fbpx

Медитации с картините на Валери Добрев

1-sarce otvoreno

“Сърце отворено”

Първата йероглифно структурирана картина е високоенергийно изображение, структурирана с новите енергии на златната епоха и вграден светлинен код, който представлява космически език на светлината, интегриращ от високите сфери енерго-информационно тороидно поле, което е в съответствие и синхрон с тороидното електромагнитно поле на човешкото сърце.

Медитация с картината се осъществява с полагането на двете ръце в централната част върху делфините. Така през енергийния канал ръка – сърце – ръка се издига общото тороидно поле. Повишават се вибрациите на личностната сърдечна чакра, потокът продължава нагоре през гърлената чакра и се отправя в епифизата/трето око и коронна чакра. Енергията работи за синронизиране на моста сърце и ум. Може да се проявят преживявания с делфините и плазмената вода.

 

 

2-delfinski-svyat

“Делфински свят. Кралска лилия”

Това е следващата картина от поредицата „Звездни кодове на светлината” с енергиите на Златния Делфин и фи-кристалната решетка.

Картината е йероглифно структурирана в тороидно поле, като делфините са във формация на кралска лилия, което представлява стилизирана лилия или лотос, които са символ на чистотата, Дева Мария, Светата Троица и в своята същност представлява сърдечния трилистен пламък на Христовото сърце. Сферата под делфините изобразява енергийния център под стъпалата в човешкото енергийно тяло, който осъществява заземяването и връзката ни с планетарното кристално ядро. Сферата отгоре се явява звездата на душата или енергийният център над фонтанелата, с който кореспондира душата към личността.

Медитацията с делфините при допир на ръцете с тях протича в голяма степен на ментално/умствено ниво, стимулира се менталното тяло. Визуално може да се проявят, да ви покажат много идеи в креативна насока или по-пълноценно осъзнаване на материята/въпрос, върху които работите.

В енергийно отношение вибрацията преминава/свързва се през ръцете и тороидното поле на картината взаимодейства със сърдечното тороидно поле, което води до повишаване на собствената вибрация. В определен момент е възможно потокът да се формира като осмица/безкрайност, при който се усеща енергията да протича от дланите в затворен осмоичен контур, в този момент може да се нагнети голямо количество енергия.

 

 

3-skapocennost v lotosa

„Скъпоценност в лотоса”

Това е третата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния Делфин и фи-кристалната решетка.

Картината има за цел да повдигне и съпреживее пламъка и вибрациите в Христовата сърдечна чакра, която се намира зад гръдната кост, между слънчевия сплит и личностното сърце, като в основата на Христовото сърце се помещава белият лотос, в който лежи безценната скъпоценност, именно там гори и се разгаря трилистният Божествен пламък в човека.

Този пламък в лотоса е свързан по вертикалната линия тяло-душа-дух/монада със свещения пламък на Цветето на Живота, пламтящо в планетарното кристално ядро, от там в белия лотос, издигащ трилистния сърдечен пламък, разрастващ се във Виолетовия трансмутиращ пламък и Божественият огън.

В картината са интегрирани два портала за ръцете /очите Уджат/, които са изработени според хиромантията и енергийните центрове на дланите. При медитация с картината чрез полагане на ръцете върху нея, което създава пряк контакт или съзерцаване се нагнетява огънят в белия лотос, Виолетовият трансмутиращ пламък служи за трансформация и пречистване, след което сферична диамантена светлина се разраства и интегрира диамантеното тяло, което от своя страна пронизва на клетъчно ниво, преструктурира клетките и разгръща дванадесетнишковата ДНК спирала.

Това е основният спектър на действие и предназначение на картината. В процеса на работа с картината и разумните сили на Космоса е възможно да бъдат предприети лечебни практики за пречистване, синхронизиране и постигане на целта.

 

 

4-sreshta s boginyata

“Среща с Богинята”

Четвъртата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния делфин въплъщава срещата с Богинята. Златните делфини в проявлението на плана се явяват като емисари на Божествената Майка.

Енергийната структура, която картината помага да бъде интегрирана е Короната, Слънчевият код и Космическото сърце. При съприкосновение с картината чрез ръцете /което реализира много добър енергиен контакт/ или съзерцаване се спуска короната, която носи усещането над главата за ефирен пламък или полет на птица. Това състояние на съзнанието е аспект на нашето космическо съзнание и подлежи да бъде синхронизирано по наша воля с личностното ни съзнание, докато това не се случи се усеща над главата ни леко люлеене или подобно на реещ се полет /това е преди да се отъждествим с космическото си съзнание/. В енергийно отношение синхронизацията с короната може да стане като вниманието се насочи към скъпоценността/диаманта в лотоса на Христовото ни сърце и диамантът, който е в короната, каквото горе, такова и долу, както е изобразено на картината – единият диамант се намира в лотоса, а другият диамант се намира над Богинята в короната на върха на Космическото сърце. Мисълта за тези две диамантени точки позволява люлеенето на короната да се установи, птицата да се отъждестви с личността ни или да интегрираме едно по-високо наше присъствие в съзнанието си на земен план. При това вече короната е на мястото си, издигнат е лъча между двата диаманта и следващата стъпка е спускането на Слънчевия код. Сега вече започва да тече буквално златна светлина, която ни изпълва от стъпалата нагоре постепенно и много бавно. Дишайте и се наслаждавайте на тази светлина, вижте какво се случва когато изпълването със светлина достигне сърцето, а след това и главата. Картината е изработвана в седмицата точно по време и след слънчевото изригване на 23ти януари и с това в нея са внедрени соларните кодове.

Следващата интересна нота е да се върнете към короната, да се качите със съзнанието си там горе и да погледнете през очите на космическото същество, което сте! От тази височина на вашето съзнание съзерцавайте с космическия си поглед планетата, почувствайте цялостта си с безпределите на хоризонта, на това, което е под и над вас, наслаждавайте се на собствената си природа, на единно и цялостно Космическо сърце, което е в състояние да прегърне всяка една звезда, грееща в обятията на Божествената Майка.

Картината притежава енергийни портали за ръцете, съобразени с хиромантията/палмистрия. Те представляват двете сини ръце с всевиждащите очи, това е много древен символ, присъстващ в много култури и цивилизации. Този древен символ съчетава ръката като инструмент за проявление на Творението с всевиждащото око на Бога/Богинята, наричан още с имена като „Ръката на Мистериите” и „Ръката на Фатима”.

Един от съществените моменти е срещата с Богинята, това може да го направите като се обърнете към нея с едно от имената на нейното проявление – Махатма Ра Менора, Шекина, Богородица, Куан Ин, Изида, Лакшми, Сарасвати, Taрa, Гая и много други, като всяко име носи вибрацията на аспектите с които се отъждествява съответното проявление на Богинята.

 

 

5-velikoto centralno slance

„Великото Централно Слънце – космически портал”

Петата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния делфин интегрира издигането и свързването на Свещения пламък на Цветето на Живота от планетарното кристално ядро със сърцето, с Вселенското ядро и Централното Слънце за нашата конкретна Вселена.

Картината представлява космически портал с Великото Централно Слънце, който се осъществява по йерархична стълбица чрез ядрата на Слънчевите Логоси.
В долната част на картината е изобразено пламтящо Цветето на Живота с централна част Скъпоценност в лотоса, трите Златни делфина пред Слънцето, олицетворяващи трилистния сърдечен пламък и Слънчевото тяло, както и двете портални длани с очите Уджат, разклоняващи се от основата на сърцето или Скъпоценността в лотоса, които и спомагат за медитация с картината чрез полагане на ръцете върху нея. Тази структура реализира енергийната връзка на пламъка от Земното ядро със сърдечния пламък. В горната част е разположен Млечният път, галактиките на нашата Вселена и Централното Слънце, което ги обединява. Двата делфина се явяват космически същества – Разумни сили, съпътстващи процесите свързани с картината.

В планетарното кристално ядро се помещава Свещения пламък на Цветето на Живота, с който всяко живо същество на Земята е свързано. При издигане на Свещения пламък, енергията протича нагоре по-интензивно през центровете на стъпалата и достига до центъра на сърдечния пламък. Издигането на Свещения пламък в сърцето е много важна част от нашата еволюция на Земята, свързан с нашето пречистването и ускоряване на личната ни еволюция, също така позволява да се хармонизираме с космическите процеси, които протичат и взаимодействат с нашите тела. С това ние съзнателно сме включени като част от енергийния поток на Фотонния пояс.
Издигането на пламъка продължава през ядрата на слънцата, галактическото ядро на Млечния път и достига до Великото Централно Слънце на нашата Вселена. Картината носи усещането за висота на съзнанието и директен контакт с Централното Слънце, наслаждавайте се на тази връзка. Там се разпределят и обединяват потоците на много галактики, където може да срещнете една огромна библиотека, може също да се отправите и към купола /короната с диаманта/ на този изключителен храм, от който извира блестяща светлина. След като сте част от обединителния поток на Централното Слънце може да се оставите на спускането на светлината надолу, нека цялото ви същество се изпълни с тази Светлина, тук може да разберете връзката с вашето Слънчево тяло, с който код е свързана картината. Друг интересен момент е преживяването и осъзнаването на тази слънчева природа – Фениксовият огън!

 

Повече за Валери Добрев >