съвети в най-трудните моменти на живота ви. Тези същества, които са готови всякога да ви помагат, са наречени “невидими помагачи”. Благодарете на Бога за тези помагачи.

В мълчание се развиват много качества.

Работете върху себе си тихо и мълчаливо, без да тръбите, какво правите и какво сте постигнали.

Като ученици на живота ще бъдете поставени в условия да ядете един или два пъти в седмицата. Затова още сега се подготвяйте за това време.

Когато окултният ученик заболее, не трябва да прибягва до лекар, защото болестта му е дадена като задача за разрешаване, да опита своя ум, сърце и воля.

За да не се спъва, ученикът се нуждае от вътрешна непреривна светлина на съзнанието.

Силата на ученика седи в приложение на великия закон – Любов към Бога и Любов към ближния.

Ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учи другите хора.

Ученикът неизбежно ще опита страданията, сиромашията, болестите – те са почивка за него.

Окултният ученик познава и разбира законите на природата и живее съобразно с тях. Познава тревите, цветята, билките, техните лечебни свойство и сам се лекува. Знае, че всяка болест си има причина, открива причината и отстранява болестта.

Ако някога се е присмял на някого за недъг или болест, тази болест ще го посети и него.

Хубаво е като се движите между хората да не ви смятат за смахнати, но да видят в лицето ви хора с висок морал, със знания, с хубава обхода, носители на нова светлина.

Ученикът трябва да знае произхода на всяко изкушение и да се предпазва от него.

Като греши, ученикът причинява вреда не само върху своя живот, но и върху цялото битие. Предаде ли се на човешката любов, той се излага на големи изпитания.

Който иска да напредва, той трябва да бъде свободен.

Какво ще кажат за него хората, това не бива да го смущава. Щом учи, той непременно ще прави и погрешки. За да не те критикуват, говори малко, но смислено.

Ученикът трябва вътрешно да е богат; богат по ум, по сърце, господар на себе си.

В Школата не се приемат особени мнения. Щом е казано да бъдете боси по време на гимнастика, всички ще бъдете боси. Има ли деление между вас, работата няма да върви. Каже ли се, че трябва да тръгвате на екскурзия, всички ще сте на крак, в един часа, в два часа през нощта – всички в уречения час точно.

Благоприличието е едно от ценните качества на ученика.

Ученикът не трябва да очаква Божията милост. Щом е ученик, сам трябва да работи, да разчита на своите сили.

Когато ученикът изпълнява Божията воля, Бог пък изпълнява неговата воля.

Ученикът трябва да работи върху себе си от една страна да пази своята вътрешна чистота, а от друга да се чисти от наслояванията на миналото. Тази чистота не се постига само с физически пост, както мнозина мислят. Истинският пост се състои в умерено ядене и спане, в умерен живот. Чистият живот изключва всичко, което би могло да скъси живота. Има блага, които придобити преждевременно стават причина да се изгубят чистотата, добротата, знанието.

Богатството проваля всеки слаб, неустойчив човек.

Без самообладание ученикът не може да се развива правилно.

Мъчно се възприемат семената на Божественото учение от българска почва.

Ако вие не изпълните закона “Да възлюбиш Господа”, страданията ще бъдат по-големи от тези на миналите поколения.

Не може да бъде ученик онзи, който няма нужното уважение и почитание към своя ближен. От вас се иска много да мислите, малко да ядете и малко да спите, повече да работите. Всяко преяждане във физическия, духовния или умствения свят води до пресищане.

Пресищането води до ред болезнени състояния.

За да определите отношенията си към Бога, гледайте на тялото си като на уд от божествения организъм; така ще го запазите от ония разрушения, на които днес е подложено. Как ще го почиташ човека, ако не почиташ тялото му, в което живее. Какво ще кажете за този, който взима теслата и удря с нея върху добре построената, измазана, изчистена къща на своя ближен? Като разрушава къщата му, той нарушава хармонията на вътрешния живот на своя ближен, на своя брат. Срещнете ли някой човек, погледнете на него като на нещо ценно, върху което е работил и продължава да работи. Докато Бог работи, стойте настрана. Сегашните хора нямат правилно отношение към Божественото, поради което сами себе си рушат. Щом разрушават себе си, разрушават и своите ближни.

Новото учение има своите правила и принципи, които трябва да се прилагат. Който не ги прилага в живота си, той не е никакъв ученик на новото учение.

Като ученици пазете се от закона на привличането. В този закон няма свобода. Само Божията любов дава свобода.

Ученикът е всякога млад и готов да помага на по-слабите.

Живото Божие Слово е храната, която поддържа организма на ученика и пречиства кръвта му.

Иска ли ученикът да възприеме нещо, той трябва да се отвори като цвят, да даде възможност на светлината да проникне в него. Така ще дойде и Божието благословение.

Разумният свят не дава възможност на окултния ученик да печели чрез лотарии. Не съжалявайте, че не печелите. Невидимият свят на всеки е дал толкова, колкото му трябва.

Ученикът не се жени. Ожени ли се (омъжи ли се) е вън от Школата.

Ученикът не лъже.

Ученикът учи. Не се състезава.

Ученикът сам решава задачите си.

И способните и неспособните ученици могат да изопачат Словото и учението.

Нека има нещо в тебе, което хората да не знаят. Ако те попитат какво мислиш за Бога, не бързай да отговаряш.

Препоръчвам ви да изучавате Библията. Ползвайте се от опитността на онези, за които се говори там.

Страданията на ученика са като първо и второ посвещение.

Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето.

Колко хубаво би било да можете да вкарате душата си във всичките си действия!

Ученикът малко яде, но е здрав.

Ученикът трябва винаги да мисли, че Господ живее в него и всякога, и при най-лошото разположение, да не се оплаква, а да благодари за всичко.

Желая всички да бъдете млади, млади, млади, истинни, да служите на това велико Божествено учение с радост и любов. Да обичате всички, както Бог обича.

Сърцето си не залагайте, умът си не продавайте.

Туй знание никъде няма да го намерите, в никоя книга няма да го прочетете, а ще го добиете в най-голямото мълчание на вашата душа.

Това учение трябва да се приложи – там е силата и спасението.

Преди 6000 години сте били в Египет и сте учили египетската мъдрост. Пратили са ви в този народ, за да го повдигнете, но не сте изпълнили задачите и задълженията си, провинили сте се в непослушание и сега сте тук, да изправите своите погрешки. Египетската мъдрост сте я смесили с разбиранията, поривите и влеченията на тоз народ, нещо е станало като миш-маш. Един път сте изпратени от Египет в Палестина, после във Вавилон, да се учите на магията, т.е. на тогавашната вавилонска мъдрост. Вторият път сте пращани в Гърция, при появяване на нейната култура. От Гърция и Рим възприели сте християнството, след като сте били изпратени между славяните, пребивавали сте между българите в един дълъг период, само че вие сте една част от мнозинството. Най-живите братя са между моравското братство, а между сърбите, черногорците, поляците – братствата са много забатачили. Вие сте изобилна, богата почва, само че тази почва трябва да се разработва. Главата на Бялото Братство е Христос, а на черното – Сатана, Велзевул.

Вие сте солта на тоз народ; друг е въпросът дали можете да осолявате, но вашето бъдеще и това на народа ви зависи до висша степен от тази сол, която вие имате.

Ще си кажете: “Отсега нататък каквото и да ме сполети, аз ще живея за Бога!” Но да не знае целия свят – вие само да си знаете, вътре в душата ви да настане преврат.

И вас Господ ви е изпратил да извършите Неговата воля, но вие, като дойдохте се изпоженихте, направихте си къща, родихте си деца и забравихте защо сте дошли.

За да бъде човек в духовен смисъл ученик, то е определено отпреди хиляди години и съществува от хиляди години.

Силата на едно учение зависи от любовта, която прониква в туй учение.

Ако това учение не ви даде свобода и разширение на ума, отхвърлете го.

Новата вълна, която идва, няма да ви остави на старото място. И ако вие не възприемете новото учение, у вас ще настане такава голяма скръб, цял ад. Адът е въздействието на Божествената вълна. За в бъдеще тези страдания ще се увеличат и то толкова повече, колкото в по-голямо противодействие сте с Божествения дух и хармония.

Ако едно учение може като серум да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и прямота, и изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, то е право учение.

Човекът или душата, които са женени или имат някакъв обект, не могат да разберат пълнотата на онзи живот, за който аз говоря.

Ученици, които не ходят по пътя на Учителя си, не са ученици.

Всички вие имате по един обект в живота си: или къщата, или жената, или службата, или децата, или това, или онова. За да се прояви Любовта, вие не трябва да имате никакъв обект. Обектите спъват. Не уповавайте на това, което се изменя.

Великите Учители не се учат на земята. Някои от тях ходят може би само за 5-6 години на слънцето, да се учат и после идват на земята. А по кой път те отиват на слънцето, това един ден вие ще проверите.

Словото, което влиза у вас, аз наричам “въплотяване във висша степен”. Онзи човек, у когото Словото е въплотено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма.

Истински живот е този, в който Словото става плът.

Ученикът всякога трябва да е на последно място във физическия живот.

Праведният чрез вярата ще бъде жив” – когато се намерите пред най-големите мъчнотии в живота си или на върха на най-голямата опасност, кажете си тези думи, този стих от Евангелието , направете опит, тези думи са Божествени.

До края на този век ще се въплотят 8000 адепти. Тази култура, далеч по-висша от сегашната, ще се наложи на човечеството, още както спят.

Бесът – това е гласът на света. Освободете се от този бяс в себе си.

Щом се натъкне на някакво страдание, ученикът благодари на Бога за привилегията, с която го е удостоил. Никое страдание няма да убегне на ученика. Той ще мине през хиляди изкушения и съмнения. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее, но той ще държи връзка с Бога, неговата сила е в издържането на всички изпитания.

Под Словото Божие разбирам целокупния живот – всички живи същества по земята, небето, слънцето, планетите.

Умът ви може да се развива само под влияние на Божия Дух.

Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят.

Ученикът се ползува, когато сам решава задачите си, а не ги оставя сами да се решават или някой друг да му ги решава.

Не се стремете да победите плътта в себе си. Духовното у човека не може да се развива без плътта. Тя е подобна на подложка, а духът – присадка. Между плътта и духа има борба, която се продължава дотогава, докато духът, присадката се прихване добре върху подложката и започне свободно да се развива.

Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери сили да продължи живота си, да го укрепи, да разреши задачите си правилно.

Това учение е в състояние да възстанови краката на хромия, да отвори очите на слепия. То е учение на живия Бог, който е между хората, камъните, растенията, животните, навсякъде.

Окултните науки не са за болни, хилави, неврастеници, ексцентрични хора.

Който е минал през нечистотиите и съблазните на живота и е запазил чистотата си, той може да се нарече ученик. Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят, да се изолират, уединят някъде, далеч от съблазните, за да пазят чистотата си. Ученикът трябва да мине през света, през всечки изкушения и ако издържи на всичко, е ученик.

Някои ме питат защо като говоря не ви довеждам до края на въпросите, но ги оставям открити. Моята цел не е да ви давам разрешени въпроси, но да ви накарам да мислите свободно и самостоятелно, да четете, да изучавате природата и това, какво са казали гениите, учените, пророците, Учителите.

Който греши, лъже, краде, клевети е извън Школата.

Ако може да приложите една стотна от това учение, ще сте щастливи.

Единственото важно за мен и за вас е да изпълним Божията Воля.

За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти.

Никаква лъжа, никакво извъртане на фактите, на чувствата, на движенията. Може да те обесят, но ще кажеш истината, ще бъдеш скромен и естествен.

Ученикът нито се жени, нито за мъж отива, нито за жена отива, нито роб става, нито робчета ражда. Ученикът е свободен.

В специалния клас само свободни ученици ще влизат. В общия клас може да влизат и женени, и неженени.

Моми и момци, които имат намерение да се женят, хич да не влизат в Школата.

Докато не се научите да контролирате тялото си, ученици не може да бъдете. Тялото ще ви спъва много.

Не се приближавайте един до друг. В близостта няма никаква красота. Приближаване може да става, но в редки случаи.

Светлина, мир и радост – това са качества на ученика.

Ученикът учи – всички други се занимават.

Не можеш ли да заемеш последното място, ученик не можеш да бъдеш.

Ученикът трябва да се пази от всички безполезни удоволствия, които спират развитието на ума.

Окултният уменик, ако заболее, може да се лекува със силата на молитвата и на своя ум.

На окултния ученик не е позволено да се подлага на операции. Поначало, който служи на Бога , не може да бъде болен.

Всеки от вас, който боледува, е нарушил някои от законите на разумната природа.

Не е позволено на ученика да пие бира, боза, лимонада, вино, спиртни напитки.

Окултният ученик сега работи, не отлага за бъдеще, защото знае, че бъдещето е сега, днес.

Знание без чистота е в състояние повече да ви спъне в живота, отколкото да ви повдигне.

Не мислете, че като се уедините много работа ще свършите. Уединението не е външен процес.

Всички задачи, които се дават в Школата, трябва да се изпълняват. Правите ли избор в задачите, една от тях да се изпълни, а друга – не, вие не сте окултни ученици.

Докато Словото Божие не стане плът и кръв, ще се пържите в собствените си грешки и слабости, както досега сте се пържели.

Каквото и да се случи в живота ви, пазете равновесие.

Ако ученикът разреши едно противоречие правилно, той се повдига, не го ли разреши правилно, той се понижава.

Искате ли да се развивате правилно, вие трябва да сте отворени за Бога, това в окултизма се нарича инфлъкс – влияние на Духа върху човека, т.е. връзката между Божественото и човешкото.

Не се разсейвайте, не мързелувайте, не губете времето си, а работете “докле е ден”.

Вие сте в Школата, за да развивате известни дарби и способности.

Ако не работите както трябва, влизането ви в Школата е безпредметно.

Помагайте на тези, които страдат и се нуждаят от помощ. Бъдете образци не на думи, а на дела. Не сте ли образци, думите ви ще бъдат глас в пустиня.

Като сядате, между вас трябва да има поне един метър разстояние, да не влизате в аурите си.

Свободата е в самите вас, а не вън от вас.

Една от задачите на ученика е да говори меко, музикално.

Според мене всички тук сте женени и то така, както не трябва да бъде.

Ученикът не се изкушава от временни неща.

Не приложите ли това учение, катастрофата е неминуема.

Радвайте се един на друг, докато сте заедно.